Dramapedagogik I

Sammanfattning

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet.

Urval:

betyg 66% högskoleprov 34%

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2021, höst 2020

Kurskod:
KS281F version 1
Engelsk benämning:
Educational Drama I
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
19 februari 2020
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
31 augusti 2020

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Syfte

Kursen syftar till att studenten ska utveckla grundläggande förmågor och förståelse för dramapedagogiskt arbete och i ledarskap. Ett annat syfte är att studenten ska utveckla grundläggande förståelse för centrala dramapedagogiska begrepp samt ämnets historia och framväxt.

Innehåll

Kursen behandlar dramapedagogikens traditioner, framväxt och utveckling. Lek, fiktion och improvisation studeras och bearbetas praktiskt i relation till gruppdynamik och perspektiv på lärande.
I kursen tränas ledarskap genom praktisk erfarenhet och genom reflektion över samspel och personlig utveckling. Vidare introduceras ämnesdidaktiska begrepp, olika ämnesuppfattningar och variationer på dramapedagogiska praktiker såsom till exempel drama i skola och utbildning, kulturpedagogik och tillämpad teater.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

  • utforma och leda improvisationsövningar som förhåller sig till lek, fiktion och gruppdynamik
  • reflektera över sitt eget deltagande och ledarskap i dramapedagogiska aktiviteter
  • reflektera över och problematisera teoretiska perspektiv på lek, fiktion och lärande
  • exemplifiera centrala delar av dramapedagogisk historia och framväxt, samt identifiera centrala diskussioner inom dramafältet

Arbetsformer

Kursen innehåller varierade arbetsformer som utöver praktiskt deltagande i dramapedagogiska aktiviteter, utgörs av skapande arbete i grupp, seminarier, observation och enskilda studier. Kursen innebär även studiebesök eller deltagande i någon relevant verksamhet.
Kursens genomförande bygger på att studenterna deltar i ett gemensamt kunskapsbyggande med kurskamrater och lärare genom att aktivt bidra med egna erfarenheter, reflektioner, tolkningar och perspektiv. Studenterna förutsätts ta egna initiativ till arbetsmöten av olika slag, samt att använda processorienterat arbetssätt i det egna lärandet.

Bedömningsformer

Prov 1 (2001): Improvisation, samtal och ledarskap (Improvisation, reflection and leadership), 7,5 hp. I detta prov examineras lärandemål 1 och 2.
Prov 2 (2002): Observation, reflektion och gestaltning (Observation, reflexivity and performance), 7,5 hp. I detta prov examineras lärandemål 3 och 4.
I kursen ingår obligatoriska moment. Frånvaro innebär en uppgift vars innehåll och omfattning motsvarar obligatoriska moment. Uppgiften ska göras under kursens gång och godkännas av undervisande lärare. Kursledaren anger vilka moment som är obligatoriska vid kursstart.
För betyget Väl godkänd på hel kurs krävs betyget Väl godkänd på båda proven.
För kursen gällande betygskriterier meddelas av kursledaren vid kursstart.

För samtliga bedömningar ska underlaget vara sådant att individuella prestationer kan särskiljas.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Heggstad, Kari M. (2014). 7 vägar till drama. Grundbok i dramapedagogik för förskollärare i och lärare. Lund: Studentlitteratur. (255 s.)
Øksnes, Maria (2011). Lekens flertydighet: om barns lek i en institutionaliserad barndom. (1. uppl.) Stockholm: Liber (198 s.)
Bolton, Gavin (2008). Drama för lärande och insikt: om dramapedagogik i teori och praktik. Göteborg: Daidalos. (294 s.)
Thornberg, Robert (2013). Det sociala livet i skolan. Socialpsykologi för lärare. Stockholm: Liber (378 s.)

Kursvärdering

Studenterna får inflytande i undervisningen genom att det kontinuerligt under pågående kurs ges möjlighet till återkoppling och reflektion över kursens innehåll och genomförande. Kursen avslutas med en individuell, skriftlig kursvärdering utifrån kursens syfte och mål. Dessa kursvärderingar ligger till grund för den återkoppling kursledaren och studenterna/kursdeltagarna gör i anslutningen till kursens avslutning.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för lärande och samhälle på Institutionen för Kultur-språk-medier.

Mer information om utbildningen

Anneli Einarsson, Kursansvarig
Telefon: 040-6658347
Monica Lotfinia, studieadministratör
Telefon: 040-665 77 52

Anmälan

30 augusti 2021 - 07 november 2021 Dagtid 100% Malmö Öppnar för anmälan 15 mars 2021.

31 augusti 2020 - 08 november 2020 Dagtid 100% Malmö Schema