Utveckling, lärande och specialpedagogik

Kurs - grundnivå - 9 hp

Kursplan för studenter vår 2021, höst 2020, vår 2020, höst 2019, vår 2019, höst 2018, vår 2018

Kurskod:
LL224P version 1,1
Engelsk benämning:
Development, Learning and Special Education
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
25 juni 2014
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
01 september 2014
Ersätter kursplan fastställd:
25 juni 2014

Förkunskapskrav

Antagen till ULV-projektet enligt Förordning om högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning(SFS nr 2008:1101) samt genomgången kurs Att vara lärare i Sverige I.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen är en del av ULV-projektet enligt Förordning om högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning(SFS nr 2008:1101).

Syfte

Kursen syftar till att studenterna ska utveckla grundläggande kunskaper om specialpedagogik med fokus på utveckling och lärande. Vidare ska studenterna tillägna sig beredskap att förstå samspelet mellan lärares förhållningssätt, undervisningspraktik och individens lärande. Kursen syftar också till att studenterna ska utveckla sin förmåga att analysera och utveckla lärandesituationer så att de gynnar alla unga oberoende av förutsättningar och levnadsvillkor, samt utforma åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt stöd.

Innehåll

Kursens huvudteman är lärande och utveckling i ett specialpedagogiskt perspektiv. Studenterna definierar och utvecklar förståelse för ett relationellt förhållningssätt och elevers delaktighet i en inkluderande skola. Studenterna möter olika perspektiv på lärande samt utvecklingspsykologiska, sociala och biologiska förklaringsmodeller. Aktuell forskning om språk-, läs-, skriv- och matematikutveckling behandlas och problematiseras. Frågor om samverkan belyses genom att studenterna granskar, utformar och ger varandra respons på åtgärdsprogram.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

  • exemplifiera och diskutera, med utgångspunkt i utvecklingspsykologi och utbildningsvetenskap, hur barn och unga tillägnar sig och kommunicerar värden, attityder, kunskaper och färdigheter

  • beskriva hur språk-, läs-, skriv- och matematikutveckling kan gestalta sig för elever som har svenska som sitt första eller sitt andra språk samt ge exempel på hur språkutvecklande lärandemiljöer kan utformas för barn och unga i behov av särskilt stöd

  • utforma ett åtgärdsprogram, där åtgärder relateras till både individ-, grupp- och skolnivå samt beskriva betydelsen av samverkan med elever, föräldrar och Elevhälsan

  • beskriva och reflektera över lärandesituationer som inkluderar och gynnar alla elever

  • identifiera och presentera en vald vetenskaplig artikel som berör specialpedagogik

Arbetsformer

Kursen innehåller varierande arbetsformer som kan utgöras av grupparbeten, gruppdiskussioner, responsarbete, seminarier och föreläsningar. Kursens genomförande bygger på att studenterna deltar i ett gemensamt kunskapsbyggande med kurskamrater och lärare genom att aktivt bidra med egna erfarenheter, reflektioner, tolkningar och perspektiv. Studenterna förutsätts ta egna initiativ till responsarbete och arbetsmöten av olika slag. Detta inkluderar att delta i nätbaserade lärandeformer och utnyttja digitala medier för samarbete och lärande.

Bedömningsformer

Prov 1: Presentationsunderlag samt litteraturseminarium med debatt (Presentation and Seminar), (4 hp)

I detta prov examineras lärandemål 1, 2 och 5.

Kriterier för betyget Godkänd

En vald vetenskaplig artikel presenteras på ett strukturerat sätt.

Artikelpresentationen och den efterföljande debatten klargör förståelsen av de praktisk-pedagogiska konsekvenserna i skolmiljön.

Adekvata teoretiska begrepp används för att belysa komplexiteten inom områdena språk-, läs-, skriv- och matematikutveckling.

De skriftliga och muntliga presentationerna är mottagaranpassade och utmärks av korrekt använda termer och begrepp.

