Utveckling, lärande och specialpedagogik

Kurs - grundnivå - 9 hp

Kursplan för studenter vår 2021, höst 2020, vår 2020, höst 2019, vår 2019, höst 2018, vår 2018

Kurskod:
LL234P version 1,1
Engelsk benämning:
Development, Learning and Special Education
Fördjupningsnivå
G2F
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Fastställandedatum:
31 mars 2014
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
31 mars 2014
Ersätter kursplan fastställd:
31 mars 2014

Förkunskapskrav

Antagen till ULV-projektet enligt Förordning om högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning(SFS nr 2008:1101).

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen är en del av ULV-projektet enligt Förordning om högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning(SFS nr 2008:1101).

Syfte

Kursen syftar till att studenterna ska utveckla grundläggande kunskaper om specialpedagogik med fokus på yngre barns utveckling och lärande. Vidare ska studenterna tillägna sig beredskap att förstå samspelet mellan förskollärares förhållningssätt, förskolans utvecklings- och lärandemiljöer, samt enskilda barns gynnsamma utveckling och liv.

Innehåll

Kursens huvudteman är yngre barns lärande och utveckling i ett specialpedagogiskt perspektiv. Studenterna definierar och utvecklar förståelse för ett relationellt förhållningssätt och barns delaktighet i en inkluderande förskola. Studenterna studerar specialpedagogiska frågor och perspektiv utifrån utvecklingspsykologiska, sociala och biologiska förklaringsmodeller. Aktuell forskning om språk-, läs-, skriv- och matematikutveckling behandlas och problematiseras. Frågor om samverkan belyses genom att studenterna granskar, utformar och ger varandra respons på handlingsplaner.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

  • redogöra för och diskutera hur barns utveckling, lärande, hälsa och välbefinnande kan påverkas av skilda förutsättningar, levnadsvillkor och relationer
  • redogöra för hur svårigheter på olika nivåer kan gestalta sig och förstås, t ex beträffande matematik, språk och identitet samt ge exempel på hur gynnsamma miljöer för utveckling inom dessa eller andra områden kan utformas i en förskola för alla
  • problematisera begreppet barn i svårigheter i förhållande till förskolans möjligheter att skapa och upprätthålla inkluderande lärmiljöer för alla barn
  • formulera en fråga för att söka, granska och använda aktuell forskning inom det specialpedagogiska och utbildningsvetenskapliga forskningsområdet
  • formulera en handlingsplan för förskolans ansvar och arbete på individ-, grupp- och organisationsnivå utifrån ett dilemma med specialpedagogisk förankring

Arbetsformer

Kursen innehåller varierande arbetsformer som kan utgöras av grupparbeten, gruppdiskussioner, responsarbete, seminarier och föreläsningar. Kursens genomförande bygger på att studenterna deltar i ett gemensamt kunskapsbyggande med kurskamrater och lärare genom att aktivt bidra med egna erfarenheter, reflektioner, tolkningar och perspektiv. Studenterna förutsätts ta egna initiativ till responsarbete och arbetsmöten av olika slag. Detta inkluderar att delta i nätbaserade lärandeformer och utnyttja digitala medier för samarbete och lärande.

Bedömningsformer

Examinationen består av två delar.

Den första delen utgörs av ett individuellt utformat presentationsunderlag, samt medverkan i ett seminarium med debatt (mål 1, 3, 4).

Den andra delen innefattar deltagande i en studentkonferens, samt en individuellt utformad handlingsplan (mål 1, 2, 5).

Betygskriterier delges av kursledaren vid kursstart.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Ahlberg, Ann (2013). Specialpedagogik i ideologi, teori och praktik- att bygga broar. Stockholm: Liber. (178 s)
Aspelin, Jonas (2013). Var är relationell pedagogik? I Jonas Aspelin (Red.), Relationell specialpedagogik: I teori och praktik ( ss. 179-189). Kristianstad: Kristianstad University Press. (10 s)
Balldin, Jutta (2010) Utsatta barn i förskola – utmaningar och möjligheter. En kunskapsöversikt. I: SOU 2010:95 Se, tolka och agera – allas rätt till en likvärdig utbildning, Utbildningsdepartementet (60 s)
http://www.regeringen.se/content/1/c6/15/77/86/42a88733.pdf Bilaga 3
Broberg, Malin, Hagström, Birthe & Anders Broberg (2012) Anknytning i förskolan. Vikten av trygghet för lek och lärande. Stockholm: Natur och Kultur (kap 2, 3, 8, 10. Ca 80 s.)
Bruce, Barbro (2009). Språkutveckling på olika villkor. I: A. Sandberg (red.). Med sikte på förskolan. Barn i behov av stöd. Lund: Studentlitteratur (s. 55-74, 19 s)
Harju, Anne & Anne Brita Thorød (2010) Child Poverty in a Scandinavian Welfare Context – From Children’s point of View. Child Ind Res, DOI 10.1007/s12187-010-9092-0 (17 s)
Lutz, Kristian (2013). Specialpedagogiska aspekter på förskola och skola. Möte med det som inte anses LAGOM. Stockholm: Liber. (126 s)
Nilholm, Claes (2006). Inkludering av elever (Forskning i Fokus nr 28) Stockholm: Skolverket (60 s)
http://www.skolverket.se/om-skolverket/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D1824
Olsson, Staffan (2011) Sekretess och anmälningsplikt i förskola och skola. Lund: Studentlitteratur (valda delar ur kap 3 samt kap 4, 80 s)
Palla, Linda (2011) Med blicken på barnet. Om olikheter inom förskolan som diskursiv praktik, Akademisk avhandling, Lärande och samhälle, Malmö högskola (184 s)
Palla, Linda (2012). ”Vad är det som ska åtgärdas egentligen?”: Om dokumentation i specialpedagogiska praktiker inom förskolan. I Thomas Barow & Daniel Östlund (Red.), Bildning för alla!: En pedagogisk utmaning (ss. 185−195). Kristianstad: Kristianstad University Press. (10 s)
Palla, Linda (2013). Konstruktioner av det behövande barnet: Om ”vad”, ”vem” och intersubjektivitet i en specialpedagogisk förskolekontext. I Jonas Aspelin (Red.), Relationell specialpedagogik: I teori och praktik ( ss. 163-178). Kristianstad: Kristianstad University Press. (15 s)

Kursvärdering

Studenterna får inflytande i undervisningen genom att det kontinuerligt under pågående kurs ges möjlighet till återkoppling och reflektion över kursens innehåll och genomförande. Kursen avslutas med en individuell, skriftlig kursvärdering utifrån kursens syfte och mål. Dessa kursvärderingar ligger till grund för den återkoppling kursledaren och studenterna/kursdeltagarna gör i anslutningen till kursens avslutning.