Svenska som andraspråk för lärare - det svenska språksystemet i ett andraspråksperspektiv

Sammanfattning

I kursen behandlas språkliga strukturer i svenskan i ett tvärspråkligt jämförande och funktionellt perspektiv. Kursdeltagarna lär sig analysera elevers talade och skrivna språk som ett redskap för att bedöma hur långt eleven hunnit i sin andraspråkutveckling och planera den fortsatta undervisningen. Kursen vänder sig i första hand till dig som i din yrkesutövning möter personer med svenska som andraspråk inom skola och utbildning.
Kursen ges på halvfart med schemalagda kurstillfällen i juni före midsommar och i augusti.
Du som har en lärarexamen och avser att använda kursen för utökad behörighet i din lärarlegitimation bör vara uppmärksam på att behörighet att undervisa i ett ämne efter en kompletterande utbildning, utöver utbildningens omfattning, även beror på vilka årskurser/skolform en lärares examen är avsedd för. Kursen kan ingå i/vara en del av en kompletterande utbildning avsedd för undervisning i den skolform/de årskurser som du genom din lärarlegitimation är behörig för. För information hänvisas till https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/lararlegitimation-och-forskollararlegitimation
Beslut om utökad behörighet fattas av Skolverket. Läs gärna också om poängomfattning för utökad behörighet på Skolverkets hemsida.

Behörighetskrav

Kursen kräver även förkunskaper motsvarande 60 hp i en yrkesutbildning avsedd för undervisning, alternativt dokumentation som styrker ett års erfarenhet av arbete som undervisande lärare i grundskolan eller gymnasieskolan utan behörighetsgivande examen, lägst halvtid under den senaste tvåårsperioden.

Urval:

högskolepoäng 32% betyg 34% högskoleprov 34%

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2021, vår 2020

Kurskod:
KS266F version 1,1
Engelsk benämning:
Swedish as a Second Language for Teachers - The Swedish Language System from a Second Language Perspective
Fördjupningsnivå
G2F
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
07 november 2019
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
07 november 2019
Ersätter kursplan fastställd:
05 februari 2019

Förkunskapskrav

Kursen kräver även förkunskaper motsvarande 60 hp i en yrkesutbildning avsedd för undervisning, alternativt dokumentation som styrker ett års erfarenhet av arbete som undervisande lärare i grundskolan eller gymnasieskolan utan behörighetsgivande examen, lägst halvtid under den senaste tvåårsperioden.

Syfte

Kursen syftar till att studenten ska utveckla sin förmåga att arbeta med grammatik, ordförråd och uttal samt fördjupa sin teoretiska, didaktiska och metodiska kompetens när det gäller svenska som andraspråk inom undervisning för barn, ungdomar och vuxna.

Innehåll

Kursen behandlar det svenska språksystemet i ett funktionellt perspektiv (grammatik, ordförråd och uttal). Fokus ligger på sådant som brukar innebära en utmaning för andraspråksinlärare. Studenten tränar sig därtill i att tillämpa sina kunskaper om svenskans språkliga strukturer i analys och bedömning av elevers muntliga och skriftliga språkproduktion. I kursen behandlas och diskuteras även grammatikens och fonetikens roll i undervisningen i svenska som andraspråk.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

  • på grundläggande nivå beskriva och diskutera olika aspekter och nivåer i det svenska språksystemet ur ett andraspråksperspektiv
  • analysera och bedöma andraspråkselevers muntliga och skriftligaspråkproduktion, med stöd i studentens kunskap om det svenska språksystemet
  • exemplifiera och diskutera grammatikens och fonetikens roll i undervisningen i svenska som andraspråk

Arbetsformer

Kursen innehåller varierande arbetsformer som kan utgöras av föreläsningar, seminarier, arbete i grupper och självstudier.

Bedömningsformer

Examinationen utgörs av ett muntligt seminarium och ett individuellt skriftligt paper (examinerar samtliga lärandemål).

För kursen gällande betygskriterier meddelas av kursledaren vid kursstart.

För samtliga bedömningar ska underlaget vara sådant att individuella prestationer kan särskiljas.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Abrahamsson, Tua & Bergman, Pirko (red.) (2014), Tankarna springer före: att bedöma ett andraspråk i utveckling. Stockholms universitets förlag (152 s.)

Ballardini, Kerstin, m. fl. (1986). Svensk grammatik: svensk grammatik på svenska. Stockholm: Natur och kultur (183 s.).

Boström, Lena och Josefsson, Gunlög (2006). Vägar till grammatik. Lund: Studentlitteratur (s. 131–200) (70 s.)

Bygga svenska. Bedömningsstöd för nyanlända elevers språkutveckling (2017). Skolverket(80 s.)
Tillgängligt via internet.

Enström, Ingegerd (2016). Ordens värld. Svenska ord – struktur och inlärning. Stockholm: Hallgren & Fallgren (130 s.)
Lindberg, Inger (2003). Språkanvändning – kreativt skapande eller förutsägbara mönster? I: Olofsson, Mikael (red.), Symposium 2003. Arena andraspråk (s. 61–79) (19 s.) Tillgängligt via internet.

Olofsson, Mikael och Sjöqvist, Lena (2013). Bedömning i svenska som andraspråk. I: Hyltenstam, Kenneth och Lindberg, Inger (red.), Svenska som andraspråk: i forskning, undervisning och samhälle. Lund: Studentlitteratur (37 s.)

Thorén, Bosse (2014). Svensk fonetik för andraspråksundervisningen. Umeå (116 s.)

Kurs- och ämnesplaner i svenska som andraspråk

Kompletterande material om grammatik och uttal samt valbar referenslitteratur tillkommer.

Kursvärdering

Studenter som deltar i eller har avslutat en kurs ska ges möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av universitetet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för lärande och samhälle på Institutionen för Kultur-språk-medier.

Mer information om utbildningen

Manuela Lupsa, Kursansvarig
Telefon: 040-6657139
Monica Lotfinia, studieadministratör
Telefon: 040-665 77 52

Anmälan

07 juni 2021 - 29 augusti 2021 Dagtid 50% Malmö Öppnar för anmälan 19 februari 2021.