Kriterier för betyget Väl godkänd

Presentationsunderlaget utmärks av mycket god disposition och mottagarmedvetenhet.

Presentationen och deltagandet i den efterföljande debatten utmärks av ett analytiskt och dialogiskt förhållningssätt.

Prov 2: Åtgärdsprogram samt reflekterande text (Text), (5 hp)

I detta prov examineras lärandemål 1, 3 och 4.

Kriterier för betyget Godkänd

I diskussion och analys av åtgärdsprogram formuleras argument för samverkan mellan olika parter samt relateras till olika nivåer i skolorganisationen.

Adekvata teoretiska begrepp används i reflektion över förhållningssätt och deras betydelse för elevers lärande och utveckling samt för den kommande lärarrollen.

Kopplingen till styrdokument är tydlig och adekvat.

Den reflekterande texten utmärks av god disposition och korrekt referenshantering.

Kriterier för betyget Väl godkänd

Diskussion och reflektion utmärks av en nyanserad och problematiserande hållning vilket innebär att olika perspektiv behandlas med analytisk skärpa.

Resonemang om förhållningssätt fördjupas av en reflekterande och problematiserande hållning såväl till den egna praktiken som yrkesrollen.

Den reflekterande texten utmärks av mycket god disposition och mottagarmedvetenhet.

För att erhålla betyget Väl godkänd på kursen krävs betyget Väl godkänd på båda proven.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Asp-Onsjö, Lisa (2008). Åtgärdsprogram i praktiken: att arbeta med elevdokumentation i skolan. Lund: Studentlitteratur (155 s.)

Bruce, Barbro (2006). Språkliga svårigheter hos skolbarn. I: Louise Bjar (red.): Det hänger på språket. Lärande och språkutveckling i grundskolan. Lund: Studentlitteratur. (23 s.)

Eriksson Gustavsson, Anna-Lena; Göransson, Kerstin & Nilholm, Claes (red.) (2011). Specialpedagogisk verksamhet i grundskolan. Lund: Studentlitteratur (176 s.)

Evenshaug, Oddbjörn & Hallen, Dag (2001). Barn- ungdomspsykologi. Lund: Studentlitteratur. (512 s.)

Gustafsson, Lars H (2009). Elevhälsa börjar i klassrummet. Lund: Studentlitteratur (140 s.)

Hjörne, Eva & Säljö, Roger (2008). Att platsa i en skola för alla. Stockholm: Norstedts. (168 s.)

Lundberg, Ingvar & Sterner, Görel (2009). Dyskalkyli - finns det? Aktuell forskning om svårigheter att förstå och använda tal. Göteborg: nationellt centrum för matematikutbildning. (100 s.)

Mossige, Margunn, Røskeland, Marianne & Skaathun, Astrid (2009). Flera vägar mot mål. Läs- och skrivsvårigheter i gymnasieskolan. Stockholm: Liber. (204 s).

Nilholm, Claes (2012). Barn och elever i svårigheter: en pedagogisk utmaning. Lund: Studentlitteratur (152 s.)

Runström Nilsson, Petra (2012). Pedagogisk kartläggning 2:a uppl: att utreda och dokumentera elevers behov av särskilt stöd. Malmö: Gleerups (120 s.)

Samuelsson, Stefan m.fl. (2009). Dyslexi och andra svårigheter med skriftspråket. Stockholm: Natur och Kultur. (324 s.)

Dessutom tillkommer artiklar, avhandlingar och skönlitteratur samt aktuella styrdokument.

Kursvärdering

Studenterna får inflytande i undervisningen genom att det kontinuerligt under pågående kurs ges möjlighet till återkoppling och reflektion över kursens innehåll och genomförande. Kursen avslutas med en individuell, skriftlig kursvärdering utifrån kursens syfte och mål. Dessa kursvärderingar ligger till grund för den återkoppling kursledaren och studenterna/kursdeltagarna gör i anslutningen till kursens avslutning.