Linjär algebra med tillämpningar

Sammanfattning

Under kursen i linjär algebra tränas du i abstrakt tänkande och problemlösning och får en djupare förståelse för rummets geometri. Ditt matematiska språk utvecklas och grunden läggs för modellering och datorberäkning. Begrepp som linjer, vektorer, skalär- och kryssprodukt, matriser, linjära avbildningar och egenvärden introduceras.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Fysik B, Kemi A, Matematik D. Eller: Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c (Områdesbehörighet A8/8)

Denna kurs ges som en del av program:

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2021, vår 2020

Kurskod:
MA300A version 1,3
Engelsk benämning:
Linear Algebra with Applications
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
21 november 2019
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
20 januari 2020
Ersätter kursplan fastställd:
07 maj 2015

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Fysik B, Kemi A, Matematik D. Eller: Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c (Områdesbehörighet A8/8)

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i årskurs 1 för ingenjörsprogrammet Byggingenjör. Kursen kan ingå i högskoleingejörexamen i byggteknik.

Syfte

Kursen är uppdelad i två delar: Linjär algebra (5 hp) och Tillämpningar (5 hp). Den första delen av kursen syftar till att studenterna utvecklar både räknefärdighet i och geometrisk förståelse för begrepp såsom linjer, plan, vektorer, matriser och determinanter i framförallt två och tre dimensioner. Tillämpningsdelen syftar till att visa på de möjligheter och begränsningar datorbaserade beräkningsmetoder erbjuder vid praktiskt ingenjörsarbete samt att studenten även utvecklar grundläggande kunskaper i enklare teknisk programmering. MATLAB/Octave används för numeriska beräkningar.

Innehåll

Linjär algebra 5 hp

 • linjära ekvationssystem
 • vektorer, skalärprodukt, vektorprodukt
 • ekvationer för linjer och plan i rymden, avståndsberäkningar
 • rummet R^ n
 • matriser
 • determinanter
 • linjära avbildningar
 • egenvärden och egenvektorer

Tillämpningar 5 hp
 • introduktion till MATLAB/Octave
 • datatyper och variabler
 • vektorer, matriser och teckensträngar
 • grafik och visualisering
 • programmering
 • programstruktur
 • tillämpningar inom linjär algebra
 • modellering av data, minsta-kvadratanpassningar
 • tillämpningar inom teknik och naturvetenskap

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter genomgången kurs ska studenten:

 • visa kunskaper i beskrivning av geometriska objekt i plan och rymden och deras algebraiska relationer
 • visa kunskaper i grundläggande teknisk programmering med ingenjörstillämpningar
 • Visa kunskaper i matematiska metoder i hanteringen av vektorer, matriser och avbildningar i problemlösning

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten:
 • kunna sätta sig in i enkla tekniska problem och identifiera de delar som kan lösas med hjälp av linjär algebra
 • kunna tillämpa matematiska metoder i hanteringen av vektorer, matriser och avbildningar i problemlösning
 • kunna identifiera problem som kan lösas med datorberäkningar
 • kunna använda MATLAB eller motsvarande programvara för att utföra beräkningar med relevans för praktiskt ingenjörsarbete
 • kunna skriva enkel programkod och testa skrivna program

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten:
 • kunna utvärdera funna resultat som erhållits av en algebraisk metod och även kunna reflektera över begränsningar hos förenklade matematiska modeller och giltigheten av de funna lösningarna
 • kunna vid behov kombinera analytiska, geometriska, algebraiska och datorbaserade beräkningsmetoder i problemlösning

Arbetsformer

Föreläsningar ca 50 timmar, övningar ca 55 timmar, samt självstudietid ca 160 timmar.

Bedömningsformer

Delmoment Linjär algebra examineras genom en skriftlig tentamen.
Delmoment Tillämpningar examineras genom en muntlig tentamen.
Krav för godkänt: Godkänd skriftlig och muntlig tentamen.
Slutbetyget är heltalsdelen (dock högst 5) av det skriftliga tentamensresultatet.

Betygsskala

Underkänt (U), Tre (3), Fyra (4) eller Fem (5).

Kurslitteratur och övriga läromedel

 • Jönsson, Per (2010). MATLAB beräkningar inom teknik och naturvetenskap, Studentlitteratur, Lund
 • Månsson, Jonas, och Nordbeck, Patrik (2019). Linjär algebra, Studentlitteratur, Lund
 • Månsson, Jonas, och Nordbeck, Patrik (2019). Övningar Linjär algebra, Studentlitteratur, Lund

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Övergångsbestämmelser

Om en kurs upphört att ges eller genomgått större förändringar ska studenterna, under ett år efter det att förändringen skett, erbjudas två tillfällen för omprov baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.


Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för teknik och samhälle på Institutionen för Materialvetenskap och tillämpad matematik.

Mer information om utbildningen

Studentservice TS - Malmö Universitet,
Nina Taslaman, Kursansvarig
Telefon: 040-6657250

Anmälan

18 januari 2021 - 06 juni 2021 Dagtid 33% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program