Matematik 3c (förutbildning)

Sammanfattning

Behörighetskrav

Antagen till Naturvetenskapligt/tekniskt basår.

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2020, höst 2019

Kurskod:
MA030C version 1
Engelsk benämning:
Mathematics 3c
Fördjupningsnivå
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
01 januari 2019
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
02 september 2019

Förkunskapskrav

Antagen till Naturvetenskapligt/tekniskt basår.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen kan ej ingå i examen.

Syfte

Syftet med kursen är att studenten utvecklar färdighet och förmåga motsvarande gymnasieskolans kurser Matematik 1c, 2c och 3c.

Innehåll

Kursen innehåller följande moment:

 • Taluppfattning
 • Grundläggande geometri
 • Algebra
 • Linjära och ickelinjära funktioner, ekvationer och olikheter
 • Grundläggande trigonometri med vektorer
 • Logaritmer och exponentialfunktioner
 • Funktioner och gränsvärden
 • Derivata med tillämpningar
 • Primitiva funktioner och integraler
 • Trigonometri för enhetscirkeln och trianglar

Lärandemål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs ska studenten:

 • utveckla kunskaper om matematikens begrepp, teorier och arbetsmetoder samt förståelse av sambandet mellan dessa
 • kunna beskriva vardagliga och naturvetenskapliga situationer i matematisk form
 • visa förståelse för hur en matematisk form beskriver en vardaglig eller naturvetenskaplig situation

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs ska studenten:
 • kunna använda kunskaper i matematik för att kommunicera samt för att granska och använda information
 • visa förmåga att identifiera, formulera och lösa problem
 • visa förmåga att ta del av matematiska resonemang samt återge enklare matematiska resonemang inom kända områden
 • visa förmåga att utan digitala hjälpmedel utföra beräkningar av matematiska problem och rita enklare grafer
 • visa förmåga att med digitala hjälpmedel utföra svårare beräkningar och visualisera grafisk

Värdering och förhållningssätt
För godkänd kurs ska studenten:
 • kunna reflektera över och värdera valda strategier, metoder och resultat

Arbetsformer

Undervisningen sker genom föreläsningar cirka 80 timmar, övningar i grupp cirka 52 timmar samt självstudier ca 270 timmar.

Bedömningsformer

För betyget Godkänd krävs: Godkänt betyg på tentamina samt inlämningsuppgifter.

Slutbetyget baseras på medelvärdet av de två tentamina.

Betygsskala

Underkänt (U) ,Tre (3), Fyra (4) eller Fem (5).

Kurslitteratur och övriga läromedel

 • Gennow, Susanne: Gustafsson, Ing-Mari: Silborn, Bo, Exponent 1c, 2011 eller senaste upplaga
 • Gennow, Susanne: Gustafsson, Ing-Mari: Silborn, Bo, Exponent 2c, 2012 eller senaste upplaga
 • Gennow, Susanne: Gustafsson, Ing-Mari: Silborn, Bo, Exponent 3c, 2012 eller senaste upplaga

Kursvärdering

Alla studenter ges vid slutet av kursen möjlighet att kommentera kursen skriftligt. En sammanställning av resultatet med bemötande av kursansvarig diskuteras med studenter/kursrepresentanter under ett kursvärderingsmöte/programråd. Sammanställningen finns tillgänglig på områdets datornät.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för teknik och samhälle på Institutionen för Materialvetenskap och tillämpad matematik.

Mer information om utbildningen

Studentservice TS - Malmö Universitet,
Anna Råbe, Kursansvarig
Telefon: 040-6657264

Anmälan

31 augusti 2020 - 21 februari 2021 Dagtid 33% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program