Arabiska med didaktisk inriktning I

Sammanfattning

Kurserna Arabiska med didaktisk inriktning I, II och III utgör tillsammans fördjupade och didaktiserade ämnesstudier om 90hp i ämnet Modersmål: Arabiska

Kursen Arabiska med didaktisk inriktning I kommer att ge dig sådana grundläggande ämneskunskaper och språkdidaktiska insikter att du kan undervisa i och på arabiska. Kursen spänner över ett vitt fält av frågor om lärande, språk, språkutveckling och språkundervisning. Kursen syftar till att öka studenternas språkfärdighet och ge kunskaper i arabisk grammatik samt belysa skillnaden mellan skriftspråk och talat språk och därigenom öka lyhördheten för andras sätt att uttrycka sig. Vidare syftar kursen till att studenterna skaffar sig teoretiska, didaktiska och praktiska kunskaper om barns, läs- och skrivutveckling samt tillägnar sig kunskap om textanalys som redskap för att följa elevers språkutveckling. Studenterna ska också få insikter i modersmålslärarens arbetsvillkor.

Kursen genomförs som nätbaserad distansutbildning med 3 närundervisningstillfällen per termin.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2. Eller: Samhällskunskap A. Modersmål 2 eller Modersmål B i arabiska eller motsvarande kunskaper (t ex avslutad utländsk gymnasieutbildning med arabiska som undervisningsspråk)


Meritpoäng inför urval enligt Områdesbehörighet 6/A6

Urval:

betyg 66% högskoleprov 34%

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2021

Kurskod:
KS275F version 2
Engelsk benämning:
Arabic with a Focus on Didactics I
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
20 oktober 2020
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
18 januari 2021
Ersätter kursplan fastställd:
25 september 2018

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2. Eller: Samhällskunskap A. Modersmål 2 eller Modersmål B i arabiska eller motsvarande kunskaper (t ex avslutad utländsk gymnasieutbildning med arabiska som undervisningsspråk)

Syfte

Kursen syftar till att studenten ska utveckla sin språkfärdighet och sin didaktiska och metodiska kompetens för pedagogisk verksamhet.

Språk och språktillhörighet, 15 hp

Innehåll

Delkursen behandlar grundläggande begrepp inom arabisk grammatik, varvid fokus i analysen ligger på formlära, syntax och ordförråd i ett kontrastivt perspektiv. Vidare arbetar studenterna med sin egen språkfärdighet genom praktiska tillämpningar. I delkursen behandlas vidare skriftspråkets historiska utveckling och arabisk dialektologi introduceras. Faktorer som har påverkat skriftspråkets utveckling tas upp. Vidare belyses standardarabiskans ställning bland arabisktalande elever i Sverige. Dessutom diskuteras modersmålslärarens arbetsvillkor och uppdrag.

Lärandemål

Efter avslutad delkurs ska studenten kunna

  • analysera arabisk syntax och formlära i ett kontrastivt perspektiv
  • redogöra för och problematisera den arabiska diglossin
  • diskutera arabiskans ställning bland arabisktalande elever i svensk skola
  • redogöra för och reflektera kring modersmålslärarens arbetsvillkor och yrkesroll
  • uttrycka sig sammanhängande och varierat i såväl tal som skrift utifrån kunskaper om det arabiska språkets struktur och vokabulär

Arbetsformer

Kursen innehåller varierande arbetsformer, som kan utgöras av individuella uppgifter, gruppseminarier, videokommunikation, fältstudier och kursträffar och som utvecklas med utgångspunkt från kursens syfte och mål i samverkan mellan studenter och lärarutbildare inom högskola. Kursens arbetsformer är i huvudsak nätbaserade.

Bedömningsformer

Individuell skriftlig text (Individual Written Assignment) lärandemål 3, 4 & 5, 3hp.

Nätburen diskussion och individuell skriftlig text (Web-based Discussion and Individual Written Assignment) lärandemål 2 & 5, 4 hp.

Individuell skriftlig text och seminarium (Individual Written Assignment and Seminar) lärandemål 1 & 5, 8 hp.För delkursen gällande betygskriterier meddelas av kursledaren vid kursstart.

För samtliga bedömningar ska underlaget vara sådant att individuella prestationer kan särskiljas.

Språk och lärande, 15 hp

Innehåll

Delkursen behandlar centrala teorier om barns läs- och skrivutveckling och olika sätt att stödja denna, varvid särskilt fokus läggs på flerspråkiga barns lärande. Barns läs- och skrivstrategier studeras och studenterna tillämpar ett processorienterat skrivande i sitt eget lärande. Olika sätt att skapa ett flerstämmigt klassrum studeras, där betydelsen av skapande processer särskilt fokuseras. Vidare behandlas de styrdokument som gäller för språkundervisning.

