Examensarbete

Sammanfattning

Behörighetskrav

Antagen till ULV-projektet enligt Förordning om högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning(SFS nr 2008:1101) eller antagen till VAL-projektet, Vidareutbildning Av Lärare enligt Förordning SFS nr 2011:689.
För antagna inom VAL-projektet krävs godkänt resultat på kursen LL716P Professionsutveckling på vetenskaplig grund, 15 hp eller motsvarande.

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2021, höst 2020, vår 2020

Kurskod:
LL701P version 2,1
Engelsk benämning:
Advanced Level Degree Project
Fördjupningsnivå
A1E
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
23 mars 2020
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
23 mars 2020
Ersätter kursplan fastställd:
04 mars 2019

Förkunskapskrav

Antagen till ULV-projektet enligt Förordning om högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning(SFS nr 2008:1101) eller antagen till VAL-projektet, Vidareutbildning Av Lärare enligt Förordning SFS nr 2011:689.
För antagna inom VAL-projektet krävs godkänt resultat på kursen LL716P Professionsutveckling på vetenskaplig grund, 15 hp eller motsvarande.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen är en del av ULV-projektet enligt Förordning om högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning(SFS nr 2008:1101) och VAL-projektet, Vidareutbildning Av Lärare enligt Förordning SFS nr 2011:689.

Syfte

Kursen syftar till att studenterna ska utveckla för yrket relevanta kunskaper samt stärka sin förmåga att bidra till kunskapsutveckling inom ämne och ämnesdidaktisk. Den kunskapsutvecklande processen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet samt utgöra en fördjupning av de till lärarprofessionen knutna kompetenserna.

Innehåll

I kursen behandlas traditioner, forskningsansatser, teorier och metoder inom ämne och ämnesdidaktik. Vidare väljs, gärna i dialog med partnerskolan, ett problemområde och en problemställning som är förankrade i läraryrket. Studenterna genomför ett självständigt arbete i samråd med en handledare. Arbetet ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och kan innefatta en empirisk undersökning, ett utvecklings-/förändringsarbete, ett gestaltande arbete, eller en text-/dokumentationsstudie

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten

  • självständigt kunna formulera en vetenskaplig problemställning med relevans för ämne och ämnesdidaktik och därmed för yrket
  • kunna presentera och kritiskt granska forskning inom valt problemområde samt dra slutsatser för den egna studien
  • kunna motivera och argumentera för ett utifrån vald problemställning lämpligt teoretiskt och metodiskt angreppssätt med redovisade forskningsetiska överväganden
  • utifrån teoretiska perspektiv kunna analysera och tolka insamlat material
  • kunna dra slutsatser av undersökningen samt argumentera för arbetets betydelse för framtida forsknings- och utvecklingsarbete med relevans för ämnesutvecklingen och professionen
  • kunna presentera sitt arbete i en vetenskaplig text som är väl disponerad samt formellt och språkligt korrekt
  • kunna kommunicera och försvara sitt arbete samt opponera på ett annat arbete.

Arbetsformer

Kursen innehåller varierande arbetsformer som kan utgöras av föreläsningar, handledningsträffar och seminarier. Arbetsformerna utvecklas med utgångspunkt från kursens syfte och mål i samverkan mellan studenter och lärarutbildare. Arbetet under kursen bedrivs huvudsakligen självständigt med stöd av handledare.
De moment som kräver obligatorisk närvaro anges av kursledaren vid kursstarten.

Bedömningsformer

Examinationen består av en utredande och argumenterande vetenskaplig text alternativt en sådan text i kombination med en gestaltning.I ett seminarium bedöms studentens förmåga att försvara sitt arbete och att opponera på ett annat arbete..
Om examensarbetet skrivs av två personer förutsätts att studenterna var för sig kan svara för hela innehållet. I ett förord ska studenternas individuella bidrag tydligt framgå så att individuell bedömning kan säkerställas.
Betygskriterier delges av kursledaren vid kursstart.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Backman, Jarl (2008) Rapporter och uppsatser Lund: Studentlitteratur (223 s)

Bryman, Alan (2011) Samhällsvetenskapliga metoder, 2 (rev.) uppl. Malmö: Liber (690 s)

Vetenskapsrådet (u.å.) Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (17 s) http:www.vr.se/download/18.37fda2bc131b1093f688000926/God+forskningssed+2011.1.pdf

Övriga läromedel
Presentationer av olika aspekter av examensarbete: http:www.mah.se/exfilmer

I övrigt ingår litteratur av relevans för det egna examensarbetet vilken väljs i samråd med handledaren.

Kursvärdering

Studenterna får inflytande i undervisningen genom att det kontinuerligt under pågående kurs ges möjlighet till återkoppling och reflektion över kursens innehåll och genomförande. Kursen avslutas med en individuell, skriftlig kursvärdering utifrån kursens syfte och mål. Dessa kursvärderingar ligger till grund för den återkoppling kursledaren och studenterna/kursdeltagarna gör i anslutningen till kursens avslutning.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för lärande och samhälle på Institutionen för Lärande och samhälle.

Mer information om utbildningen

Anmälan

15 februari 2021 - 06 juni 2021 75% Distans (Malmö)

15 februari 2021 - 06 juni 2021 75% Distans (Malmö)

31 augusti 2020 - 17 januari 2021 50% Distans (Malmö)