Globala utmaningar i en ämneskontext

Sammanfattning

Behörighetskrav

Se utbildningsplan.

Denna kurs ges som en del av program:

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2018, höst 2017, vår 2017, höst 2016

Kurskod:
LL204C version 1,3
Engelsk benämning:
Global Challenges in the Subject
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Fastställandedatum:
15 augusti 2016
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
29 augusti 2016
Ersätter kursplan fastställd:
21 januari 2014

Förkunskapskrav

Se utbildningsplan.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 och gymnasieskolan.

Syfte

Kursen syftar till att studenterna ska utveckla sin tvärvetenskapliga och ämnesdidaktiska medvetenhet om lärande i de tre perspektiven hållbar utveckling, interkulturalitet och medborgerlig bildning. Studenterna ska med utgångspunkt i de tre perspektiven utveckla sin förmåga att analysera globala utmaningar för en gränsöverskridande och framåtsyftande handlingskompetens som lärare och medborgare.

Innehåll

Kursens fokus är perspektiven hållbar utveckling, interkulturalitet och medborgerlig bildning som studeras inom studentens andraämne. Inom kursens ram ges studenten möjlighet att utveckla sin förmåga att skapa lärmiljöer där eleven tar aktiv roll i lärandeprocesser utifrån samhällsfrågor i lokal och global kontext. Vidare behandlas och problematiseras alla lärares ansvar för arbete med demokratiska värden som jämlikhet, rättvisa, inkludering samt möjligheter till aktiv handlingsberedskap och handlingskompetens. Politiska, ekologiska, ekonomiska, kulturella och sociala frågor belyses i relation till hållbar utveckling, interkulturalitet och medborgerlig bildning. Frågeställningar som behandlas hämtas såväl ur en skolkontext som det omgivande samhället. En egen undersökning presenteras muntligt i plenum eller som en posterpresentation, vid en studentdriven konferens. Därutöver skriver studenterna en populärt hållen artikel och en sammanfattande reflekterande text individuellt. Erfarenheter från den verksamhetsförlagda utbildningen bearbetas och fördjupas inom kursen.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

  • identifiera läranderesurser och dra didaktiska slutsatser för det egna ämnet och för ämnen i samverkan (1)
  • i ett ämnesdidaktiskt perspektiv analysera och kommunicera det egna ämnets relevans och användbarhet i förhållande till ett valt kunskapsområde med inriktning mot globala utmaningar (2)
  • planera och genomföra en mindre undersökning, samt analysera och kommunicera resultatet muntligt och skriftligt (3)
  • beskriva och kritiskt analysera olika synsätt på lärande för hållbar utveckling, interkulturalitet och medborgerlig bildning utifrån litteratur, föreläsningar, seminarier samt presenterade undersökningar (4)
problematisera och diskutera betydelsen av samverkan mellan hållbar utveckling, interkulturalitet och medborgerlig bildning samverkan (5).

Arbetsformer

Kursen innehåller varierande arbetsformer som kan utgöras av fältstudier, föreläsningar, informationssökning, litteraturseminarier och workshops. Arbetet bedrivs såväl individuellt som i tvärvetenskapliga basgrupper. Kurslitteraturen bearbetas och diskuteras vid seminarier i basgrupper. En populärt hållen artikel skrivs individuellt och kamratrespons på denna ges i basgrupperna före examination. Skapandet av konferens sker i samarbete mellan studenter och lärare. Individuellt skrivs en utredande och reflekterande text. Studentdrivna seminarier, litteraturseminarier och workshops utgör obligatoriska moment i kursen.

Bedömningsformer

Examinationen består i att studenten skriver en individuell populärt hållen ”andra”-ämnesanknuten artikel, vilken väver samman perspektiven hållbar utveckling, interkulturalitet och medborgerlig bildning med egna ämnesområdet och dess ämnesdidaktik, samt presenterar vid en studentdriven konferens muntligt paper eller poster av genomförd undersökning med tydlig skolämnesintegrering, varvid perspektiven hållbar utveckling, interkulturalitet och medborgerlig bildning kopplas samman. En sammanfattande individuell reflektion över progressionen i den egna lärprocessen i relation till kursens syfte och lärandemål görs skriftligt.
Bedömningskriterier delges av kursledaren vid kursstart. För att erhålla Väl godkänt på hel kurs krävs Väl godkänt på samtliga delar.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Askeblad, Lina och Larsson, Madeléne (?2015). Utbildning för hållbar utveckling. Faktabaserad-, normerande- och pluralistisk miljöundervisning i forskning och Lgr 11. Örebro universitet. (26 s). Tillgänglig på www.diva-portal.se/smash/get/diva2:843766/FULLTEXT01.pdf

Bouakaz, Laid (2012). Att behålla mitt och lära mig något. Rapport till Malmö kommissionen. Malmö. (40 s). Tillgänglig som pdf.
Brown, Lester R. (2011). World on the edge. How to Prevent Environmental and Economic Collapse. New York: W. W. Norton & Company. (238 s). Tillgänglig som pdf via http://www.earth-policy.org/images/uploads/book_files/wotebook.pdf
DiAngelo, Robin & Sensoy, Özlem (2010). ”OK; I get it! Now tell me how to do it!”: Why we can’t just tell you how to do critical multicultural education." Multicultural perspectives, 12:2, 97-102.
Hartsmar, Nanny & Liljefors-Persson, Bodil (red. 2013). Medborgerlig bildning. demokrati och inkludering för ett hållbart samhälle. Lund: Studentlitteratur. (215 s).
Liepina, Inese & Jutvik, Gitte (2010). Education for Change. En handledning för undervisning och lärande för hållbar utveckling. (72 s). Tillgänglig som pdf.
Lorenz, Hans & Bergstedt, Bosse (2006). Interkulturella perspektiv. Pedagogik i mångkulturella lärandemiljöer. Lund: Studentlitteratur. (100 s).

Nordén, Birgitta (2016). Learning and Teaching Sustainable Development in Global – Local Contexts. (175 s). Tillgänglig som pdf på: http://dspace.mah.se/handle/2043/20501
Ross, Alistair; Dooly, Melinda & Hartsmar Nanny (2012). Equalities and Education in Europe. Explanations and Excuses for Inequality. Cambridge Scholars Publishing. (170 s). Tillgänglig som ebook.

Ett antal artiklar som presenteras under kursen.

Kursvärdering

Studenterna får inflytande i undervisningen genom att det kontinuerligt under pågående kurs ges möjlighet till återkoppling och reflektion över kursens innehåll och genomförande. Kursen avslutas med en individuell, skriftlig kursvärdering utifrån kursens syfte och mål. Dessa kursvärderingar ligger till grund för den återkoppling kursledaren och studenterna/kursdeltagarna gör i anslutningen till kursens avslutning.


Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för lärande och samhälle på Institutionen för Lärande och samhälle.

Mer information om utbildningen