Att vara lärare i Sverige II

Sammanfattning

Behörighetskrav

Antagen till ULV-projektet enligt Förordning om högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning(SFS nr 2008:1101) samt genomgången kurs Att vara lärare i Sverige I.

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2021, höst 2020, vår 2020, höst 2019, vår 2019

Kurskod:
LL230P version 1,1
Engelsk benämning:
Being a Teacher in Sweden II
Fördjupningsnivå
G2F
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
04 december 2018
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
21 januari 2019
Ersätter kursplan fastställd:
21 mars 2017

Förkunskapskrav

Antagen till ULV-projektet enligt Förordning om högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning(SFS nr 2008:1101) samt genomgången kurs Att vara lärare i Sverige I.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen är en del av ULV-projektet enligt Förordning om högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning(SFS nr 2008:1101).

Syfte

Kursen syftar till att studenterna ska komplettera sin utländska lärarexamen genom att utveckla förtrogenhet för det svenska skolsystemet och läraruppdraget.

Att vara lärare i Sverige II, 9 hp

Innehåll

Teorier om läroprocesser, kognitiv utveckling och kulturell mångfald ingår i delkursen. Vikten av att skapa goda lärandemiljöer betonas. Fokus läggs vid barns och ungas språk- och kunskapsutveckling och betydelsen av att möta, och se alla barns och ungas olikheter som resurser i en inkluderande förskola/skola diskuteras. Utifrån studenternas tidigare erfarenhet behandlar delkursen didaktiska frågor. Särskild vikt i delkursen läggs vid kursdeltagarens egen språkutveckling.

Lärandemål

Efter avslutad delkurs ska studenten kunna

  • identifiera och problematisera några olika perspektiv inom utvecklingspsykologi och lärandeteori
  • beskriva och diskutera olika arbetssätt i förskola/skola utifrån styrdokument, didaktiska överväganden och ett inkluderande förhållningssätt
  • resonera om förhållandet mellan språk-, kunskaps- och identitetsutveckling
  • uttrycka sig sammanhängande och varierat i såväl tal som skrift utifrån kunskaper om det svenska språkets struktur och vokabulär

Arbetsformer

Delkursen innehåller varierande arbetsformer. Delkursens arbetsformer, som kan utgöras av föreläsningar, grupparbeten, seminarier, självständigt arbete och fältstudier, utvecklas med utgångspunkt från kursens syfte och mål och i samverkan mellan studenter och kursledare. I delkursen ingår nätburen kommunikation.

Bedömningsformer

Examinationen består av:

  • Prov 1: Individuell skriftlig tentamen på plats samt muntlig presentation (oral and written examination), 4 hp. I detta prov examineras lärandemål 1 och 4.
  • Prov 2: Individuell skriftlig tentamen på plats samt muntlig presentation (oral and written examination), 5 hp. I detta prov examineras lärandemål 2, 3 och 4.
Omtentamen 2 är en skriftlig individuell tentamen på plats.
Betygskriterier delges av kursledaren vid kursstart

Verksamhetsförlagd utbildning, 6 hp

Innehåll

I delkursen genomför studenten verksamhetsförlagd utbildning som följs upp i samtal och seminarier. Studenten deltar i förskolans/skolans arbete utifrån de villkor som råder och går in i den planering och i det arbete som sker på partnerskolan. Den verksamhetsförlagda och högskoleförlagda utbildningen integreras genom att studenten ges möjlighet att reflektera över kopplingen mellan forsknings- och erfarenhetsbaserad kunskap och den egna pedagogiska verksamheten/undervisningen tillsammans med andra studenter samt lärarutbildare från högskola och från förskola/skola. I arbetet med studentens professionsutveckling genom hela utbildningen används matriserna i skriften På väg mot förskolläraryrket/På väg mot läraryrket vilka beskriver progression i fyra nivåer utifrån tre utvecklingsområden. Matriserna beskriver förskollärar-/läraryrket i hela dess komplexitet och bildar underlag för samtal om studentens professionsutveckling vilket inbegriper studentens självvärdering.

