Arabiska med didaktisk inriktning III

Sammanfattning

Kursen belyser bland annat de arabiska ländernas historia och geografi med olika former av kulturmöten som infallsvinkel. Minoritetsfrågor, genusaspekter och maktfrågor i de arabiska länderna behandlas. I kursen behandlas också grundläggande forskningsmetodiska frågor. Inom ramen för modersmålsundervisningen fokuseras skolan som kulturmötesplats.

Behörighetskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Godkända kurser: KS272F-Arabiska med didaktisk inriktning II.

Urval:

högskolepoäng 60% betyg 20% högskoleprov 20%

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2018

Kurskod:
KS273F version 2,1
Engelsk benämning:
Arabic with a Focus on Didactics III
Fördjupningsnivå
G2F
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Inrättandedatum:
31 maj 2007
Fastställandedatum:
02 april 2008
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
01 september 2008
Ersätter kursplan fastställd:
02 april 2008

Kursbeskrivning

Kursen syftar till att studenterna skall skaffa sig insikt i hur identitet, etnicitet och genus ges olika kulturella uttryck samt skaffa sig förståelse för lärarens kulturförmedlande roll. Kursen syftar också till att studenterna skall vidareutveckla sådana ämneskunskaper och språkdidaktiska insikter att de kan undervisa i arabiska i grundskola och gymnasieskola. Vidare skall studenterna utveckla sin förmåga att arbeta med didaktiska frågor och problem förankrade i vetenskaplig teori.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Fristående kurs och sidoämne inom lärarutbildningen.

Förkunskapskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Godkända kurser: KS272F-Arabiska med didaktisk inriktning II.

Lärandemål

Delkurs 1: Språk, kultur och identitet, 15 högskolepoäng
Efter genomgången delkurs skall studenten kunna
• beskriva de arabiska ländernas geografi och demografi
• redogöra för huvuddragen i de arabiska ländernas moderna historia och betydelsen av möten mellan de arabiska länderna och Europa genom historien
• redogöra för islams roll i de arabiska länderna
• problematisera och värdera olika vetenskapliga sätt att definiera begrepp som kultur, identitet och etnicitet samt de föreställningar och hållningar som kan uppstå i ett kulturmöte
Delkurs 2: Språkutvecklande läromiljöer, 15 högskolepoäng
Efter genomgången delkurs skall studenten kunna
• redogöra för och ta ställning till språklärarens och modersmålslärarens uppdrag i skolan som en kulturmötesplats
• dokumentera och analysera egen undervisning och relatera denna till didaktiska teorier och till skolans kunskaps- och demokratiuppdrag i en vetenskaplig text
• urskilja och göra kritiska bedömningar av problemställningar samt presentera och diskutera dessa såväl muntligt som skriftigt

Formerna för att bedöma studenternas prestationer

Delkurs 1 examineras genom fyra individuella uppgifter där studenterna utifrån en nätburen diskussion skall diskutera och skriftligt redogöra för huvuddragen i de arabiska ländernas moderna historia, islams roll i de arabiska länderna, betydelsen av möten mellan de arabiska länderna och Europa genom tiderna och begrepp som kultur, identitet och etnicitet. Studenten gör dessutom en skriftlig och muntlig uppgift där studenten skall beskriva ett eller flera arabiska länders geografi, demografi och moderna historia.

Delkurs 2 examineras genom en skriftlig individuell uppgift där studenten självständigt reflekterar över lärarens uppgift som kulturförmedlare. Med utgångspunkt från en kritisk granskning av rapporterna från kurserna i Arabiska med didaktisk inriktning 1 och 2 analyserar studenten i par genomförd undervisning och relaterar denna till pedagogiskt ledarskap i en kortare vetenskaplig text på svenska som utgör grundnivåns självständiga arbete med rubriken ”Att se och förstå undervisning och lärande” .

Betygskriterier anges av kursledaren vid kursstarten.

