Matematik: Analys B

Sammanfattning

Kursen syftar till att studenten kompletterar och fördjupar tidigare kända matematiska begrepp från kursen Analys I och tillfogar nya kunskaper huvudsakligen inom differentialkalkyl, integralkalkyl och differentialekvationer för funktioner av en variabel. Dessa kunskaper kan sedan användas för att ställa upp enkla matematiska modeller av tekniska problemställningar.

Kursmoment:
 • Serier
 • Maclaurin- och Taylorutvecklingar med tillämpningar
 • Definition av primitiv funktion, elementära primitiva funktioner, beräkning av primitiva funktioner.
 • Integralens definition och egenskaper, Riemannsumma, integrationsmetoder, generaliserade integraler
 • Tillämpningar av integraler: area- mass- och volymberäkning, kurvor i parameterform, båglängd, rotationsytor, tyngdpunktsberäkning, tröghetsmoment
 • Differentialekvationer: linjära ekvationer av första ordningen, separabla ekvationer, linjära ekvationer med konstanta koefficienter av andra ordningen
 • Användning av matematisk programvara

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c. Eller: Fysik B, Kemi A, Matematik D. Samt godkända kurser: MA203A Matematik: Analys A.


Meritpoäng inför urval enligt Områdesbehörighet 8/A8
Denna kurs ges som en del av program:

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2019, höst 2018, höst 2017, höst 2016, höst 2015, höst 2014, höst 2013

Kurskod:
MA206A version 1
Engelsk benämning:
Mathematics: Calculus B
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Inrättandedatum:
18 juni 2012
Fastställandedatum:
18 juni 2012
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
03 september 2012

Kursbeskrivning

Kursen syftar till att studenten kompletterar och fördjupar tidigare kända matematiska begrepp från kursen Matematik: Analys A och tillfogar nya kunskaper huvudsakligen inom differentialkalkyl, integralkalkyl och differentialekvationer för funktioner av en variabel.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i högskoleingenjörsexamen i Produktutveckling och design och i Maskinteknik. Den kan även läsas som fristående kurs.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c. Eller: Fysik B, Kemi A, Matematik D. Samt godkända kurser: MA203A Matematik: Analys A.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten:

 • ha kunskap om differential- och integralkalkyl av funktioner av en variabel samt ha förståelse om dess roll för lösandet av olika tekniska problem

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten:
 • kunna tillämpa matematiska grunder och metoder för funktioner av en variabel, såsom differential- och integralkalkyl och deras tillämpningar samt differentialekvationer för modellering av tekniska problem
 • kunna lösa enklare matematiska problem genom att välja en lämplig metod och analys samt tillämpa dessa metoder för att lösa grundläggande tekniska problem

Värdering och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten:
 • kunna värdera rimligheten i framtagna matematiska lösningar
 • kunna reflektera över effektiviteten av olika metoder för att lösa matematiska problem

Formerna för att bedöma studenternas prestationer

Krav för godkänd: Godkänd tentamen och godkända datorlaborationer.
Betygsbedömning: Slutbetyget grundas på tentamen.

Innehåll eller kursinnehåll

Kursen innehåller följande moment

 • Serier
 • Maclaurin- och Taylorutvecklingar med tillämpningar
 • Definition av primitiv funktion, elementära primitiva funktioner, beräkning av primitiva funktioner.
 • Integralens definition och egenskaper, Riemannsumma, integrationsmetoder, generaliserade integraler
 • Tillämpningar av integraler: area- mass- och volymberäkning, kurvor i parameterform, båglängd, rotationsytor, tyngdpunktsberäkning, tröghetsmoment
 • Differentialekvationer: linjära ekvationer av första ordningen, separabla ekvationer, linjära ekvationer med konstanta koefficienter av andra ordningen
 • Användning av matematisk programvara

Arbetsformer

Föreläsningar ca 38 timmar, övningar ca 32 timmar, datorlaborationer ca 4 timmar, samt självstudietid ca 126 timmar.

Betygsgrader

Underkänt (U), Tre (3), Fyra (4) eller Fem (5).

Kurslitteratur och övriga läromedel

 • Månsson, Jonas och Nordbeck, Patric, Endimensionell analys, Studentlitteratur 2011
 • Övningar i endimensionell analys, Studentlitteratur 2011
 • Jönsson, Per, Matlab-beräkningar inom teknik och naturvetenskap, Studentlitteratur 2009

Kursvärdering

Alla studenter ges vid slutet av kursen möjlighet att kommentera kursen skriftligt. En sammanställning av resultatet med bemötande av kursansvarig diskuteras med studenter/kursrepresentanter under ett kursvärderingsmöte/programråd. Sammanställningen finns tillgänglig på områdets datornät.


Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för teknik och samhälle på Institutionen för Materialvetenskap och tillämpad matematik.

Mer information om utbildningen

Studentservice TS - Malmö Universitet,
Stefan Gustafsson, Kursansvarig
Telefon: 040-6657679