Lärandemål

Efter avslutad delkurs ska studenten kunna

  • reflektera över sin förskollärar-/lärarroll och professionsutveckling med relevant koppling till de teoretiska studierna
  • genomföra pedagogisk verksamhet där lek, lärande och omsorg (fö)/planera och leda undervisning i kommunikation med elevgruppen (ej fö) utifrån didaktiska överväganden och med ett relevant ämneskunnande
  • på ett ansvarsfullt sätt kommunicera och samverka med barn/elever och vuxna i enlighet med förskolans/skolans uppdrag
  • identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och kompetens utifrån en värdering av de egna insatserna i kursen

Arbetsformer

Delkursen utvecklas med utgångspunkt från kursens syfte och mål i samverkan mellan studenter och förskollärar-/lärarutbildare på partnerskola och högskola. Delkursen består av verksamhetsförlagd utbildning på partnerskola under handledning av förskollärare/lärare samt samtal och seminarier som bygger på att studenterna aktivt bidrar med erfarenheter, reflektioner och perspektiv i form av exempelvis samtal, loggbok och planeringar. Studenten utnyttjar digitala medier för samarbete och lärande.

Bedömningsformer

Bedömningen består av fullgjord verksamhetsförlagd utbildning som dokumenteras i ett skriftligt omdöme av handledande förskollärar-/lärarutbildare på fältet. Det skriftliga omdömet baseras på de tre utvecklingsområdena analys- och reflektionsförmåga, didaktisk kompetens samt kommunikativt och demokratiskt ledarskap vilka konkretiserar delkursens lärandemål och beskrivs i matriserna i skriften På väg mot förskolläraryrket/På väg mot läraryrket. Bedömningen består vidare av att den pedagogiska verksamheten/undervisningen följs upp i ett dokumenterat samtal mellan student, examinator och handledande lärarutbildare på fältet. Därutöver består bedömningen av ett seminarium baserat på studentens egen dokumentation. Studenten äger endast rätt till ett omtentamenstillfälle för verksamhetsförlagd del.
Betygskriterier delges av kursledaren vid kursstart.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Forsell, Anna (2011). Boken om pedagogerna. Stockholm: Liber (s. 11-178)
Gärdenfors, Peter (2011). Lusten att förstå. Stockholm: Natur och kultur (270 s.)
Nilholm, Claes & Göransson Kerstin (2013) Inkluderande undervisning – vad kan man lära av forskningen? (FoU skriftserie nr 3) Specialpedagogiska skolmyndigheten https://www.spsm.se/
Sjögren, Annick (2006). Här går gränsen : om integritet och kulturella mönster i Sverige och Medelhavsområdet. Dialogos förlag AB (200 s.)

Svensson, Gudrun (2017)Transspråkande i praktik och teori . Natur och kultur ( s15s 230) (215 s)
Skolverket (2011). Läroplaner för förskolan, för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet och för gymnasieskolan.
www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser
SOU 1992:94 Kunskap och lärande. Särtryck ur läroplanskommitténs betänkande skola för bildning- ss. 23-51
Valbar litteratur och artiklar utifrån utbildningsspår (ca 800 s.)
Valbar skönlitteratur (ca 250 s.)
Referenslitteratur
Språkrådet (2008) Svenska skrivregler .Stockholm: Liber

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Övrigt

För betyget Väl godkänd på hel kurs krävs betyget Väl godkänd på en övervägande del av kursens poängomfattning.


Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för lärande och samhälle på Institutionen för Kultur-språk-medier.

Mer information om utbildningen

Anmälan

03 maj 2021 - 06 juni 2021 Dagtid 50% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

31 augusti 2020 - 17 januari 2021 Dagtid 50% Malmö