Matematik: Analys A

Sammanfattning

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c. Eller: Fysik B, Kemi A, Matematik D.


Meritpoäng inför urval enligt Områdesbehörighet 8/A8
Denna kurs ges som en del av program:

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2020

Kurskod:
MA203A version 2,1
Engelsk benämning:
Mathematics: Calculus A
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
12 maj 2016
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
31 augusti 2020
Ersätter kursplan fastställd:
12 maj 2016

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c. Eller: Fysik B, Kemi A, Matematik D.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i examensfordringarna för högskoleingenjörsexamen i byggteknik.

Syfte

Kursen syftar till att studenten repeterar och fördjupar tidigare kända matematiska begrepp och färdigheter, samt introduceras för nya moment, till exempel komplexa tal och gränsvärden, vilka utgör en grund för fortsatta studier inom matematik och tekniska ämnen.

Innehåll

Kursen innehåller följande moment

 • Grundläggande algebra
 • Ekvationer och olikheter
 • Binomialsatsen
 • Ekvationer för andragradskurvor
 • Funktionsbegreppet, sammansatt funktion, invers funktion
 • Elementära funktioner: polynom, rationell funktion, potens-, exponential- och logaritmfunktioner, trigonometriska funktioner
 • Begrepp relaterade till elementära funktioner: absolutbelopp, polynomdivision, monotonitet, rötter
 • Talföljder och summor
 • Komplexa tal
 • Gränsvärden, kontinuitet, asymptoter
 • Derivator: definition, tolkning, räkneregler, elementära funktioners derivator, implicit derivering, grafritning
 • Optimering med derivata
 • Primitiva funktioner, integraler och integrationsmetoder
 • Användning av matematisk programvara

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten:

 • visa kunskap och förståelse för grundläggande algebra och matematisk analys i en variabel
 • visa förståelse för matematikens roll vid lösandet av tekniska och naturvetenskapliga problem
 • visa kunskap och förståelse för datorns användning vid arbete med matematiska frågeställningar
Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten
 • kunna utföra algebra och matematisk analys
 • kunna tillämpa sina kunskaper i matematik vid lösandet av tekniska och naturvetenskapliga problem
 • kunna lösa enklare matematiska problem genom att välja en lämplig metod och analys
 • kunna använda datorbaserade metoder för att lösa problem av matematisk karaktär
 • kunna värdera rimligheten i framtagna matematiska lösningar
Värdering och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten
 • kunna reflektera över effektiviteten av olika metoder, datorbaserade eller inte, för att lösa matematiska problem

Arbetsformer

Föreläsningar ca 38 timmar, övningar ca 32 timmar, datorlaborationer ca 4 timmar, samt självstudietid ca 126 timmar.

Bedömningsformer

Krav för godkänd: Godkända tentamen och godkända datorlaborationer.
Betygsbedömning: Slutbetyget grundas på tentamen.

Betygsskala

Underkänt (U), Tre (3), Fyra (4) eller Fem (5).

Kurslitteratur och övriga läromedel

 • Månsson, Jonas och Nordbeck, Patrik, Endimensionell analys, Studentlitteratur 2011
 • Övningar i endimensionell analys, Studentlitteratur 2011
 • Jönsson, Per, Matlab-beräkningar inom teknik och naturvetenskap, Studentlitteratur 2009

Kursvärdering

Alla studenter ges vid slutet av kursen möjlighet att kommentera kursen skriftligt. En sammanställning av resultatet med bemötande av kursansvarig diskuteras med studenter/kursrepresentanter under ett kursvärderingsmöte/programråd. Sammanställningen finns tillgänglig på områdets datornät.


Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för teknik och samhälle på Institutionen för Materialvetenskap och tillämpad matematik.

Mer information om utbildningen

Studentservice TS - Malmö Universitet,
Nina Taslaman, Kursansvarig
Telefon: 040-6657250