Bild för lärare, åk 1-9, I+II

Sammanfattning

I kursen tillägnar du dig kunskaper om praktiskt och teoretiskt bildarbete kopplat till barns och ungas bildvärldar samt utvecklar din egen förmåga att kommunicera med bilder och fördjupar kunskaper att uttrycka dig visuellt genom olika verktyg för produktion såväl analoga som digitala i ett samspel. I kursen ingår även studier om visuell kultur och dess betydelse i dagens bildundervisning. Dessutom skaffar du dig kunskap om konsthistoria samt dess betydelse för vår tid. En del av kursen utgörs av arbete med bedömning. Vidare ger kursen dig möjligheter att tillägna dig kunskap om barns och ungas medieanvändning, rörliga bilder och konst. I kursen ingår även planering och bedömning av mediepedagogiskt arbete.
Du som har en lärarexamen och avser att använda kursen för utökad behörighet i din lärarlegitimation läs här:
Kursen vänder sig till lärare i årskurserna 1-9 och kan ingå i en kompletterande utbildning. Observera dock att behörighet att undervisa i ett ämne i årskurserna 1-3 respektive 4-6 efter en kompletterande utbildning beror på vilka årskurser en lärares examen är avsedd för. Läs mer nedan under respektive rubrik där det också hänvisas till information om bestämmelser för lärarlegitimation för respektive årskurser i grundskolan.
Lärare i årskurs 1-3
För den lärare som i enlighet med SFS 2011:326 (2 kap. 3§) är behörig att undervisa i grundskolans årskurser 1-3 och har genomfört kursen med godkänt resultat kan kursen ingå i en ansökan till Skolverket om utökad ämnesbehörighet i åk 1-3.
Observera att kursen inte ingår i en examen avsedd för grundskolans årskurser 1-3 och att en sådan examen som anges i 2 kap. 3 § i behörighetsförordningen därför är en förutsättning för att kursen ska kunna ingå i beslut om utökad ämnesbehörighet för undervisning i dessa årskurser!
Lärare i årskurs 4-6
För den lärare som i enlighet med SFS 2011:326 (2 kap. 6§) är behörig att undervisa i grundskolans årskurser 4-6 och genomfört kursen med godkänt resultat kan kursen ingå i en ansökan till Skolverket om utökad ämnesbehörighet i åk 4-6. Observera dock att utökad ämnesbehörighet för åk 4-6 är starkt reglerat i behörighetsförordningen (2 kap. §§ 7, 7a och 7b) varför det kan behövas kompletterande utbildning i ytterligare ämnen.
Kursen kan ingå i en kompletterande utbildning avsedd för undervisning i grundskolans årskurser 7-9.
För den lärare som har en examen som ger behörighet att bedriva undervisning enligt behörighetsförordningen (SFS 2011:326) och har genomfört kompletterande ämnesutbildning som motsvarar kraven enligt 2 kap. 9 § i nämnda förordning kan kursen ingå i en ansökan till Skolverket om utökad behörighet för grundskolans årskurser 7-9.
För information om eventuell utökad behörighet i ämnet för andra årskurser eller skolformer hänvisas till behörighetsförordningen.
Beslut om utökad behörighet fattas av Skolverket. Läs gärna mer om poängomfattning för utökad behörighet på www.skolverket.se

Behörighetskrav

Kursen kräver förkunskaper motsvarande 60 hp i en yrkesutbildning avsedd för undervisning.

Urval:

högskolepoäng 32% betyg 34% högskoleprov 34%

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2021, vår 2020, vår 2019, vår 2018

Kurskod:
KS248F version 1,2
Engelsk benämning:
Arts for Teachers, Schoolyear 1-9, I+II
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
15 september 2014
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
19 januari 2015
Ersätter kursplan fastställd:
15 september 2014

Förkunskapskrav

Kursen kräver förkunskaper motsvarande 60 hp i en yrkesutbildning avsedd för undervisning.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår inte något huvudområde.

