Analys med tillämpningar

Sammanfattning

Under kursen gör du en repetition och fördjupning av tidigare kända matematiska begrepp och färdigheter, samt lär dig nya moment, t ex komplexa tal och gränsvärden, vilka utgör en grund för fortsatta studier inom matematik och tekniska ämnen.

Behörighetskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Godkända kurser: MA300A-Linjär algebra med tillämpningar.

Urval:

Platsgaranti för alla behöriga sökande.

Denna kurs ges som en del av program:

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2018, höst 2017, höst 2016, höst 2015

Kurskod:
MA301A version 1,2
Engelsk benämning:
Calculus with Applications
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Fastställandedatum:
10 juni 2015
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
31 augusti 2015
Ersätter kursplan fastställd:
27 november 2013

Förkunskapskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Godkända kurser: MA300A-Linjär algebra med tillämpningar.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i årskurs 2 för ingenjörsprogrammet Byggingenjör. Kursen kan ingå i högskoleingenjörsexamen i byggteknik.

Syfte

Kursen syftar till att studenten fördjupar tidigare kända matematiska begrepp och färdigheter, samt introduceras för nya moment, till exempel komplexa tal och gränsvärden, vilka utgör en grund för fortsatta studier inom matematik och tekniska ämnen. Kursen behandlar även numerisk lösning av problem inom matematisk analys.

Innehåll

 • Grundläggande algebraisk räkning
 • Ekvationer och olikheter
 • Binomialsatsen
 • Ekvationer för andragradskurvor
 • Funktionsbegreppet
 • Elementära funktioner
 • Begrepp relaterade till funktioner
 • Komplexa tal
 • Gränsvärden, kontinuitet, asymptoter
 • Derivator
 • Optimering med derivata
 • Integraler
 • Tillämpningar av integraler
 • Differentialekvationer
 • Numeriska metoder och datorberäkningar med tillämpningar på ingenjörsproblem

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten:

 • visa kunskaper om grundläggande algebraisk räkning och matematisk analys i en variabel
 • visa kunskap om komplexa tal
 • visa förståelse för matematikens roll vid lösandet av tekniska och naturvetenskapliga problem
 • visa grundläggande kunskaper i teknisk programmering inom analysen med ingenjörstillämpningar

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten
 • kunna utföra enklare algebraisk räkning och matematisk analys i sådan omfattning som krävs för vidare studier i matematik
 • kunna tillämpa sina kunskaper i matematik vid lösandet av tekniska och naturvetenskapliga problem
 • kunna lösa enklare matematiska problem genom att välja en lämplig metod och analys
 • visa fördjupad förmåga att använda datorbaserade beräkningsmetoder

Arbetsformer

Föreläsningar ca 50 timmar, övningar ca 40 timmar, datorlaborationer ca 4 timmar samt självstudietid ca 175 timmar.

Bedömningsformer

Krav för godkänd: Godkänd skriftlig tentamen. Godkända laborationer

Betygsbedömning: Slutbetyget grundas på tentamen.

Betygsskala

Underkänt (U), Tre (3), Fyra (4) eller Fem (5).

Kurslitteratur och övriga läromedel

 • Brandell, Gerd & Sjöstrand, Sigrid, Envariabelanalys med datorstöd, Studentlitteratur, 2015
 • Brandell, Gerd & Sjöstrand, Sigrid, Övningar i envariabelanalys med datorstöd, Studentlitteratur, 2015
 • Övningar i endimensionell analys, Studentlitteratur, 2011
 • Grundläggande matematik del I och II, Teknik och samhälle, 2014

Kursvärdering

Alla studenter ges vid slutet av kursen möjlighet att kommentera kursen skriftligt. En sammanställning av resultatet med bemötande av kursansvarig diskuteras med studenter/kursrepresentanter under ett kursutvärderingsmöte/programråd. Sammanställningen finns tillgänglig på områdets datornät.


Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för teknik och samhälle på Institutionen för Materialvetenskap och tillämpad matematik.

Mer information om utbildningen

Studentservice TS - Malmö Universitet,
Nina Taslaman, Kursansvarig
Telefon: 040-6657250
Per Jönsson, Kursansvarig
Telefon: 040-6657251