Matematik 3c (förutbildning)

Sammanfattning

Behörighetskrav

Antagen till Naturvetenskapligt/tekniskt basår.

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2020, höst 2019

Kurskod:
MA030C version 1
Engelsk benämning:
Mathematics 3c
Fördjupningsnivå
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
01 januari 2019
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
02 september 2019

Förkunskapskrav

Antagen till Naturvetenskapligt/tekniskt basår.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen kan ej ingå i examen.

Syfte

Syftet med kursen är att studenten utvecklar färdighet och förmåga motsvarande gymnasieskolans kurser Matematik 1c, 2c och 3c.

Innehåll

Kursen innehåller följande moment:

 • Taluppfattning
 • Grundläggande geometri
 • Algebra
 • Linjära och ickelinjära funktioner, ekvationer och olikheter
 • Grundläggande trigonometri med vektorer
 • Logaritmer och exponentialfunktioner
 • Funktioner och gränsvärden
 • Derivata med tillämpningar
 • Primitiva funktioner och integraler
 • Trigonometri för enhetscirkeln och trianglar

Lärandemål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs ska studenten:

 • utveckla kunskaper om matematikens begrepp, teorier och arbetsmetoder samt förståelse av sambandet mellan dessa
 • kunna beskriva vardagliga och naturvetenskapliga situationer i matematisk form
 • visa förståelse för hur en matematisk form beskriver en vardaglig eller naturvetenskaplig situation

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs ska studenten:
 • kunna använda kunskaper i matematik för att kommunicera samt för att granska och använda information
 • visa förmåga att identifiera, formulera och lösa problem
 • visa förmåga att ta del av matematiska resonemang samt återge enklare matematiska resonemang inom kända områden
 • visa förmåga att utan digitala hjälpmedel utföra beräkningar av matematiska problem och rita enklare grafer
 • visa förmåga att med digitala hjälpmedel utföra svårare beräkningar och visualisera grafisk

Värdering och förhållningssätt
För godkänd kurs ska studenten:
 • kunna reflektera över och värdera valda strategier, metoder och resultat

Arbetsformer

Undervisningen sker genom föreläsningar cirka 80 timmar, övningar i grupp cirka 52 timmar samt självstudier ca 270 timmar.

Bedömningsformer

För betyget Godkänd krävs: Godkänt betyg på tentamina samt inlämningsuppgifter.

Slutbetyget baseras på medelvärdet av de två tentamina.

Betygsskala

Underkänt (U) ,Tre (3), Fyra (4) eller Fem (5).

Kurslitteratur och övriga läromedel

 • Gennow, Susanne: Gustafsson, Ing-Mari: Silborn, Bo, Exponent 1c, 2011 eller senaste upplaga
 • Gennow, Susanne: Gustafsson, Ing-Mari: Silborn, Bo, Exponent 2c, 2012 eller senaste upplaga
 • Gennow, Susanne: Gustafsson, Ing-Mari: Silborn, Bo, Exponent 3c, 2012 eller senaste upplaga

Kursvärdering

Alla studenter ges vid slutet av kursen möjlighet att kommentera kursen skriftligt. En sammanställning av resultatet med bemötande av kursansvarig diskuteras med studenter/kursrepresentanter under ett kursvärderingsmöte/programråd. Sammanställningen finns tillgänglig på områdets datornät.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för teknik och samhälle på Institutionen för Materialvetenskap och tillämpad matematik.

Mer information om utbildningen

Studentservice TS - Malmö Universitet,
Anna Råbe, Kursansvarig
Telefon: 040-6657264

Anmälan

31 augusti 2020 - 21 februari 2021 Dagtid 33% Malmö Schema Schema (1) Schema (10) Schema (11) Schema (12) Schema (2) Schema (3) Schema (4) Schema (5) Schema (6) Schema (7) Schema (8) Schema (9) Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

31 augusti 2020 - 21 februari 2021 Dagtid 33% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program