Linjär algebra med tillämpningar

Sammanfattning

Under kursen i linjär algebra tränas du i abstrakt tänkande och får en djupare förståelse för rummets geometri. Ditt matematiska språk utvecklas och grunden läggs för modellering och datorberäkning. Begrepp som linjer, vektorer, skalär- och kryssprodukter, matriser, determinanter och linjära avbildningar introduceras. I statistikdelen läggs grunden till beskrivande statistik med enkelt modelltänkande.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Fysik B, Kemi A, Matematik D. Eller: Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c (Områdesbehörighet A8/8)

Urval:

Platsgaranti för alla behöriga sökande.

Denna kurs ges som en del av program:

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2015, vår 2014, vår 2013, vår 2012

Kurskod:
MA300A version 1,1
Engelsk benämning:
Linear Algebra with Applications
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Inrättandedatum:
22 november 2010
Fastställandedatum:
21 december 2011
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
16 januari 2012
Ersätter kursplan fastställd:
22 november 2010

Kursbeskrivning

Kursen är uppdelad i två delar: linjär algebra 5 hp och tillämpningar 5 hp. Den första delen av kursen syftar till att studenterna utvecklar både räknefärdighet i och geometrisk förståelse för begrepp såsom linjer, plan, vektorer, matriser och determinanter i framförallt två och tre dimensioner. Tillämpningsdelen syftar till att visa på de möjligheter och begränsningar datorbaserade beräkningsmetoder erbjuder vid praktiskt ingenjörsarbete samt att studenten även utvecklar grundläggande kunskaper i enklare teknisk programmering. MATLAB/Octave används för numeriska beräkningar.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i årskurs 1 för ingenjörsprogrammet Byggingenjör. Kursen kan ingå i högskoleingejörexamen i byggteknik.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Fysik B, Kemi A, Matematik D. Eller: Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c (Områdesbehörighet A8/8)

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter genomgången kurs ska studenten:

 • visa kunskaper i beskrivning av geometriska objekt i plan och rymden och deras algebraiska relationer
 • visa kunskaper i grundläggande teknisk programmering med ingenjörstillämpningar
 • Visa kunskaper i matematiska metoder i hanteringen av vektorer, matriser och avbildningar i problemlösning

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten:
 • kunna sätta sig in i enkla tekniska problem och identifiera de delar som kan lösas med hjälp av linjär algebra
 • kunna tillämpa matematiska metoder i hanteringen av vektorer, matriser och avbildningar i problemlösning
 • kunna identifiera problem som kan lösas med datorberäkningar
 • kunna använda MATLAB eller motsvarande programvara för att utföra beräkningar med relevans för praktiskt ingenjörsarbete
 • kunna skriva enkel programkod och testa skrivna program

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten:
 • kunna utvärdera funna resultat som erhållits av en algebraisk metod och även kunna reflektera över begränsningar hos förenklade matematiska modeller och giltigheten av de funna lösningarna
 • kunna vid behov kombinera analytiska, geometriska, algebraiska och datorbaserade beräkningsmetoder i problemlösning

Formerna för att bedöma studenternas prestationer

Datorlaborationer i delmoment tillämpningar bedöms med godkänd och väl godkänd. Tentamen i linjär algebra bedöms med U, 3,4 eller 5. Inlämningsuppgift bedöms med högst betyget godkänd. Slutbetyget grundas på tentamen, där det dock är en förutsättning för slutbetyg 4 eller 5 att laborationerna är väl godkända.

Innehåll eller kursinnehåll

Linjär algebra 5 hp

 • linjära ekvationssystem
 • vektorer, skalärprodukt, vektorprodukt
 • ekvationer för linjer och plan i rymden, avståndsberäkningar
 • rummet R^ n
 • matriser
 • determinanter
 • linjära avbildningar
 • egenvärden och egenvektorer

Tillämpningar 5 hp
 • introduktion till MATLAB/Octave
 • datatyper och variabler
 • vektorer, matriser och teckensträngar
 • grafik och visualisering
 • programmering
 • programstruktur
 • tillämpningar inom linjär algebra
 • modellering av data, minsta-kvadratanpassningar
 • tillämpningar inom teknik och naturvetenskap

Arbetsformer

Föreläsningar ca 50 timmar, obligatoriska laborationer ca 14 timmar, övningar ca 40 timmar, samt självstudietid ca 160 timmar.

Betygsgrader

Underkänt (U) ,Tre (3), Fyra (4) eller Fem (5).

Kurslitteratur och övriga läromedel

 • Sparr, Gunnar: Linjär algebra. Studentlitteratur, 1997
 • Matematiska institutionen, LTH: Övningar i linjär algebra. KFS, 2007
 • Jönsson, Per: MATLAB beräkningar inom teknik och naturvetenskap. Studentlitteratur, 2010

Kursvärdering

Alla studenter ges vid slutet av kursen möjlighet att kommentera kursen skriftligt. En sammanställning av resultatet med bemötande av kursansvarig diskuteras med studenter/kursrepresentanter under ett kursutvärderingsmöte/programråd. Sammanställningen finns tillgänglig på områdets datornät.


Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för teknik och samhälle på Institutionen för Materialvetenskap och tillämpad matematik.

Mer information om utbildningen

Nina Taslaman, Kursansvarig
Telefon: 040-6657250
Per Jönsson, Kursansvarig
Telefon: 040-6657251
Kristina Olsson, studieadministratör
Telefon: 040-6657610

Anmälan

18 januari 2021 - 06 juni 2021 Dagtid 33% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program