Linjär algebra med statistik

Kursen erbjuds ej.

Du kan hitta vårt nuvarande utbud på http://edu.mau.se.
Har du frågor om kursen kontakta institutionen, se Kontakt.

 

Sammanfattning

Under kursen i linjär algebra tränas du i abstrakt tänkande och får en djupare förståelse för rummets geometri. Ditt matematiska språk utvecklas och grunden läggs för modellering och datorberäkning. Begrepp som linjer, vektorer, skalär- och kryssprodukter, matriser, determinanter och linjära avbildningar introduceras. I statistikdelen läggs grunden till beskrivande statistik med enkelt modelltänkande.

Behörighetskrav

Kursens förkunskapskrav är grundläggande behörighet samt områdesbehörighet 8: Fysik B, Kemi A och Matematik D.

Urval:

högskolepoäng 20% betyg 40% högskoleprov 40%

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2013, vår 2012

Kurskod:
MA102A version 2,1
Engelsk benämning:
Linear Algebra with Statistics
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Inrättandedatum:
15 december 2004
Fastställandedatum:
23 januari 2012
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
16 januari 2012
Ersätter kursplan fastställd:
07 november 2007

Kursbeskrivning

Kursen syftar till att studenterna utvecklar både räknefärdighet i och geometrisk förståelse för begrepp såsom linjer, plan, vektorer, matriser och determinanter i framförallt två och tre dimensioner. Statistikdelen syftar till att studenterna tillägnar sig grunden till beskrivande statistik med enkelt modelltänkande.

Matematisk programvara används för numeriska beräkningar.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i årskurs 1 för ingenjörsprogrammen Bygg och Grafisk teknik samt i årskurs 2 för telekommunikation i TELMah och som fristående kurs.

Förkunskapskrav

Kursens förkunskapskrav är grundläggande behörighet samt områdesbehörighet 8: Fysik B, Kemi A och Matematik D.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten:

 • visa kunskaper i beskrivning av geometriska objekt i plan och rymden och deras algebraiska relationer samt enkla statistiska modeller

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten:
 • kunna sätta sig in i enkla tekniska problem och identifiera de delar som kan lösas med hjälp av linjär algebra
 • kunna tillämpa matematiska metoder i hanteringen av vektorer, matriser och avbildningar i problemlösning

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten:
 • kunna utvärdera funna resultat som erhållits av en algebraisk metod och även kunna reflektera över begränsningar hos förenklade matematiska modeller och giltigheten av de funna lösningarna samt kunna vid behov kombinera analytiska, geometriska och algebraiska metoder i problemlösning

Formerna för att bedöma studenternas prestationer

Krav för godkänd: Godkända datorlaborationer, godkänd tentamen, godkända inlämningsuppgifter samt deltagande i obligatoriska undervisningsmoment.

Betygsbedömning: Slutbetyget grundas på tentamen.

Innehåll eller kursinnehåll

 • linjära ekvationssystem
 • vektorer, skalärprodukt, vektorprodukt
 • ekvationer för linjer och plan i rymden, avståndsberäkningar
 • rummet R^ n
 • matriser
 • determinanter
 • linjära avbildningar
 • egenvärden och egenvektorer
 • statistiska grundbegrepp
 • beskrivande statistik och linjär regression
 • datorlaborationer med matematisk programvara används i numeriska moment för ekvationslösning, minsta kvadratmetoden samt tillämpningar inom teknik och naturvetenskap

Arbetsformer

Föreläsningar ca 38 timmar, obligatoriska laborationer ca 8 timmar, övningar ca 34 timmar, samt självstudietid ca 120 timmar.

Betygsgrader

Underkänt (U) ,Tre (3), Fyra (4) eller Fem (5) SB.

Kurslitteratur och övriga läromedel

 • Sparr, Gunnar: Linjär algebra. Studentlitteratur, 1995
 • Matematiska institutionen, LTH: Övningar i linjär algebra. KFS, 2007
 • Lay, David C.: Linear algebra and its applications. Peason Education, 2006

Kursvärdering

Alla studenter ges vid slutet av kursen möjlighet att kommentera kursen skriftligt. En sammanställning av resultatet med bemötande av kursansvarig diskuteras med studenter/kursrepresentanter under ett kursutvärderingsmöte/programråd. Sammanställningen finns tillgänglig på områdets datornät.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för teknik och samhälle på Institutionen för Materialvetenskap och tillämpad matematik.

Mer information om utbildningen

Stefan Gustafsson, Kursansvarig
Telefon: 040-6657679
Kristina Olsson, studieadministratör
Telefon: 040-6657610