Styrdokument, ämnesdidaktik och bedömning

Sammanfattning

Behörighetskrav

Antagen till ULV-projektet enligt Förordning om högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning(SFS nr 2008:1101), samt godkända kurser Att vara lärare i Sverige I och II eller motsvarande enligt individuell studieplan.

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2020, vår 2020, höst 2019, vår 2019, höst 2018, vår 2018

Kurskod:
LL223P version 2,2
Engelsk benämning:
Curriculum, Didactics and Assessment
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
16 november 2017
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
15 januari 2018
Ersätter kursplan fastställd:
16 november 2017

Förkunskapskrav

Antagen till ULV-projektet enligt Förordning om högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning(SFS nr 2008:1101), samt godkända kurser Att vara lärare i Sverige I och II eller motsvarande enligt individuell studieplan.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen är en del av ULV-projektet enligt Förordning om högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning(SFS nr 2008:1101).

Syfte

Kursen syftar till att studenterna utvecklar fördjupade kunskaper om lärande, ämnesdidaktik, bedömning och betygssättning i relation till gällande styrdokument och de krav som ställs i den kommande yrkesutövningen. Här ingår att utveckla ett professionellt förhållningssätt gentemot elever och deras vårdnadshavare. Studenten ska även utveckla en fördjupad förmåga att skapa lärande och utvecklande situationer för alla elever. Vidare ska studenter utveckla förmågan att kritisk granska och använda olika resurser för lärande, även digitala medier.

Innehåll

Kursens huvudtema är styrdokument, ämnesdidaktik och bedömning utifrån en vetenskaplig grund och ungas och vuxnas kunskapsutveckling. Fokus i kursen ligger på lärarprofessionens centrala kunskapsområden med koppling till teorier om lärande och bedömning. Studenterna arbetar även med skolans styrdokument, tolkning av mål, centrala innehåll och kunskapskrav samt planerar och genomför lärandesituationer med olika val av resurser för lärande. I kursen utvecklar studenterna ett mångsidigt bedömningsunderlag, formativt som summativt, genom att på olika sätt använda observation och dokumentation av elevers lärandeprocesser i skolan med koppling till ämnesdidaktisk forskning och den kommande yrkesutövningen. Studenten självvärderar och drar slutsatser om den pedagogiska bedömningen.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

  • beskriva och kritiskt granska hur synsätt på kunskap, lärande och elever uttrycks i styrdokument samt relatera och värdera detta synsätt till undervisningsämnet, aktuell forskning och yrkesutövningen
  • välja och analysera resurser för lärande i utformningen av lärandesituationer med utgångspunkt i teorier om lärande, styrdokument, elevers förutsättningar och behov samt krav i yrkesutövningen
  • dokumentera, analysera och ta ställning till didaktikens centrala frågor med utgångspunkt i teorier om lärande, ämnesplan, ämne samt elevers förutsättningar och behov
  • problematisera samband mellan vardagsspråket och det ämnesspecifika språket samt elevers kunskapsutveckling
  • utveckla, använda och kritiskt granska olika former för bedömning och utvärdering av elevers insatser i relation till styrdokument, ämne och teoretiska perspektiv både för att ge återkoppling i den aktuella lärandesituationen och för att sammanställa, synliggöra och kommunicera elevers utveckling samt självvärdera och dra slutsatser om den pedagogiska praktiken.

Arbetsformer

Kursen innehåller varierande arbetsformer som kan utgöras av individuellt arbete, grupparbeten, diskussioner, responsarbete, seminarier och föreläsningar. Kursens genomförande bygger på att studenterna deltar i ett gemensamt kunskapsbyggande med andra kursdeltagare och lärare genom att aktivt bidra med erfarenheter, reflektioner, tolkningar och perspektiv. Detta inkluderar att delta i nätbaserade kunskapsutbyten och utnyttja digitala medier för samarbete och lärande. Studenterna förutsätts även ta egna initiativ till responsarbete och arbetsmöten av olika slag.

