Språk- och kunskapsutvecklande ämnesundervisning

Sammanfattning

Kursen syftar till att studenten ska utveckla sin förståelse för språklig interaktion och genrebaserade arbetsformer som språk- och kunskapsutvecklande strategi i undervisning och lärande av olika ämnen.

Behörighetskrav

En yrkesexamen avsedd för undervisning om minst 90 hp med/samt ett självständigt arbete om 15 hp, alternativt en yrkesexamen avsedd för undervisning om minst 180 hp.

Urval:

högskolepoäng 100%

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2021, vår 2020, vår 2019, vår 2018

Kurskod:
KS606F version 1
Engelsk benämning:
Language Oriented Content Teaching
Fördjupningsnivå
A1N
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
11 oktober 2017
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
15 januari 2018

Förkunskapskrav

En yrkesexamen avsedd för undervisning om minst 90 hp med/samt ett självständigt arbete om 15 hp, alternativt en yrkesexamen avsedd för undervisning om minst 180 hp.

Syfte

Kursen syftar till att studenten ska utveckla sin förståelse för språklig interaktion och genrebaserade arbetsformer som språk- och kunskapsutvecklande strategi i undervisning och lärande av olika ämnen.

Innehåll

Kursen tar sin utgångspunkt i teorier om det ämnesspecifika språkets betydelse för elevers språk- och kunskapsutveckling i olika skolämnen. Undervisning och lärande ses både ur ett första- och andraspråksperspektiv. Verbalspråk och multimodala representationsformer behandlas. Vidare diskuteras potentialen för elevers språk- och kunskapsutveckling i genrebaserade arbetsformer. I kursen utformar och värderar studenterna undervisningsaktiviteter som tar särskild hänsyn till ämnesspråkliga faktorer och särdrag för att därigenom stärka elevers språk- och kunskapsutveckling i ämnet.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

  • resonera kring sambandet mellan det ämnesspecifika språket och elevers språk- och kunskapsutveckling ur ett första- och andraspråksperspektiv (1)
  • utforma, analysera, jämföra, värdera och problematisera genrebaserade, språkliga och interaktiva undervisningsaktiviteter med avseende på den språk- och kunskapsutvecklande potentialen för elever i olika ämnen (2)
  • kritiskt granska och problematisera egna och andras förhållningssätt och värderingar i frågor som rör språk- och kunskapsutvecklande lärprocesser i olika ämnen (3)

Arbetsformer

I kursen integreras föreläsningar med arbete i mindre grupper och enskilt arbete, exempelvis med kurslitteratur och praktiska uppgifter. Arbetsformerna anpassas med utgångspunkt från kursens syfte och mål i samverkan mellan studenter och lärarutbildare. Kursens genomförande bygger på att studenten deltar i ett gemensamt kunskapsbyggande med andra kursdeltagare och läraren genom att aktivt bidra med egna erfarenheter, reflektioner, tolkningar och perspektiv.

Bedömningsformer

Examinationen rör planering av språk- och kunskapsutvecklande undervisning inom ett ämne. Uppgiften består av två delar. Den första genomför studenten inom ramen för ett gruppsamarbete, där den planerade undervisningen presenteras och diskuteras vid ett seminarium. Den andra delen genomför studenten enskilt i ett skriftligt paper. Alla tre lärandemål examineras i båda delarna av examinationsuppgiften.

Betygskriterier delges av kursledaren vid kursstart

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Bringéus, Eva & Kouns, Maria (2016). Språkanvändning, undervisning och lärande. Del 1 i modulen Språk- och kunskapsutvecklande arbete. Läslyftet. (11 s.) https://larportalen.skolverket.se/#/moduler/5-las-skriv/Gymnasieskola/alla
Bringéus, Eva & Kouns, Maria (2016). Att planera för elevers språkanvändning. Del 8 i modulen Språk-och kunskapsutvecklande arbete. Läslyftet. (11 s.) https://larportalen.skolverket.se/#/moduler/5-las-skriv/Gymnasieskola/alla
Cummins, Jim (2017). Flerspråkiga elever. Effektiv undervisning i en utmanande tid. Stockholm: Natur & Kultur. (305 s.)
Danielsson, Kristina & Selander, Staffan (2014). Se texten! - multimodala texter i ämnesdidaktiskt arbete. Malmö: Gleerups (del I, 59 s.)
Gannå, Lisa (2016). Ett kritiskt samtal om genrepedagogik. I: Kindberg, Björn (red.). Flerspråkighet som resurs. Symposium 2015. Stockholm: Liber. (7 s.)
Gibbons, Pauline (2003). Mediating language learning: Teacher interactions with ESL students in a content-based classroom. TESOL Quarterly, 37:2, 246-273. (26 s) Finns online via Summon.
Hajer, Maaike & Meestringa, Theun (2014). Språkinriktad undervisning. En handbook. 2 upplaga. Stockholm: Hallgren & Fallgren. (246 s)
Hammond, Jennifer & Gibbons, Pauline (2001). What is scaffolding? I: Hammond, Jennifer (red.) (2001). Scaffolding: teaching and learning in language and literacy education. Newton: Primary English Teaching Association. (s. 13-26; 13 s.)
Hägerfelth, Gun (2011). Språkarbete i alla ämnen. Stockholm: Liber. (127 s.)
Nygård Larsson, Pia (2013). Text, språk och lärande i naturvetenskap. I: Hyltenstam, Kenneth & Lindberg, Inger (red.) Svenska som andraspråk: i forskning, undervisning och samhälle. Andra upplagan. Lund: Studentlitteratur (s. 579-604) (22 s.)

Rehman, Karin (2016). Genrepedagogik i praktik och teori. I: Kindenberg, Björn (red.). Flerspråkighet som resurs. Symposium 2015. Stockholm: Liber. (28 s.)

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).


Kursrapporter

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för lärande och samhälle på Institutionen för Kultur-språk-medier.

Mer information om utbildningen

Maria Kouns, Kursansvarig
Telefon: 040-6658663
Monica Lotfinia, studieadministratör
Telefon: 040-665 77 52

Anmälan

18 januari 2021 - 06 juni 2021 Kvällstid 25% Malmö Öppnar för anmälan 15 september 2020.