Matematik 4 (förutbildning)

Sammanfattning

Behörighetskrav

Antagen till Naturvetenskapligt/tekniskt basår.

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2021, vår 2020

Kurskod:
MA040C version 1
Engelsk benämning:
Mathematics 4
Fördjupningsnivå
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
01 januari 2019
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
02 september 2019

Förkunskapskrav

Antagen till Naturvetenskapligt/tekniskt basår.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen kan ej ingå i examen.

Syfte

Syftet med kursen är att studenten utvecklar färdighet och förmåga motsvarande gymnasieskolans kurs Matematik 4.

Innehåll

Kursen innehåller följande moment:

 • Trigonometriska funktioner och ekvationer
 • Fördjupning om funktioner
 • Gränsvärden, fördjupning om derivata och integraler, differentialekvationer
 • Komplexa tal

Lärandemål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs ska studenten:

 • utveckla kunskaper om matematikens begrepp, teorier och arbetsmetoder samt förståelse av sambandet mellan dessa
 • kunna beskriva vardagliga och naturvetenskapliga situationer i matematisk form
 • visa förståelse för hur en matematisk form beskriver en vardaglig eller naturvetenskaplig situation

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs ska studenten:
 • kunna använda kunskaper i matematik för att kommunicera samt för att granska och använda information
 • visa förmåga att identifiera, formulera och lösa problem
 • visa förmåga att ta del av matematiska resonemang samt återge enklare matematiska resonemang inom kända områden
 • visa förmåga att utan digitala hjälpmedel utföra beräkningar av matematiska problem och rita enklare grafer
 • visa förmåga att med digitala hjälpmedel utföra svårare beräkningar och visualisera grafisk

Värdering och förhållningssätt
För godkänd kurs ska studenten:
 • kunna reflektera över och värdera valda strategier, metoder och resultat

Arbetsformer

Undervisningen sker genom föreläsningar cirka 40 timmar, övningar i grupp cirka 26 timmar samt självstudier ca 175 timmar.

Bedömningsformer

För betyget Godkänd krävs: Godkänd tentamen.

Slutbetyget grundas på tentamen.

Betygsskala

Underkänt (U) ,Tre (3), Fyra (4) eller Fem (5).

Kurslitteratur och övriga läromedel

 • Gennow, Susanne: Gustafsson, Ing-Mari: Silborn, Bo, Exponent 4, 2013 eller senaste utgåva

Kursvärdering

Alla studenter ges vid slutet av kursen möjlighet att kommentera kursen skriftligt. En sammanställning av resultatet med bemötande av kursansvarig diskuteras med studenter/kursrepresentanter under ett kursvärderingsmöte/programråd. Sammanställningen finns tillgänglig på områdets datornät.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för teknik och samhälle på Institutionen för Materialvetenskap och tillämpad matematik.

Mer information om utbildningen

Studentservice TS - Malmö Universitet,
Anna Råbe, Kursansvarig
Telefon: 040-6657264

Anmälan

22 februari 2021 - 06 juni 2021 Dagtid 67% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

22 februari 2021 - 06 juni 2021 Dagtid 67% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program