Dramapedagogik II

Sammanfattning

Behörighetskrav

Genomgången kurs KS281F Dramapedogik I med minst 7,5 hp med lägst betyget godkänd.
Alternativt
Godkänd kurs KS111F Pedagogiskt drama I, Drama och kommunikation

Urval:

högskolepoäng 32% betyg 34% högskoleprov 34%

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2021, höst 2020

Kurskod:
KS282F version 1
Engelsk benämning:
Educational Drama II
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
19 februari 2020
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
31 augusti 2020

Förkunskapskrav

Genomgången kurs KS281F Dramapedogik I med minst 7,5 hp med lägst betyget godkänd.
Alternativt
Godkänd kurs KS111F Pedagogiskt drama I, Drama och kommunikation

Syfte

Kursen syftar till att studenten ska utveckla praktiska och teoretiska kunskaper om berättande, dramapedagogiska övningar och former för gestaltning. Kursen syftar även till att studenten ska utveckla sin förmåga att leda grupper i gestaltat berättande.

Innehåll

Kursen behandlar perspektiv på praktiska och teoretiska kunskaper och hur berättande uttryck, processdrama och andra dramapedagogiska metoder kan användas i olika sammanhang. Inom kursen vidareutvecklar studenten sin förmåga att gestalta och iscensätta olika typer av texter och berättelser i samspel med barn, unga och vuxna.
Kursen ger möjlighet att fördjupa förståelsen för hur didaktiska och konstnärliga val förhåller sig till gruppdynamik, lärande och fiktion. I kursen ingår även att planera och genomföra berättande i en verksamhet, till exempel inom förskola, skola, utbildning eller annan social mötesplats.
Aktuell forskning inom ämnesområdet bearbetas.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

  • iscensätta och gestalta berättande i samspel med andra
  • redogöra för på vilka sätt didaktiska och konstnärliga val har betydelse för att utveckla föreställningsförmåga, samspel och lärande i pedagogiska sammanhang
  • Kunna didaktisera och leda berättande med ett tematiskt innehåll och med utgångspunkt i fiktionella världar
  • reflektera kring dramapedagogiskt ledarskap i relation till fiktion, gestaltning och gruppdynamik med stöd i relevant teori

Arbetsformer

Kursen innehåller varierande arbetsformer och tillämpar ett processorienterat arbetssätt. Arbetsformerna utgörs av gestaltat berättande både enskilt och i grupp med uppföljande handledning, reflektion och analys. I kursen förekommer workshops, litteraturseminarium och teoretiska studier.

Bedömningsformer

Prov 1 (2001): Muntligt berättande (Narration), 7,5 hp. I detta prov examineras lärandemål 1 och 2.
Prov 2 (2002): Interaktiv berättarverkstad (Interactive narrative workshop), 7,5 hp. I detta prov examineras lärandemål 3 och 4.
För betyget Väl godkänd på hel kurs krävs betyget Väl godkänd på båda proven.
Betygskriterier delges av kursledaren vid kursstart.
I kursen ingår obligatoriska moment. Frånvaro innebär en uppgift vars innehåll och omfattning motsvarar obligatoriska moment. Uppgiften ska göras under kursens gång och godkännas av undervisande lärare. Kursledaren anger vilka moment som är obligatoriska vid kursstart.
För kursen gällande betygskriterier meddelas av kursledaren vid kursstart.
För samtliga bedömningar ska underlaget vara sådant att individuella prestationer kan särskiljas.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Hallgren, Eva (2018). Ledtrådar till estetiskt engagemang i processdrama. Samspel i en fiktiv verksamhet. Stockholm: Stockholms universitet (287 s.)
Henricsson, Ola & Lundgren Michael (2016). Muntligt berättande i flerspråkliga klassrum. Lund: Studentlitteratur (179 s.)
Fast, Carina (2001). Berätta!: Inspiration och teknik. Stockholm: Natur & kultur (134 s.)
Artiklar tillkommer.

Kursvärdering

Studenter som deltar i eller har avslutat en kurs ska ges möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av universitetet.

Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för lärande och samhälle på Institutionen för Kultur-språk-medier.

Mer information om utbildningen

Anneli Einarsson, Kursansvarig
Telefon: 040-6658347
Monica Lotfinia, studieadministratör
Telefon: 040-665 77 52

Anmälan

08 november 2021 - 16 januari 2022 Dagtid 100% Malmö Öppnar för anmälan 15 mars 2021.

09 november 2020 - 17 januari 2021 Dagtid 100% Malmö Schema