Dramapedagogik IV

Sammanfattning

Behörighetskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: godkänd KS282F-Dramapedagogik II och genomgången KS283F-Dramapedagogik III eller godkänd KS113F-Pedagogiskt drama III, Berättande genom drama.

Urval:

högskolepoäng 32% betyg 34% högskoleprov 34%

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2021

Kurskod:
KS284F version 1
Engelsk benämning:
Educational Drama IV
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
03 juni 2020
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
03 juni 2020

Förkunskapskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: godkänd KS282F-Dramapedagogik II och genomgången KS283F-Dramapedagogik III eller godkänd KS113F-Pedagogiskt drama III, Berättande genom drama.

Syfte

Kursen syftar till att studenten ska utveckla sin kunskap om och förståelse för tillämpad teater och utmaningsbaserat lärande med utgångspunkt i dramapedagogik. Studenten ska vidare utveckla sina färdigheter i att leda ett dramapedagogiskt projekt med fokus på demokratiska processer och deltagarnas livsvärldar. Kursen syftar även till att studenten ska utveckla sin förmåga till akademiskt skrivande.

Innehåll

I kursen utforskar studenten utmaningsbaserat lärande och tillämpad teater i relation till dramapedagogik. I kursen behandlas demokratiska processer och verktyg för research samt hur förståelse för projektdeltagares livsvärldar kan utvecklas.
Studenterna ges möjlighet att vidareutveckla sitt ledarskap genom att planera, dokumentera och genomföra ett projekt från idé till presentation.
Kursen innehåller akademiskt skrivande i form av en projektrapport som innebär ett prövande av hur teori och empiri kan gestaltas med olika dramapedagogiska verktyg.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
• leda dramapedagogiskt arbete med utgångspunkt i tillämpad teater och utmaningsbaserat lärande
• initiera och facilitera ett dramapedagogiskt projekt med utgångspunkt i demokratiska processer och deltagarnas livsvärldar
• genomföra och presentera en vetenskapligt grundad projektrapport, vilken innehåller en gestaltande del

Arbetsformer

Kursen innehåller varierande arbetsformer såsom workshops, seminarier och basgruppsarbete. Vidare innehåller kursen litteraturstudier, dokumentation och akademiskt skrivande. I kursen tillämpas ett processorienterat arbetssätt.

Bedömningsformer

Prov 1: Genomförande av projekt samt muntlig redovisning av valda delar (Implementation and Oral Presentation of a Project), 7.5 hp. I detta prov examineras lärandemål 1 och 2.
Prov 2: Skriftlig projektrapport och scenisk gestaltning (Written Academic Report and Performance), 7.5 hp. I detta prov examineras lärandemål 3.

I kursen ingår obligatoriska moment. Frånvaro innebär en uppgift vars innehåll och omfattning motsvarar obligatoriska moment. Uppgiften ska göras under kursens gång och godkännas av undervisande lärare. Kursledaren anger vilka moment som är obligatoriska vid kursstart.
För kursen gällande betygskriterier meddelas av kursledaren vid kursstart.
För samtliga bedömningar ska underlaget vara sådant att individuella prestationer kan särskiljas.
För betyget Väl godkänt krävs betyg Väl godkänt på prov 1 och prov 2.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Babayants, Art, Fitzimmons Frey, Heather (2015). Theatre and learning. Newcastle-upon-Tyne: Cambridge Scholars Publishing. (E-bok). (255 s.)
Boal, Augusto (1995). The rainbow of desire. The Boal method of theatre and therapy. New York: Routledge. (188 s.)

Klerfelt, Anna, Qvarsell, Birgitta (red.) (2012). Kultur, estetik och barns rätt i pedagogiken. Malmö: Gleerups Utbildning AB. (221 s.)

Larsen, Ann Kristin (2018). Metod helt enkelt. Malmö: Gleerups utbildning AB. (198 s.)

Lundberg, Anna (red.) (2020) Livet bitch! Metod. Bohus: Riksteatern. (119 s.) Tillgänglig via internet.
Lundqvist, Siw, Marcusson, Leif (2015). Planera ditt projekt. Lund: Studentlitteratur. (299 s.)
Silfver, Birgitta (2011). Karneval i klassrum. Åbo: Åbo akademis förlag. (227 s.)

Kursvärdering

Studenter som deltar i eller har avslutat en kurs ska ges möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av universitetet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för lärande och samhälle på Institutionen för Kultur-språk-medier.

Mer information om utbildningen

Anmälan

29 mars 2021 - 06 juni 2021 Dagtid 100% Malmö Anmälningskod: mau-16248

Öppen för sen anmälan

Ansök