Arabiska med didaktisk inriktning II

Sammanfattning

Kursen behandlar barn- och ungdomstexter utifrån ett vidgat textperspektiv i ämnesövergripande och tematiska sammanhang. Vidare behandlar kursen utvecklingen av den moderna arabiska litteraturen, huvudsakligen romanen och novellen, ur ett helhetsperspektiv i samband med detta diskuteras hur texterna kan användas i undervisningen.

Behörighetskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Godkända kurser: KS271F-Arabiska med didaktisk inriktning I.

Urval:

högskolepoäng 32% betyg 34% högskoleprov 34%

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2021, höst 2020, höst 2019, höst 2018

Kurskod:
KS274F version 1
Engelsk benämning:
Arabic with a Focus on Didactics II
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
20 mars 2018
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
03 september 2018

Förkunskapskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Godkända kurser: KS271F-Arabiska med didaktisk inriktning I.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Fristående kurs och sidoämne inom lärarutbildningen.

Syfte

Kursen syftar till att studenten utvecklar kunskaper om arabisk litteratur i en historisk och samhällelig kontext samt kunskaper om barn- och ungdomslitteraturens betydelse för barns och ungdomars språkliga och kulturella kompetens. Kursen syftar dessutom till att studenterna ska vidareutveckla sin språkfärdighet i arabiska och sin didaktiska kompetens för pedagogisk verksamhet.

Barn- och ungdomstexter i ett lärandeperspektiv, 15 hp

Innehåll

Barn- och ungdomstexter i ett lärandeperspektiv, 15 hp, behandlar barn- och ungdomstexter utifrån ett vidgat textperspektiv i ämnesövergripande och tematiska sammanhang. Dessa texter bildar utgångspunkt för olika sätt att nalkas förhållandet mellan förståelse och språkutveckling. Litteraturen som central källa till upplevelse och kunskap i pedagogiska sammanhang lyfts fram. I delkursen introduceras litteraturvetenskapliga begrepp och analysverktyg för förståelsen av texters innebörd och uppbyggnad. I delkursen belyses barn- och ungdomslitteratur som inslag i undervisningen med utgångspunkt i skolans styrdokument. Olika estetiska uttrycksformer som stöd för elevers språk- och identitetsutveckling presenteras.

Lärandemål

Efter avslutad delkurs ska studenten kunna

  • diskutera och analysera barn- och ungdomstexter i olika genrer med utgångspunkt i undervisning
  • redogöra för och använda berättandet som ett didaktiskt verktyg med fokus på språk- och kunskapsutveckling
  • reflektera över sociala, språkliga och genusbetingade mönsters betydelse för elevers lärande vid val av innehåll och arbetsformer i den kulturellt heterogena skolan
  • värdera utvecklingen av den egna språkfärdigheten i arabiska

Arbetsformer

Kursen innehåller varierande arbetsformer, som kan utgöras av individuella uppgifter, gruppseminarier, videokommunikation, fältstudier och kursträffar och som utvecklas med utgångspunkt från kursens syfte och mål i samverkan mellan studenter och lärarutbildare inom högskola. Kursens arbetsformer är i huvudsak nätbaserade.

Bedömningsformer

Examinationen består av två delar. Den första delen examineras skriftligt. Den andra delen examineras muntligt och skriftligt.
För delkursen gällande betygskriterier meddelas av kursledaren vid kursstart.
För samtliga bedömningar ska underlaget vara sådant att individuella prestationer kan särskiljas.

Litteratur och förståelse, 15 hp

Innehåll

Litteratur och förståelse, 15 hp, behandlar utvecklingen av den moderna arabiska litteraturen. Den historiska utvecklingen av litteraturen och de influenser som påverkat den studeras genom läsning och diskussion av några representativa romaner, noveller och utvalda dikter vid sidan av artiklar, essäer och andra verk inom litteraturhistorien. De lästa texternas användning i undervisningen uppmärksammas. Dessutom behandlas litteraturvetenskapliga termer och begrepp. Under delkursen arbetar studenterna också med eget processorienterat skrivande.