Bedömningsformer

Studenternas processarbete inleds med en individuell text där synsätt på kunskap, lärande och elever såsom det uttrycks i styrdokument beskrivs i relation till ämnet och aktuell forskning genom att identifiera forskningsfrågor, metodval och resultat samt tillämpningen i den pedagogiska yrkesutövningen. Gruppvis ges nätbaserad kamratrespons på varandras motsvarande texter inför den slutliga inlämningen.
(Lärandemål 1 och 2)

Vidare undersöker studenten individuellt didaktikens centrala frågor – vem, vad, varför och hur – och sambandet mellan vardagsspråket och det ämnesspecifika språket samt ungas och vuxnas kunskapsutveckling genom att skapa en lokal pedagogisk undervisningsplanering i ämnet. Planeringen omfattar undervisningsmoment som analyseras utifrån styrdokument och forskning om språk- och kunskapsutveckling. Relevanta urval av resurser för lärande (exempelvis läroböcker, film och andra medieformer) värderas med koppling till ämnet. Den pedagogiska undervisningsplaneringen demonstreras och diskuteras i grupp med hjälp av tillämpliga medieformer. I samband med presentationen ansvarar gruppen för en diskussion kring sambandet mellan vardagsspråket och det ämnesspecifika språket och ungas och vuxnas kunskapsutveckling samt de ämnesdidaktiska konsekvenserna. (Lärandemål 1, 2, 3 och 4)

Slutligen kritiskt granskas och utvecklas olika former för lärande bedömning och utvärdering genom att studenten individuellt beskriver; a) formativ och summativ bedömning i ämnet; b) utvecklar en kunskapsmatris utifrån styrdokument och forskning om bedömning; c) observerar och dokumenterar en eller ett par elevers lärprocess/er under undervisningsmoment; d) tillämpar kunskapsmatrisen där en elevs/elevers kunskapsutveckling analyseras; e) redogör för hur informationen om elevens/elevernas kunskaper återkopplas i den aktuella lärandesituationen; f) hur underlaget kan sammanställas, synliggöras och kommuniceras med elever och vårdnadshavare i utvecklingssamtal samt skolpersonal. Självvärderingen sker genom att studenten reflekterar över och drar slutsatser om den pedagogiska praktiken samt ger respons på en annan students motsvarande underlag. (Lärandemål 1, 2, 3 och 5).
Betygskriterier delges av kursledaren vid kursstart.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Hajer, Maaike & Meestrina, Theun (2010). Språkinriktad undervisning: en handbok. Stockholm: Hallgren & Fallgren. (urval ca 100 s. kap. 5)

Hattie, John (2012). Synligt lärande för lärare. Stockholm: Natur & Kultur. (valda delar ca 100 s.) Illeris, Knud. Lärande. Lund : Studentlitteratur, 2015 (kap. 1-4)


Jönsson, Anders (2017). Lärande bedömning. Malmö: Gleerups. 3:e uppl. (200 s.)


Lundahl, Christian, Hultén, Magnus, Tveit, Sverre. ‘The power of teacher-assigned grades in outcome-based education’. Nordic Journal of Studies in Educational Policy. 2017, 1, p56-66, 11p http://dx.doi.org/10.1080/20020317.2017.1317229Skolverket (2012). Utvecklingssamtalet och den skriftliga individuella utvecklingsplanen – för grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan. Tillgänglig via http://www.skolverket.se/publikationer (24 s.)


Skolverket (2011). Kunskapsbedömning i skolan - praxis, begrepp, problem och möjligheter. Stödmaterial. Tillgänglig via www.skolverket.se (77 s.)


Thornberg, Pia & Jönsson, Anders ’Sambedömning för ökad likvärdighet? ’Educare. 2015,2, 179-205 p. http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:860260/FULLTEXT01.pdf


Wahlström Ninni. Läroplansteori och didaktik. Gleerups 2016 (210 s.)


Dessutom tillkommer forskningsartiklar av relevans för ämnesinriktningen. Denna litteratur väljs i samband med kursstart.

Kursvärdering

Studenterna får inflytande i undervisningen genom att det kontinuerligt under pågående kurs ges möjlighet till återkoppling och reflektion över kursens innehåll och genomförande. Kursen avslutas med en individuell, skriftlig kursvärdering utifrån kursens syfte och mål. Dessa kursvärderingar ligger till grund för den återkoppling kursledaren och studenterna/kursdeltagarna gör i anslutningen till kursens avslutning.


Kursrapporter

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för lärande och samhälle på Institutionen för Skolutveckling och ledarskap.

Mer information om utbildningen

Vanja Lozic, Kursansvarig
Telefon: 040-6657201
Christina Persson, studieadministratör
Telefon: 040-6658004

Anmälan

31 augusti 2020 - 08 november 2020 Dagtid 100% Distans (Malmö) Schema