Matematik för spelutvecklare

Sammanfattning

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Matematik 3b / 3c. Eller: Matematik C.


Meritpoäng inför urval enligt Områdesbehörighet 3/A3

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2020, höst 2019, höst 2018, höst 2017, höst 2016, höst 2015, höst 2014

Kurskod:
MA127A version 1
Engelsk benämning:
Mathematics for Game Developers
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
28 februari 2014
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
01 september 2014

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Matematik 3b / 3c. Eller: Matematik C.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i utbildningsprogrammet Spelutveckling. Kursen ingår inte något huvudområde.

Syfte

Kursen syftar till att studenten ska utveckla förståelse för de grundläggande principerna av kroppsrörelse i planet och rymden och att lära sig grunderna om mängdlära, talteori och matematisk beskrivning om förflyttning, rotation samt spegling av objekt.

Innehåll

Kursen innehåller följande moment:

 • mängdlära
 • talteori (delbarhet, Diofantisk ekvation, kongruens)
 • summor (aritmetisk, geometrisk summa)
 • induktion och rekursion
 • plangeometri (rät linje, triangel, cirkel, ellips, parabol)
 • vektorer
 • linjer och plan
 • matriser
 • avbildningar

Lärandemål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för grundläggande begrepp inom mängdlära
 • redogöra för grundläggande kunskap om talteori (primtal, delbarhet, kongruens, induktion och rekursion)
 • redogöra för grundläggande matematiska sätt att flytta, rotera och spegla ett föremål
 • visa förståelse för vilka matematiska metoder som behöver användas för att lösa en given problemställning inom spelutveckling
 • tillämpa de matematiska metoderna i form av programkod för enklare spelelement
 • visa grundläggande kunskap om vektorer och matriser

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs ska studenten kunna:
 • tillämpa grundläggande logik om algoritmer
 • tillämpa grundläggande egenskaper om primtal
 • tillämpa enklare geometri samt trigonometri
 • ställa upp matriser för en förflyttning, rotation och spegling
 • själv utföra enklare matrisoperationer samt att ta del av en större beräkning på matrisform med hjälp av datorprogram
 • tillämpa de matematiska metoderna i form av programkod för enklare spelelement
 • skriva programkod för en kropps rörelsesituation
 • uppvisa färdighet och förmåga för att kunna fördjupa sig i de områden som behövs för den egna spelidén

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs ska studenten kunna:
 • kritiskt förhålla sig till matematik i programkod
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och ta ansvar för sin kunskapsutveckling

Arbetsformer

Undervisning sker i form av föreläsningar, övningar, datorlaborationer och seminarier. Studenterna arbetar självständigt och i grupp med datorlaborations- och seminarieuppgifter.

Föreläsningar ca 48 timmar, datorlaborationer ca 4 timmar, övningslektioner ca 16 timmar, seminarier ca 4 timmar, samt självstudier ca 128 timmar.

Bedömningsformer

Krav för Godkänd: Godkänd tentamen 6 hp, godkända muntliga och skriftliga redovisningar för seminarieuppgifter 1 hp samt godkända datorlaborationer 0,5 hp.
För betyget Väl godkänd krävs dessutom betyget Väl godkänd på tentamen.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Rekommenderad litteratur:
 • Kompendium i linjär algebra, Malmö högskola
 • Lengyel, Eric (2012) Mathematics for 3D game programmering and computer graphics, 3rd Edition, Cengage Learning PTR, Boston

Referenslitteratur:
 • Ekstig, Kerstin & Vretblad, Anders (2006) Algebra och Geometri, 2:a upplagan, Gleerup, Malmö

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).


Kursrapporter

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för teknik och samhälle på Institutionen för Materialvetenskap och tillämpad matematik.

Mer information om utbildningen

Studentservice TS - Malmö Universitet,
Henrik Jönsson, Kursansvarig
Telefon: 040-6657800

Anmälan

09 november 2020 - 17 januari 2021 Dagtid 50% Malmö Schema Detta kurstillfälle ges som en del av ett program