Dramapedagogik III

Sammanfattning

Behörighetskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: godkänd KS281F-Dramapedagogik I och genomgången KS282F-Dramapedagogik II eller godkänd KS112F-Pedagogiskt drama II, Drama i mötet med andra, rummet och samhället.

Urval:

högskolepoäng 32% betyg 34% högskoleprov 34%

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2021

Kurskod:
KS283F version 1
Engelsk benämning:
Educational Drama III
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
03 juni 2020
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
03 juni 2020

Förkunskapskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: godkänd KS281F-Dramapedagogik I och genomgången KS282F-Dramapedagogik II eller godkänd KS112F-Pedagogiskt drama II, Drama i mötet med andra, rummet och samhället.

Syfte

Kursen syftar till att studenten ska utveckla en fördjupad förmåga att genomföra ett gestaltande arbete inom dramapedagogik med inriktning mot scenisk gestaltning. Studenten ska även fördjupa sin förståelse för det praktiska och teoretiska arbetet med att skapa utforskande och utmanande mötesplatser mellan scenkonst och det dramapedagogiska fältet.

Innehåll

Centralt i kursen är scenisk gestaltning och konstnärliga uttryck och kursen behandlar hur dramapedagogisk praktik kan arbeta med ett samtidsangeläget innehåll.
Utifrån utforskande praktiker tränas ledarskapet i mötet mellan scenkonst och det dramapedagogiska fältet.
I kursen analyserar och reflekterar studenten kring ledarskap, grupprocess och reflekterande samtal med koppling till scenisk gestaltning och konstnärliga uttryck.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna
• bearbeta och tolka en scenkonstnärlig produktion i syfte att utforska mötesplatser mellan
konst och det dramapedagogiska fältet
• leda reflekterande samtal med fokus på tolkning och bearbetning av konstnärliga uttryck
• gestalta ett samtidsangeläget innehåll där estetiska kvalitéer med avseende på kropp, röst,
rum och tid uttrycks
• analysera och reflektera kring gruppdynamiska och konstnärliga processer med stöd i
relevant teori

Arbetsformer

Arbetsformerna, som utgörs av scenkonstnärlig produktion och gruppövningar, analys och reflektion, utvecklas med utgångspunkt från kursens syfte och mål i samverkan mellan studerande och kursledare. Vidare ingår i kursen att göra studiebesök och att ta del av scenkonst.

Bedömningsformer

Prov 1: Individuell bearbetning av scenkonstnärlig produktion (Individual Processing of a Stage Production), 7,5 hp. I detta prov examineras lärandemål 1 och 2.
Prov 2: Kollaborativ scenisk gestaltning samt en individuell text (Collaborative Stage Production, an Individual Text), 7.5 hp. I detta prov examineras lärandemål 3 och 4.
De moment som kräver obligatorisk närvaro anges av kursledaren vid kursstarten.
I kursen ingår obligatoriska moment. Frånvaro innebär en uppgift vars innehåll och omfattning motsvarar obligatoriska moment. Uppgiften ska göras under kursens gång och godkännas av undervisande lärare. Kursledaren anger vilka moment som är obligatoriska vid kursstart.
För samtliga bedömningar ska underlaget vara sådant att individuella prestationer kan särskiljas.
För kursen gällande betygskriterier meddelas av kursledaren vid kursstart.
För betyget Väl godkänt krävs betyg Väl godkänt på prov 1 och prov 2.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Johnstone, Keith (2015). Impro: Improvisation och teater. Stockholm: Improvisationsstudion. (255 s.)
Lund, Anna (2008). Mellan scen och salong. En kultursociologisk analys av ungdomsteater. Lund: Arkiv förlag. (248 s.)
Roos Sjöberg, Jeanette (2000). I gränslandet mellan scen och publik: nycklar till teater: med drama som metod. Falun: Arkiv förlag. (181 s.)
Sternudd, Mia Marie F. (2000). Dramapedagogik som demokratisk fostran? Fyra dramapedagogiska perspektiv: dramapedagogik i fyra läroplaner. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis. (210 s.)
Österlind, Eva (red.) (2011). Drama: ledarskap som spelar roll. Lund: Studentlitteratur. (226 s.)

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för lärande och samhälle på Institutionen för Kultur-språk-medier.

Mer information om utbildningen

Anmälan

18 januari 2021 - 28 mars 2021 Dagtid 100% Malmö Schema Anmälningskod: mau-16247

Öppen för sen anmälan

Ansök