Syfte

Delkurs 1
Kursen syftar till att studenterna ska tillägna sig kunskaper om praktiskt och teoretiskt bildarbete kopplat till barns och ungas bildvärldar samt utveckla sin egen bildkommunikation. I kursen ingår även studier om visuell kultur och dess betydelse i dagens bildundervisning. I kursen skaffar sig studenterna kunskap om konsthistoria samt dess betydelse för vår tid. En del av kursen utgörs av arbete med bedömning.
Delkurs 2
Kursen syftar till att studenterna ska tillägna sig fördjupade kunskaper i att uttrycka sig visuellt genom olika verktyg för produktion såväl analoga som digitala i ett samspel . Vidare syftar kursen till att studenterna ska tillägna sig kunskap om barns och ungas medieanvändning, rörliga bilder och konst. I kursen ingår även planering och bedömning av mediepedagogiskt arbete.

Innehåll

Delkurs 1
I kursen ingår praktiskt och teoretiskt bildarbete. I kursen används det omgivande samhällets visuella kultur i syfte att visa på olika bildgenrer med betoning på barn och unga. Tänkande, varseblivning, minne, fantasi och känslor är centrala begrepp som behandlas. I kursen ingår ett arbete där kulturinstitutioners pedagogiska verksamhet uppmärksammas. Varierande former av formativ bedömning diskuteras och praktiseras.
Delkurs 2
I kursen ingår praktiskt och teoretiskt bildarbete. I kursen används ungdomars medieanvändning i syfte att visa på olika förhållningssätt som kan användas didaktiskt. Egen produktion genom olika uttrycksformer såsom digitalt bildarbete, rörliga bilder, animation och grafik . Ett mediepedagogiskt projekt genomförs i grupp och följs upp av diskussion om bedömning, skriftligt såväl som muntligt. I samband med konststudier produceras bilder till bloggen.

Lärandemål

Lärandemål
Efter avslutad delkurs 1 ska studenten kunna

  • redogöra för begreppet visuell kultur och dess betydelse för bildundervisning
  • använda samhällets kulturinstitutioner i en pedagogisk kontext
  • hantera och visa säkerhet i olika bildframställningsformer
  • ge exempel på hur tredimensionell konst och installationer kan användas i dagens bildundervisning
  • initiera bildundervisning som möter barns och ungas bildvärldar
  • använda formativ bedömning
Lärandemål
Efter avslutad delkurs 2 ska studenten kunna
  • genomföra multimodala medieproduktioner
  • reflektera och problematisera barns och ungas medieanvändning
  • formulera, planera samt genomföra ett mediepedagogiskt projekt och ange riktlinjer för bedömning
  • identifiera och använda äldre konst och samtidskonst i dagens undervisning

Arbetsformer

Delkurs 1
Kursen innehåller varierande arbetsformer. Arbetsformerna, som kan utgöras av föreläsningar, workshops, litteraturseminarier, praktiskt bildarbete, bildteoretiska övningar, fältstudier och individuellt arbete med portfolio, utvecklas med utgångspunkt från kursens syfte och mål i samverkan mellan studerande och lärare.
Delkurs2
Kursen innehåller varierande arbetsformer. Arbetsformerna, som kan utgöras av föreläsningar, workshops, litteraturseminarier, praktiskt bildarbete, bildteoretiska övningar, fältstudier och individuellt arbete med blogg, utvecklas med utgångspunkt från kursens syfte och mål i samverkan mellan studerande och lärare.

Bedömningsformer

Delkurs 1
Kursen examineras i tre olika delar
Första delen är en examination av ett grupparbete kring visuellt pedagogiskt arbete med utgångspunkt i olika kulturinstitutioner.
En andra examinationsdel består av ett individuellt skriftligt paper om visuell kulturs betydelse för bildundervisning.
Tredje delen utgörs av en gestaltad portfolio innehållande:
1. Processdagbok med reflektioner kring kursens samtliga lärandemål.
2. Original eller dokumentation från skiss till färdigt arbete av kursens samtliga praktiska moment.
3. En skriftlig bildanalys .
4. Kamratrespons av två kurskamrater.
Delkurs 2
Delkursen examineras i tre olika delar
Första delen är en portfolio i form av en blogg vilken ska innehålla en processdagbok där kursens samtliga moment ska vara dokumenterade .
Den andra delen av examinationen består av en redovisning av ett mediepedagogiskt arbete i grupp muntligt såväl som skriftligt.
Tredje delen av examinationen är ett litteraturseminarium med utgångspunkt i en undersökning om ungdomars medieanvändning relaterat till kurslitteraturen.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kurslitteratur och övriga läromedel

