Bild för lärare, åk 1-9, III

Sammanfattning

Kursen syftar till att studenterna ska förstå visuella kulturer som samhälleliga företeelser och hur dessa manifesterar sig inom arkitektur, design och samtidskonst. Kursen syftar också till att studenterna ska utveckla strategier kring att använda det offentliga rummet för att uttrycka sig visuellt. Vidare ska studenterna utveckla kunskaper om kreativa processer i bild- och designarbete samt fördjupade insikter om bedömning i ämnet bild.

Kursen kommer att ha ca 15 träffar.

Behörighetskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Godkända kurser: KS107F-Bildarbete och lärande II eller KS248F-Bild för lärare, åk 1-9, I+II eller KS249F-Bild för lärare, åk 1-9, II. Eller motsvarande.

Urval:

högskolepoäng 32% betyg 34% högskoleprov 34%

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2021, vår 2019, vår 2018

Kurskod:
KS250F version 1,2
Engelsk benämning:
Arts for Teachers, Schoolyear 1-9, III
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Inrättandedatum:
13 mars 2013
Fastställandedatum:
15 augusti 2013
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
02 september 2013
Ersätter kursplan fastställd:
15 augusti 2013

Kursbeskrivning

Kursen syftar till att studenterna ska förstå visuella kulturer som samhälleliga företeelser och hur dessa manifesterar sig inom arkitektur, design och samtidskonst. Kursen syftar också till att studenterna ska utveckla strategier kring att använda det offentliga rummet för att uttrycka sig visuellt. Vidare ska studenterna utveckla kunskaper om kreativa processer i bild- och designarbete samt fördjupade insikter om bedömning i ämnet bild.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Ingår inte i något huvudområde.

Förkunskapskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Godkända kurser: KS107F-Bildarbete och lärande II eller KS248F-Bild för lärare, åk 1-9, I+II eller KS249F-Bild för lärare, åk 1-9, II. Eller motsvarande.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

  • dokumentera, presentera och redogöra för centrala begrepp inom fältet visuell kultur
  • undersöka och reflektera över begreppen offentligt rum, socialt rum samt offentlig utsmyckning relaterat till bakomliggande förutsättningar och estetiska hänsyn
  • exemplifiera hur samtidskonst kan erbjuda möjligheter för lärande
  • arbeta med en designprocess från skiss till prototyp och dokumentera processen
  • diskutera bedömning relaterat till kreativa processer

Formerna för att bedöma studenternas prestationer

Kursen examineras i tre olika delar.
En första examinationsdel består av att individuellt arbete med en designprocess från skiss till prototyp.

En andra examinationsdel består i att studenten i samarbete med en medstuderande genomför en etnografisk undersökning av en plats. En redovisning av vald arkitektur på platsen presenteras. Undersökningen bildar underlag för ett förslag till förändring eller förskjutning av platsens karaktär eller ändamål med hjälp av en parafras över ett samtidskonstverk. Undersökningen examineras visuellt och muntligt vid ett seminarium.

En tredje examinationsdel består av ett skriftligt paper där studenten planerar ett lektionsupplägg med bedömning och innehåll och metoder blir synliga utifrån examination två och opponeras av annan student.

Betygskriterier delges av kursledaren vid kursstart.

Innehåll eller kursinnehåll

Etnologiska fältstudier samt kreativa processer utgör centrala delar i kursen. Det offentliga rummets mångfald studeras utifrån arkitektoniska, stilhistoriska, kulturella, designmässiga samt konstnärliga utgångspunkter. Begreppet parafras behandlas som en form av samtal med existerande kulturella uttryck och konstens metoder. I lektionsplaneringen tränar sig studenterna att bedöma elevens process och resultat både formativt och summativt.

Arbetsformer

Kursen innehåller varierande arbetsformer. Arbetsformerna, som kan utgöras av föreläsningar, workshops, litteraturseminarier, praktiskt bildarbete, bildteoretiska övningar, fältstudier och individuellt arbete med portfolio, utvecklas med utgångspunkt från kursens syfte och mål i samverkan mellan studerande och kursledare.

Betygsgrader

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Andersson, Cecilia (2006) Rådjur och raketer: gatukonst som estetisk produktion och kreativ praktik i det offentliga rummet Stockholm HLS Förlag 171 s
Ahl, Zandra & Olsson, Emma (2001). Svensk smak: myter om den moderna formen. Stockholm: Ordfront
Arnold, Dana (2006) Konstvetenskap – en introduktion Stockholm Raster 178 s
Billgren, Ernst (2008) Vad är konst och 100 andra jätteviktiga frågor Stockholm Langenskiöld 117 s
Billgren, Ernst (2011) Vad är konst 2: 100 nya jätteviktiga frågor Stockholm Langenskiöld 120 s
Burman, Greta Konsten i historien. 1. uppl. Stockholm: Natur och kultur
Freeland, Cynthia (2006) Konstteori – en introduktion Stockholm Raster 200 s
Gympel, Jan & Ahlström Koch, Katrin (1998) Arkitekturens historia: från antiken till våra dagar Köln Könemann 119 s
Hall, S. (ed.) (2003) Representation, Cultural Representations and Signifying Practices London Sage Publications 222 s
Heskett, John (2006). Design: en introduktion. Stockholm: Raster
Jönsson, Anders (2009) Lärande bedömning Malmö Gleerups 176 s
Kaijser, L. & Öhlander, M. (1998) Etnologiska fältstudier Lund Studentlitteratur 122 s
Sturken, Marita & Cartwright, Lisa (2009) Practices of Looking: an introduction to visual culture Oxford Oxford University Press 84 s
Skolverket (2011) Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 Skolverket 281 s
Tillgänglig på:
http://www.skolverket.se/publikationer?id=1825
http://www.skolverket.se/publikationer?id=2575

Kommentarer till kursplanen i bild
http://www.skolverket.se/publikationer?id=2556
Diskussionsmaterial till kursplanen i bild
http://www.skolverket.se/publikationer?id=2530
Vihma, Susann (2003). Designhistoria: en introduktion. Stockholm: Raster
Ehn, Billy & Löfgren, Orvar: Kulturanalytiska verktyg (2012) Gleerups,
Malmö 161 s

Kursvärdering

Studenterna får inflytande i undervisningen genom att det kontinuerligt under pågående kurs ges möjlighet till återkoppling och reflektion över kursens innehåll och genomförande. Kursen avslutas med en individuell, skriftlig kursvärdering utifrån kursens syfte och mål. Dessa kursvärderingar ligger till grund för den återkoppling kursledaren och studenterna/kursdeltagarna gör i anslutningen till kursens avslutning.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för lärande och samhälle på Institutionen för Kultur-språk-medier.

Mer information om utbildningen

Studievägledning LS,
Björn Wangen, Kursansvarig
Telefon: 040-6658076
Monica Lotfinia, studieadministratör
Telefon: 040-665 77 52

Anmälan

18 januari 2021 - 06 juni 2021 Kvällstid 50% Malmö Anmälningskod: mau-16097

Öppen för sen anmälan

Ansök