Examensarbete

Sammanfattning

Behörighetskrav

Se utbildningsplan.

Denna kurs ges som en del av program:

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2018, höst 2017

Kurskod:
LL200G version 1,2
Engelsk benämning:
Thesis
Fördjupningsnivå
G2E
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Inrättandedatum:
09 mars 2010
Fastställandedatum:
11 april 2012
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
11 april 2012
Ersätter kursplan fastställd:
11 april 2012

Kursbeskrivning

Kursen syftar till att studenterna ska utveckla för yrket relevanta kunskaper samt stärka sin förmåga att bidra till kunskapsutvecklingen inom lärarprofessionen. Den kunskapsutvecklande processen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet samt utgöra en fördjupning av de till lärarprofessionen knutna kvalifikationerna.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i lärarexamen med inriktning mot förskola, förskoleklass, fritidspedagogisk verksamhet, grundskolans tidigare år, grundskolans senare år och gymnasieskolan.

Förkunskapskrav

Se utbildningsplan.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten

  • kunna formulera en vetenskaplig problemställning med relevans för yrket
  • kunna redogöra för och relatera arbetet till forskning inom valt problemområde
  • kunna välja och beskriva ett utifrån vald problemställning lämpligt teoretiskt och metodiskt angreppssätt med redovisade forskningsetiska överväganden
  • kunna analysera, tolka och diskutera insamlat material i enlighet med vetenskaplig praxis samt tydliggöra resultatets innebörder för professionen
  • kunna presentera sitt arbete i en vetenskaplig text som är väl disponerad, formellt korrekt och språkligt klar
  • kunna diskutera och försvara sitt arbete samt opponera på ett annat arbete.

Formerna för att bedöma studenternas prestationer

Examinationen består av en utredande och argumenterande vetenskaplig text där studenten visar att han/hon förvärvat de kunskaper lärandemålen anger. Examinationen består av antingen en text eller en text i kombination med en gestaltning. I ett seminarium bedöms studentens förmåga att försvara sitt arbete och att opponera på ett annat arbete. Efter seminariet ska opponenten lämna ett skriftligt underlag för sin opposition till respondent.

Om examensarbetet skrivs av två personer förutsätts att studenterna var för sig kan svara för hela innehållet. I ett förord ska studenternas individuella bidrag tydligt framgå så att individuell bedömning kan säkerställas.

Betygskriterier delges av kursledaren vid kursstart.

Innehåll eller kursinnehåll

I kursen behandlas principer som ligger till grund för utbildningsvetenskapliga undersökningar. Vidare väljs, gärna i dialog med partnerskolan, ett problemområde och en problemställning som är förankrade i läraryrket. Studenterna genomför ett självständigt arbete i samråd med en handledare. Arbetet ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och kan innefatta en empirisk undersökning, ett utvecklingsarbete, ett gestaltande arbete, ett litteraturstudium eller en kunskapsöversikt.

Arbetsformer

Kursen innehåller varierande arbetsformer som kan utgöras av föreläsningar, handledningsträffar och seminarier. Arbetsformerna utvecklas med utgångspunkt från kursens syfte och mål i samverkan mellan studenter och lärarutbildare. Arbetet under kursen bedrivs huvudsakligen självständigt med stöd av handledare.

De moment som kräver obligatorisk närvaro anges av kursledaren vid kursstarten.

Betygsgrader

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Backman, Jarl (2008) Rapporter och uppsatser Lund: Studentlitteratur (223 s)

Larsen, Ann Kristin (2009) Metod helt enkelt. En introduktion till samhällsvetenskaplig metod Malmö: Gleerups (124 s)

Vetenskapsrådet (u.å.) Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (17 s) http://www.vr.se/download/18.37fda2bc131b1093f688000926/God+forskningssed+2011.1.pdf

Litteratur av relevans för det egna examensarbetet väljs i samråd med handledaren och ställs upp i examensarbetets litteraturlista.

Övriga läromedel
Presentationer av olika aspekter av examensarbete: http://www.mah.se/exfilmer


Bilaga till kursplan:
Malmö högskolas perspektiv Genus, Miljö samt Migration och Etnicitet

Inom ramen för kursen genomför studenterna ett självständigt arbete. Malmö högskolas perspektiv (migration och etnicitet, genus samt miljö) behandlas i förhållande till det valda problemområdet.

Kursvärdering

Studenterna får inflytande i undervisningen genom att det kontinuerligt under pågående kurs ges möjlighet till återkoppling och reflektion över kursens innehåll och genomförande. Kursen avslutas med en individuell, skriftlig kursvärdering utifrån kursens syfte och mål. Dessa kursvärderingar ligger till grund för den återkoppling kursledaren och studenterna/kursdeltagarna gör i anslutning till kursens avslutning.


Kursrapporter

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för lärande och samhälle.

Mer information om utbildningen