Engelska i det kommunikativa klassrummet

Sammanfattning

Behörighetskrav

Antagen till ULV-projektet enligt Förordning om högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning (SFS nr 2008:1101)
alternativt
Antagen till VAL-projektet, Vidareutbildning Av Lärare (SFS nr 2011:689)

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2021, vår 2020

Kurskod:
LL236P version 1
Engelsk benämning:
The Communicative English Classroom
Fördjupningsnivå
GXX
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Engelska
Fastställandedatum:
02 december 2019
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
02 december 2019

Förkunskapskrav

Antagen till ULV-projektet enligt Förordning om högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning (SFS nr 2008:1101)
alternativt
Antagen till VAL-projektet, Vidareutbildning Av Lärare (SFS nr 2011:689)

Syfte

Kursen syftar till att studenten ska utveckla sin kunskap om och förståelse för det kommunikativa engelskklassrummet i enlighet med de svenska styrdokumenten och teorier om språkutvecklande lärandemiljöer.

Innehåll

Kursen tar sin utgångspunkt i det kommunikativa engelskklassrummet. Med hjälp av kursens ramverk, texter, läraktiviteter och lärare, möjliggör kursen att studenten medvetet och aktivt tar del av en dialogisk och problembaserad lärandemiljö och ett projektbaserat undervisningsförlopp. Fokus ligger på språkutvecklande arbetssätt, kunskapskonstruktion och skapandet av gynnsamma kommunikativa lärandemiljöer.

Vidare anlägger kursen ett metaperspektiv på språkutveckling och kunskapskonstruktion i förhållande till begrepp som interkulturalitet och engelska som globalt kontaktspråk. Några centrala ingångar är uppgifts-, problem- och projektbaserat lärande; vokabulär-, uttal- och grammatikundervisning; scaffolding; språk och innehållsintegrerat lärande. Kursen fokuserar dessutom didaktisk planering och materialval, teoretiskt underbyggd utformning av undervisning samt bedömningsformer som främjar elevers lärande.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

  • utforma ett projektarbete i språk- och kunskapsutvecklande syfte (1)
  • redogöra för engelska som globalt kontaktspråk i förhållande till språkundervisning i ett mångkulturellt och mångspråkigt samhälle (2)
  • analysera sitt eget lärande utifrån teorier om det kommunikativa klassrummet och i relation till styrdokumenten (3)
  • uttrycka sig sammanhängande och varierat i såväl tal som skrift utifrån kunskaper om det engelska språkets struktur och vokabulär (4)

Arbetsformer

Kursen innehåller varierande arbetsformer, som kan utgöras av föreläsningar, grupparbeten, seminarier, självständigt arbete, och utvecklas med utgångspunkt från kursens syfte och mål och i samverkan mellan studenter och kursledare. I kursen ingår nätburen kommunikation.

Bedömningsformer

Prov 1 (2001): Muntlig redovisning och digital production (Oral presentation and digital production) (1, 2, 4), 7.5 hp
Prov 2 (2002): Individuell muntlig redovisning (Individual oral presentation) (3, 4), 7.5 hp


För kursen gällande betygskriterier meddelas av kursledaren vid kursstart.

För samtliga bedömningar ska underlaget vara sådant att individuella prestationer kan särskiljas.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Council of Europe. (2009). Autobiography of Intercultural Encounters. Context, concepts and theories. (28 s.)

Council of Europe. (2018). Common European Framework of Reference for Languages (CEFR). (I urval)

Esquivel, Laura (1993). Like Water for Chocolate. London: Black Swan. (224 s.)

Lundahl, Bo (2019). Engelsk språkdidaktik - Texter, kommunikation, språkutveckling. Lund: Studentlitteratur. (512 s.)

Skolverket (2012). Curriculum for the compulsory school, preschool class and the leisure-time centre 2011. Stockholm: Fritzes och Skolverket.

Skolverket (2011). Kommentarmaterial till kursplanen I engelska, Stockholm:Fritzes och Skolverket.

Dessutom tillkommer artiklar motsvarande ca 300 s.

Kursvärdering

Studenter som deltar i eller har avslutat en kurs ska ges möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av universitetet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för lärande och samhälle på Institutionen för Kultur-språk-medier.

Mer information om utbildningen

Anmälan

18 januari 2021 - 06 juni 2021 Dagtid 50% Malmö