Delkurs 1

Aulin-Gråhamn, Lena, Persson, Magnus & Thavenius, Jan (2004). Skolan och den radikala estetiken. Lund: Studentlitteratur

Billgren, Ernst (2008). Vad är konst och 100 andra jätteviktiga frågor. [Ny utg.] Lidingö: Langenskiöld

Birgerstam, Pirjo (2000). Skapande handling: om idéernas födelse. Lund: Studentlitteratur

Braxell, Stina (2010). Skapande barn: att arbeta med bild i förskolan / [Stina Braxell]. Stockholm: Lärarförbundets förlag

Frid, Johan (2002). Intro - bild: [skapa, kommunicera, förstå]. 1. uppl. Malmö: Didacta

Hasselrot, Astrid (2004). Pedagogen & penseldraget: idébok till lärare, konstnärer och kulturinstitutioner om det skapande samarbetets möjligheter. [Skärhamn]: Nordiska akvarellmuseet

Hansson, Hasse, 1940-. - Seendets språk : exempel från konst, reklam, nyhetsförmedling och semiotisk teori / Hasse Hansson, Sten-Gösta Karlsson, Gert Z Nordström. - 2006. - ISBN: 91-44-04294-9

Jönsson, Anders (2009). Lärande bedömning. 1. uppl. Malmö: Gleerup

Kennedy, Birgitta (1999). Glasfåglar i molnen: om temaarbete och dokumentation ur en praktikers perspektiv. Stockholm: HLS

Sparrman, Anna (2006). Barns visuella kulturer: skolplanscher och idolbilder. Lund: Studentlitteratur

Delkurs 2

Arnold, Dana (2006). Konstvetenskap: en introduktion. Stockholm: Raster

Bergström, Bo (2009). Effektiv visuell kommunikation: om nyheter, reklam och profilering i vår visuella kultur. 7., [utvecklade] uppl. Stockholm: Carlsson

Burman, Greta Konsten i historien. 1. uppl. Stockholm: Natur och kultur

Goldberg, Daniel & Larsson, Linus (2012). Minecraft: block, pixlar och att göra sig en hacka: historien om Markus "Notch" Persson och spelet som vände allt upp och ned. Stockholm: Norstedt

Linderoth, Jonas (red.) (2007). Datorspelandets dynamik: lekar och roller i en digital kultur. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur

Hansson, Hasse, 1940-. - Seendets språk : exempel från konst, reklam, nyhetsförmedling och semiotisk teori / Hasse Hansson, Sten-Gösta Karlsson, Gert Z Nordström. - 2006. - ISBN: 91-44-04294-9

Valbar litteratur

Graviz, Ana & Pozo, Jorge (1992). Barn, media, kunskap. [Solna]: [A. Graviz]

Ericsson, Erling (2002). Animera mera: att berätta med ord, bilder, rörelser och ljud. Stockholm: Utbildningsradion (UR)

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för lärande och samhälle på Institutionen för Kultur-språk-medier.

Mer information om utbildningen

Studievägledning LS,
Björn Wangen, Kursansvarig
Telefon: 040-6658076
Monica Lotfinia, studieadministratör
Telefon: 040-665 77 52

Anmälan

18 januari 2021 - 16 januari 2022 Kvällstid 50% Malmö Anmälningskod: mau-16095

Öppen för sen anmälan

Ansök

20 januari 2020 - 17 januari 2021 Kvällstid 50% Malmö

20 januari 2020 - 17 januari 2021 Kvällstid 50% Malmö