Examensarbete

Sammanfattning

Behörighetskrav

Antagen till ULV-projektet enligt Förordning om högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning(SFS nr 2008:1101) eller antagen till VAL-projektet, Vidareutbildning Av Lärare enligt Förordning SFS nr 2011:689.
För antagna inom VAL-projektet krävs godkänt resultat på kursen LL716P Professionsutveckling på vetenskaplig grund, 15 hp eller motsvarande.

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2021, höst 2020, vår 2020

Kurskod:
LL205P version 3,1
Engelsk benämning:
Basic Level Degree Project
Fördjupningsnivå
G2E
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
23 mars 2020
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
23 mars 2020
Ersätter kursplan fastställd:
04 mars 2019

Förkunskapskrav

Antagen till ULV-projektet enligt Förordning om högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning(SFS nr 2008:1101) eller antagen till VAL-projektet, Vidareutbildning Av Lärare enligt Förordning SFS nr 2011:689.
För antagna inom VAL-projektet krävs godkänt resultat på kursen LL716P Professionsutveckling på vetenskaplig grund, 15 hp eller motsvarande.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen är en del av ULV-projektet enligt Förordning om högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning(SFS nr 2008:1101) och VAL-projektet, Vidareutbildning Av Lärare enligt Förordning SFS nr 2011:689.

Syfte

Kursen syftar till att studenterna ska utveckla för yrket relevanta kunskaper samt stärka sin förmåga att bidra till kunskapsutvecklingen i ämne och ämnesdidaktik. Den kunskapsutvecklande processen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet samt utgöra en fördjupning av de till lärarprofessionen knutna kompetenserna.

Innehåll

I kursen behandlas traditioner, forskningsansatser, teorier och metoder inom ämne och ämnesdidaktik. Vidare väljs, gärna i dialog med partnerskolan, ett problemområde och en problemställning som är förankrade i läraryrket. Studenterna genomför ett självständigt arbete i samråd med en handledare. Arbetet ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och kan innefatta en empirisk undersökning, ett utvecklings-/förändringsarbete, ett gestaltande arbete, eller en text-/dokumentationsstudier.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten

  • kunna formulera en vetenskaplig problemställning med relevans för ämne och ämnesdidaktik och därmed för yrket
  • kunna redogöra för och relatera arbetet till forskning inom valt problemområde
  • kunna välja och beskriva ett utifrån vald problemställning lämpligt teoretiskt och metodiskt angreppssätt med redovisade forskningsetiska överväganden
  • kunna analysera, tolka och diskutera insamlat material i enlighet med vetenskaplig praxis samt tydliggöra resultatets betydelse för ämnesutvecklingen och professionen
  • kunna presentera sitt arbete i en vetenskaplig text som är väl disponerad, formellt korrekt och språkligt klar
  • kunna diskutera och försvara sitt arbete samt opponera på ett annat arbete.

Arbetsformer

Kursen innehåller varierande arbetsformer som kan utgöras av föreläsningar, handledningsträffar och seminarier. Arbetsformerna utvecklas med utgångspunkt från kursens syfte och mål i samverkan mellan studenter och lärarutbildare. Arbetet under kursen bedrivs huvudsakligen självständigt med stöd av handledare.

De moment som kräver obligatorisk närvaro anges av kursledaren vid kursstarten.

Bedömningsformer

Examinationen består av en utredande och argumenterande vetenskaplig text där studenten visar att han/hon förvärvat de kunskaper lärandemålen anger. Examinationen består av antingen en text eller en text i kombination med en gestaltning. I ett seminarium bedöms studentens förmåga att försvara sitt arbete och att opponera på ett annat arbete. Efter seminariet ska opponenten lämna ett skriftligt underlag för sin opposition till respondent.

Om examensarbetet skrivs av två personer förutsätts att studenterna var för sig kan svara för hela innehållet. I ett förord ska studenternas individuella bidrag tydligt framgå så att individuell bedömning kan säkerställas.

Betygskriterier delges av kursledaren vid kursstart.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Backman, Jarl (2008) Rapporter och uppsatser Lund: Studentlitteratur (223 s)

Larsen, Ann Kristin (2009) Metod helt enkelt. En introduktion till samhällsvetenskaplig metod Malmö: Gleerups (124 s)

Vetenskapsrådet (u.å.) Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (17 s) www.vr.se/download/18.37fda2bc131b1093f688000926/God+forskningssed+2011.1.pdf

Litteratur av relevans för det egna examensarbetet väljs i samråd med handledaren och ställs upp i examensarbetets litteraturlista.

Övriga läromedel
Presentationer av olika aspekter av examensarbete: www.mah.se/exfilmer

Kursvärdering

Studenterna får inflytande i undervisningen genom att det kontinuerligt under pågående kurs ges möjlighet till återkoppling och reflektion över kursens innehåll och genomförande. Kursen avslutas med en individuell, skriftlig kursvärdering utifrån kursens syfte och mål. Dessa kursvärderingar ligger till grund för den återkoppling kursledaren och studenterna/kursdeltagarna gör i anslutning till kursens avslutning.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för lärande och samhälle på Institutionen för Lärande och samhälle.

Mer information om utbildningen

Anmälan

15 februari 2021 - 06 juni 2021 75% Distans (Malmö)

15 februari 2021 - 06 juni 2021 75% Distans (Malmö)

05 april 2021 - 13 juni 2021 Dagtid 100% Distans (Malmö) Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

09 november 2020 - 17 januari 2021 Dagtid 100% Malmö

31 augusti 2020 - 17 januari 2021 Dagtid 50% Malmö