Lärandemål

Efter avslutad delkurs ska studenten kunna

  • redogöra för förutsättningar för elevers läs- och skrivutveckling i ett första- och andraspråksperspektiv samt diskutera olika sätt att stödja denna
  • analysera elevers textproduktion i skrift med avseende på språklig struktur och språkutveckling
  • diskutera och exemplifiera hur skapande processer kan skapa ett flerstämmigt klassrum
  • analysera och tolka kursplaner i moderna språk och modersmål ur ett språkutvecklande perspektiv
  • uttrycka sig sammanhängande och varierat i såväl tal som skrift utifrån kunskaper om det arabiska språkets struktur och vokabulär

Arbetsformer

Kursen innehåller varierande arbetsformer, som kan utgöras av individuella uppgifter, gruppseminarier, videokommunikation, fältstudier och kursträffar och som utvecklas med utgångspunkt från kursens syfte och mål i samverkan mellan studenter och lärarutbildare inom högskola. Kursens arbetsformer är i huvudsak nätbaserade.

Bedömningsformer

Examinationen examineras i tre delar; del 1 en nätburen diskussion (lärandemål 4), del 2 en individuell skriftlig inlämning (lärandemål 1, 2 & 5) och del 3 en individuell muntlig redovisning (lärandemål 1, 3 & 5)De moment som kräver obligatorisk närvaro anges av kursledaren vid kursstarten.


För kursen gällande betygskriterier meddelas av kursledaren vid kursstart.

För samtliga bedömningar ska underlaget vara sådant att individuella prestationer kan särskiljas.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Språk och språktillhörighet

Abu-Chacra, Faruk (2009), Arabiska: Grammatik och övningar. Poland: Pozkal ( 560 s.)
Andersson, Lars.-Gunnar (2001), Språktypologi och språksläktskap. Stockholm: Liber, (95 s.)
Cummins, Jim (2017), Flerspråkiga elever, effektiv undervisning i en utmanande tid. Stockholm: Natur&Kultur, (305 s.)
Dahl, Östen (2003), Grammatik. Andra upplaga. Lund: Studentlitteratur, (130 s.)
Flera språk – fler möjligheter: utveckling av modersmålsstödet och modersmålsundervisning.2002. Skolverket rapport 228.Tillgänglig via internet. (88 s.)
Haywood, John A. – Nahmad, H. M., A new Arabic grammar of the written language. 2nd ed. London: Lund Humphries, 1965 eller senare. (690 s.)
Jonsson, Lilja, Sally (1999), Den mångkulturella skolan – ideal kontra verklighet. Modersmålslärarens arbetsvillkor i Göteborg i ett sociologiskt perspektiv. IDP-rapport. Nr 1999:12. Göteborgs universitet, (110 s.)
Katsivelis Paul (2005), Kort grammatisk översikt i arabisk formlära och syntax. Tillgänglig via internet. (50 s.)
Retsö, J.an (2001), Vad är arabiska, i Dragomanen: årsskrift 5/2001. Stockholm: Föreningen Svenska Istanbulinstitutets vänner. S. 15-¬35. (20 s.)
Svensson, Gudrun. (2017). Transspråkande i praktik och teori. Stockholm: Natur&Kultur.(243 s.)
Versteegh, Kees (1997)., The Arabic language. Edinburgh: Edinburgh University Press, Kap. 12–14. (50 s.)

Språk och lärande

Att läsa och skriva. (2003) Myndigheten för skolutveckling. ( 120 s.)
Bergman, Pirkko (2016). Två flugor i en smäll. Stockholm: Almqvist & Wiksell. (110 s.)
Cummins, Jim (2017), Flerspråkiga elever, effektiv undervisning i en utmanande tid. Stockholm: Natur&Kultur, (305 s.)
Dysthe, Olga (1996). Det flerstämmiga klassrummet. Lund: Studentlitteratur.(264 s.)
Fahîm, M. (1998). Al-Tifl wa al- qirâ’ah. Al-Dâr al-Misrîyah al-Lubnânîyah. (184 s.)
Fahîm, M. (1998). Al-Tifl wa- mushkilât al-qirâ’ah. Al-Dâr al-Misrîyah al-Lubnânîyah. (212 s.)
Gibbons, Pauline (2016). Stärk språket stärk lärandet. Halmstad: Hallgren & Fallgren. ( 275 s.)
Kursplaner för grundskolan och gymnasial utbildning/Modersmål. Skolverket. (Tillgänglig på nätet)
Liberg, Caroline. (2006). Hur barn lär sig läsa och skriva. Lund: Studentlitteratur. ( 210 s.)
Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2017. Skolverket: (Tillgänglig på nätet)
Läroplan för de frivilliga skolformerna,Lgr11. Skolverket. (Tillgänglig på nätet)
Shalab, A. (1998). Qawâ‘id ta‘l?m al-lughah al-‘arabîyah wa-tatab?q ‘alayhâ. Maktabat al-Nahdah al-Misrîyah.(130 s.)

Kursvärdering

Studenter som deltar i eller har avslutat en kurs ska ges möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av universitetet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).


Kursrapporter

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för lärande och samhälle på Institutionen för Kultur-språk-medier.

Mer information om utbildningen

Reem Kassabgy, Kursansvarig
Telefon: 040-6658303
Monica Lotfinia, studieadministratör
Telefon: 040-665 77 52

Anmälan

18 januari 2021 - 06 juni 2021 Dagtid 100% Distans (Malmö) Antal obligatoriska träffar: 3 Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

18 januari 2021 - 06 juni 2021 Dagtid 100% Distans (Malmö) Antal obligatoriska träffar: 3 Anmälningskod: mau-16090

Öppen för sen anmälan

Ansök