Styrdokument, ämnesdidaktik och bedömning

Sammanfattning

Behörighetskrav

Antagen till ULV-projektet enligt Förordning om högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning(SFS nr 2008:1101), samt godkända kurser Att vara lärare i Sverige I och II eller motsvarande enligt individuell studieplan.

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2020, vår 2020, höst 2019, vår 2019, höst 2018, vår 2018

Kurskod:
LL233P version 2,1
Engelsk benämning:
Curriculum, Didactics and Assessment
Fördjupningsnivå
G2F
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Fastställandedatum:
21 mars 2017
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
28 augusti 2017
Ersätter kursplan fastställd:
21 mars 2017

Förkunskapskrav

Antagen till ULV-projektet enligt Förordning om högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning(SFS nr 2008:1101), samt godkända kurser Att vara lärare i Sverige I och II eller motsvarande enligt individuell studieplan.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen är en del av ULV-projektet enligt Förordning om högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning(SFS nr 2008:1101).

Syfte

Kursen syftar till att studenterna utvecklar fördjupade kunskaper om förskolans pedagogik och didaktik, dokumentation och bedömning i relation till gällande styrdokument och de krav som ställs i den kommande yrkesutövningen.

Innehåll

Kursens huvudtema är styrdokument, förskolans pedagogik och didaktik, dokumentation, bedömning och reflekterande återkoppling utifrån en vetenskaplig grund. Dessa teman konkretiseras genom att de knyts till den kommande yrkesutövningen både under verksamhetsförlagd och högskoleförlagd utbildning.

Fokus i kursen ligger på förskollärarprofessionens centrala kunskapsområden med koppling till teorier om yngre barns lärande, förskolans styrdokument, tolkning av mål, planering, genomförande och självvärdering av kvalitetsarbete, utvärdering och pedagogisk dokumentation.

Studenterna undersöker och värderar olika didaktiska tillvägagångssätt och relaterar dessa till teorier och forskning om yngre barns lärande och meningsskapande i förskola. De planerar, genomför och reflekterar kritiskt över dokumentation och bedömning inom ramen för förskolans kontext. Inom kursen studeras också forskning om och praktiska exempel på arbete med utvecklingssamtal och olika bedömningsformer.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

  • kritiskt analysera hur synsätt på kunskap, yngre barns lärande uttrycks i styrdokument
  • reflektera självständigt och mot bakgrund av aktuell forskning över olika bedömningsformer och utvecklingssamtal inom ramen för förskolans mål och kontext
  • analysera och diskutera lärandesituationer i förhållande till didaktikens centrala frågor
  • sjävständigt värdera, samt visa fördjupad kunskap om och handlingskompetens gällande förskolans kvalitetsarbete och pedagogisk dokumentation

Arbetsformer

Kursen innehåller varierande arbetsformer som kan utgöras av grupparbeten, gruppdiskussioner, responsarbete, praktisk gestaltning, seminarier och föreläsningar. Kursens genomförande bygger på att studenterna deltar i ett gemensamt kunskapsbyggande med kurskamrater och lärare genom att aktivt bidra med egna erfarenheter, reflektioner, tolkningar och perspektiv. Detta inkluderar att delta i nätbaserade lärandeformer och utnyttja digitala medier för samarbete och lärande. Studenterna förutsätts ta egna initiativ till responsarbete och arbetsmöten av olika slag.

Bedömningsformer

Prov 1: Rapport (Report), 3 hp (lärandemål 1, 2)

Prov 2: Projektplan (Project Plan), 6hp (lärandemål 3, 4)

Betygskriterier delges av kursledaren vid kursstart.

För betyget VG på hel kurs krävs betyget VG på samtliga prov.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Eidevald, Christian (2013). Systematiska analyser för utvärdering och utveckling i förskolan: hallå, hur gör man? 1. uppl. Stockholm: Liber

Lenz Taguchi, Hillevi (2012). Pedagogisk dokumentation som aktiv agent: Introduktion till intra-aktiv pedagogik. Stockholm: Gleerups

Elfström, Ingela (2013). Uppföljning och utvärdering för förändring - Pedagogisk dokumentation som grund för kontinuerlig verksamhetsutveckling och systematiskt kvalitetsarbete i förskolan. Akademisk avhandling, Sockholms universitet (290s)

Persson, Sven & Riddersporre, Bim (2010). Utbildningsvetenskap för förskolan. Lund: Natur och kultur (278s)

Sheridan, Sonja & Pramling Samuelsson, Ingrid (2009). Barns lärande: fokus i kvalitetsarbetet. Stockholm: Liber

Sheridan, Sonja & Pramling Samuelsson, Ingrid, Johansson, Eva (2010). Förskolan - barns arena för lärande. Stockholm: Liber (157s)

Vallberg Roth, Ann-Christine (2011). De yngre barnens läroplanshistoria. Lund: Studentlitteratur (200s)

Åberg, Ann & Lenz Taguchi, Hillevi (2005). Lyssnandets pedagogik. Etik och demokrati i pedagogiskt arbete. Stockholm: Liber (156s)

Dessutom tillkommer aktuella styrdokument, samt litteratur av relevans för ämnesinriktningen. Denna litteratur väljs i samband med kursstart.

Kursvärdering

Studenterna får inflytande i undervisningen genom att det kontinuerligt under pågående kurs ges möjlighet till återkoppling och reflektion över kursens innehåll och genomförande. Kursen avslutas med en individuell, skriftlig kursvärdering utifrån kursens syfte och mål. Dessa kursvärderingar ligger till grund för den återkoppling kursledaren och studenterna/kursdeltagarna gör i anslutningen till kursens avslutning.


Kursrapporter

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för lärande och samhälle på Institutionen för Skolutveckling och ledarskap.

Mer information om utbildningen

Anmälan

31 augusti 2020 - 08 november 2020 Dagtid 100% Distans (Malmö) Schema