Innehåll eller kursinnehåll

Kursen består av två delkurser:
Delkurs 1, Språk, kultur och identitet, 15 hp belyser de arabiska ländernas historia och geografi med olika former av kulturmöten som infallsvinkel. Fokus ligger på 1900-talet. Minoritetsfrågor, genusaspekter och maktfrågor i de arabiska länderna behandlas. Vidare behandlas islams roll i arabisk kultur och historia samt relationen mellan den arabiska kulturen och Europa genom tiderna. Kulturbegreppet definieras utifrån olika vetenskapliga synsätt. Lärarens och undervisningens villkor i ett klassrum med elever med olika etnisk, kulturell, språklig och religiös bakgrund behandlas. Dessutom studeras bilden av den arabiska kulturen i läromedel
Delkurs 2, Språkutvecklande läromiljöer, 15 hp består av egen pedagogisk verksamhet och det innehåll som aktualiseras under denna del relateras till kursens övriga innehåll, bl.a. så att studenterna tillsammans med skolans lärare och elever identifierar och formulerar frågor i den pedagogiska verksamheten som tematiseras och bearbetas utifrån olika teoretiska och vetenskapliga perspektiv. I delkursen behandlas också grundläggande forskningsmetodiska frågor samt källkritik. Studenterna presenterar och diskuterar sina frågeställningar i ett projektarbete. Inom ramen för modersmålsundervisningen fokuseras skolan som kulturmötesplats samt innebörden av etnicitet och genus i lärandet samt studiehandledningens betydelse i det pedagogiska uppdraget uppmärksammas.

Arbetsformer

Kursen innehåller varierande arbetsformer, som kan utgöras av individuella uppgifter, gruppseminarier, videokommunikation, fältstudier och kursträffar och som utvecklas med utgångspunkt från kursens syfte och mål i samverkan mellan studenter och lärarutbildare inom högskola. Kursens arbetsformer är i huvudsak nätbaserade.

De moment som kräver obligatorisk närvaro anges av kursledaren vid kursstarten.

Betygsgrader

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Delkurs 1
Obligatorisk litteratur
Andersson, Lars-Gunnar, Persson, Magnus och Thavenius, Jan (1999) Skolan och de kulturella förändringarna. Lund: Studentlitteratur (200 s.)
The Arab Human Development Report 2002. New York: UNDP (valda delar, ca 40 s.) [även tillgänglig på arabiska]
Cleveland, William L. (2000) The History of the Modern Middle East. 2ed, Boulder: Westview press (valda delar, ca 300 s.)
Dahl, Östen (2000) Språkets enhet och mångfald. Lund: Studentlitteratur (valda delar, ca 95 s.)
Hjärpe, Jan (1994) Araber och arabism. Stockholm: Rabén Prisma (170 s.)
Karlsson, Ingmar (1994) Islam och Europa: samlevnad eller konfrontation. Stockholm: Wahlström & Widstrand (valda delar, ca 35 s.) [även tillgänglig i arabisk översättning]
Kjeldstadli, Knut (1998) Det förflutna är inte vad det en gång var. Lund: Studentlitteratur (valda delar, ca 45 s.)
Labib, T. (1999) ”al-Akhar fi al-thaqafa al-arabiyya”. I: Labib, T. (red.) Surat al-akhar: al-arabiyy naziran wa-manzuran ilayhi. Beirut: Markaz dirasat al-wahda al-arabiyya (S. 187–228, ca 40 s.)
Mansfield, Peter (1992) The Arabs. London: Penguin Books (valda delar ca 30 s.)
Muñoz, Gema Martin (2000) “Arab youth today: The generation gap, identity crisis and democratic deficit”. I: Meijer, R. (ed.) Alienation or Integration of Arab Youth. Richmond: Curzon (S. 17–26, ca 10 s.).
Paulin Arja m.fl. (1995) Mer än ett modersmål. Hemspråksdidaktik. HLS: Statens skolverk (valda delar, ca 10 s.)
Versteegh, Kees (1997) The Arabic Language. (valda delar ca 15 s.)
Watt, Montgomery (1972) The Influence of Islam on Medieval Europe. Edinburgh: Edinburgh U. P. (ca 100 s.) [eller motsvarande på arabiska]
Wellros, Seija (1998) Språk, kultur och social identitet. Lund: Studentlitteratur (valda delar, ca 140 s.)