Lärandemål

Efter avslutad delkurs ska studenten kunna

  • redogöra för utvecklingen av den moderna arabiska litteraturen
  • analysera och diskutera några centrala litterära verk hämtade från olika tidsepoker i olika arabiska länder
  • kritiskt granska, välja ut och analysera litterära texter samt kunna använda sådana texter i undervisningen
  • uttrycka sig tydligt och sammanhängande i arabiska i såväl tal som skrift

Arbetsformer

Kursen innehåller varierande arbetsformer, som kan utgöras av individuella uppgifter, gruppseminarier, videokommunikation, fältstudier och kursträffar och som utvecklas med utgångspunkt från kursens syfte och mål i samverkan mellan studenter och lärarutbildare inom högskola. Kursens arbetsformer är i huvudsak nätbaserade

Bedömningsformer

Examinationen består av tre delar. Den första delen examineras skriftligt. Den andra delen examineras muntligt. Den tredje delen examineras genom en nätbaserad diskussion.
För kursen gällande betygskriterier meddelas av kursledaren vid kursstart.
För samtliga bedömningar ska underlaget vara sådant att individuella prestationer kan särskiljas.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Barn- och ungdomstexter i ett lärandeperspektiv

Chambers, Aidan (1998). Böcker inom oss. Stockholm: Raben och Sjögren. (163 s.)
Eskild, Hilde & Hambro, Benedicte (2005). Snick och Snack. En praktisk bok om muntligt berättande. Liber (180 s.)
Husayn, Kamel (1999). Fan riwâyet al-qisah wa qirâ’atuha li-l-atfâl. Addâr al-Masriyya al-Lubnanyyah. (128 s.)
Lundqvist, Ulla (1992). Litteraturundervisning. Modeller och uppslag för lärare. Stockholm: Almqvist& Wiksell. (112 s.)
Molloy, Gunilla (2003). Att läsa skönlitteratur med tonåringar. Lund: Studentlitteratur. (330 s.) (obligatorisk för inriktning gs, gy)
Jönsson, Maria och Öhman, Anders ( 2015). Litteratur och läsning litteraturdidaktikens nya möjligheter. Studentlitteratur. (valda kapitel)
Naj?b, Ahmed (2000). Al- madmûn f? adab al-atfâl. Dâr al-fikr al-‘raby- Massr. (ca 100 s.)
Nilsson, Jan (1997). Tematisk undervisning. Studentlitteratur. (220 s).

Valbar litteratur ca 200 sidor

Dessutom tillkommer ca 500 sidor skönlitterär text på arabiska, svenska och översatt litteratur.

Litteratur och förståelse

Obligatorisk litteratur
Abdulrahman, Lana (2016). Qayd edars. Bayrût: Dar al-adab. (248 S.)
Aljaber, Alaa (2011). Hollanda la tomtero rotaban. Kuwait: Alsalemya. (263 S.)
Alsalem, Wared Badr (2016). Azraa’ Sinjar. Bayrût:// Difaf publishing. (405 S.)
Assfor, Gaber (2007).
Hiwar hadarat wa thaqafat. UNESCO. ( 32 S.)
Diab, Henry (red.) (2001).
En doft av mynta. Noveller av kvinnliga arabiska författare. Bayrût: al-Mu’assassah al- Arabiyah. (121 S.)
Hussein, Taha (2013).
Naqd wa Islah, Hindawi organisation. (178 S.)
Huvaere, Sofie ( 2011).
Mångkulturell och kulturella skillnader I Bakhtiaris romaner. Universitet Gent. ( 49 S.)
Jönsson, Maria och Öhman, Anders (2015).
Litteratur och läsning, litteraturdidaktikens nya möjligheter . Studentlitteratur. Valda kapitel (ca.163 S.)
Kallifatides, Theodor (2001).
Ett nytt land utanför mitt fönster. Albert förlag. (158 S.)
Khalil, Mayada (2016).
Nescafé ma’ al-shareef al-raddy. Italien: Manshorat almotawaset. (114 S.)
Malavé, Nancy (2016).
Flickan utan språk. Ordupplaget (313 S.)
Mostaghanemi, Ahlam (1993).
Thakerato eljasad. Bayrût: Dar al-Adab. (406 S.)
Olkiewiz, Andrezej (2008).
Konsten att vara invandrare. Genita förlag. (176 s.)
Shafak, Elif (2012).
Heder. Utländsk litteratur. Översättare: Samuelson Peter. Ebok
Zidan, Youssef (2016).
Nour. Alqahira//: Dar al-sharq. (264 S.)

Valbar litteratur ca 200 sidor

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för lärande och samhälle på Institutionen för Kultur-språk-medier.

Mer information om utbildningen

Studievägledning LS,
Reem Kassabgy, Kursansvarig
Telefon: 040-6658303
Monica Lotfinia, studieadministratör
Telefon: 040-665 77 52

Anmälan

30 augusti 2021 - 16 januari 2022 100% Distans (Malmö) Antal obligatoriska träffar: 4 Öppnar för anmälan 15 mars 2021.

31 augusti 2020 - 17 januari 2021 100% Distans (Malmö) Antal obligatoriska träffar: 4 Schema