Diskret matematik för programmerare

Sammanfattning

Kursen syftar till att studenten tillgodogör sig grundläggande kunskaper inom diskreta matematiska strukturer som behövs för högskolestudier, främst sådana som har anknytning till datorer och programmering.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet samt Matematik 2a/2b/2c
Programmering 7,5 hp

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2021

Kurskod:
MA220A version 1
Engelsk benämning:
Discrete mathematics for programmers
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
20 januari 2020
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
31 augusti 2020

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Matematik 2a/2b/2c
Programmering 7,5 hp

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ges som fristående kurs.

Syfte

Kursen syftar till att studenten tillgodogör sig grundläggande kunskaper inom diskreta matematiska strukturer som behövs för högskolestudier, främst sådana som har anknytning till datorer och programmering.

Innehåll

 • Potenser, logaritmer
 • Aritmetiska, geometriska summor
 • Grundläggande logik
 • Funktioner, relationer
 • Elementär kombinatorik
 • Mängdlära
 • Rekursion, formella potensserier, genererande funktioner.
 • Grundläggande talteori
 • Grundläggande gruppteori
 • Grundläggande grafteori
 • Introduktion till bevisteori

Lärandemål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs ska studenten kunna:

 • visa förståelse för grundläggande diskret matematik som är viktig för tekniska studier i allmänhet och för studier i datavetenskap i synnerhet,
 • visa förståelse för matematiska språket,
 • föra enkla matematiska resonemang och bevis,
Färdighet och förmåga
För godkänd kurs ska studenten kunna:
 • visa förmåga att presentera matematiska resonemang genom att använda det matematiska språket
 • presentera lösningar för givna diskreta problem på ett matematiskt korrekt sätt och både muntligt och skriftligt.
 • formulera, analysera och lösa problem inom diskret matematik, i synnerhet frågeställningar inom områdena programmering, datastrukturer och algoritmer.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs ska studenten kunna:
 • kritiskt granska och argumentera för en given lösning på diskret modell.

Arbetsformer

Föreläsningar och lektioner.

Bedömningsformer

Inlämningar (2,5 hp) och skriftlig tentamen (5 hp). Slutbetyg grundas på tentamen.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

 • Jonasson, Johan och Lemurell, Stefan, (2013), Algebra och diskret matematik, 2:a upplagan, Studentlitteratur, Lund.

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängligaför studenterna. (HF 1:14).

Övergångsbestämmelser

Om en kurs inte längre ges eller har genomgått större ändringar ska studenterna, under ett år efter det att förändringen skett, erbjudas två tillfällen för omprov baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.

Om kursen ska ges för sista gången eller har genomgått större förändringar vänligen kontakta kursnämndens sekreterare i god tid innan kursen startar. Detta följer en speciell rutin med visst antal examinationer samt information till tidigare studenter som har ej avklarade moment inom kursen.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för teknik och samhälle på Institutionen för Materialvetenskap och tillämpad matematik.

Mer information om utbildningen

Anmälan

30 augusti 2021 - 07 november 2021 Dagtid 50% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program