Härtill ca 200 sidor valbar skönlitteratur med fokus på kulturmöte och identitetsproblematik.

Referenslitteratur
Berque, Jacques (2001) Arabvärlden kultur och mångfald. Furulund: Alhambra (valda delar, ca 20 s.)
Härenstam, Kjell (1993) Skolboksislam : analys av bilden av islam i läroböcker i religionskunskap. Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis.

Delkurs 2
Obligatorisk litteratur
Bunar, Nihad (2001), Skolan mitt i förorten. Brutus Östling bokförlag Symposion (Kap.5)
Dysthe, Olga (red) (2003) Dialog, samspel och lärande. Lund: Studentlitteratur (ca 200s.)
Ely, M. (1993) Kvalitativ forskningsmetodik i praktiken – cirklar inom cirklar. Lund: Studentlitteratur
Kursplaner för grundskolan och gymnasial utbildning/Modersmål. Skolverket (Tillgänglig på nätet: www.skolverket.se)
Läroplan för de frivilliga skolformerna, Lpf 94. Skolverket (Tillgänglig på nätet: www.skolverket.se)
Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, Lpo 94. Skolverket (Tillgänglig på nätet: www.skolverket.se)
Paulin Arja m.fl. (1995), Mer än ett modersmål. Hemspråksdidaktik. HLS: Statens skolverk (valda delar)
Strömquist, Siv (2003), Uppsatshandboken. Uppsala: Hallgren & Fallgren Studieförlag (130 s.)
Thurén, Torsten (2007), Vetenskapsteori för nybörjare. Stockholm: Liber AB (140 s.)

Referenslitteratur
Svenska skrivregler (2000). Stockholm: Liber AB (200 s.)

Bilaga till kursplan:
Malmö högskolas perspektiv Genus, Miljö samt Migration och Etnicitet

Kursen är inriktad på studium av de arabiska ländernas geografi, historia och kultur, inklusive religionen islam. Den problematiserar också centrala begrepp som kultur och etnicitet. Vad betyder språket, religionen och historien för individens känsla av identitet? Dessa frågor lyfts fram genom fokuseringen på kulturmöten genom tiderna. Etnicitetsperspektivet behandlas därmed genomgående i såväl kurslitteraturen som i studenternas egna diskussionsgrupper på nätet och i deras analyser av lärarens villkor i det mångkulturella klassrummet. Genusperspektivet synliggörs vid studiet av kvinnors delaktighet i det arabiska samhället på olika nivåer och i olika länder. Diskussioner om kvinnor ur den arabiska historien och deras plats i historieskrivningen ges utrymme. Miljöperspektivet behandlas i denna delkurs ur ett demografiskt perspektiv, där naturresurser och befolkningsfrågor diskuteras med utgångspunkt från aktuella FN-rapporter. Vattenbristens och oljeutvinningens miljöproblem berörs i samband med studier av den moderna historien i Mellanöstern och aktuella konflikter där. I ett skolprojekt skaffar sig studenterna insikter i skolan som en mötesplats för olika kulturer och i språklärarens/modersmålslärarens uppgifter i detta möte.

Kursvärdering

Studenterna får inflytande i undervisningen genom att det kontinuerligt under pågående kurs ges möjlighet till återkoppling och reflektion över kursens innehåll och genomförande. Kursen avslutas med en individuell, skriftlig kursvärdering utifrån kursens syfte och mål. Dessa kursvärderingar ligger till grund för den återkoppling kursledaren och studenterna/kursdeltagarna gör i anslutning till kursens avslutning.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för lärande och samhälle på institutionen Kultur-språk-medier.

Mer information om utbildningen

Anna Arnell, Kursansvarig
Telefon: 040-6658011
Paola Mendoza Frödin, studieadministratör
Telefon: 040-6658225