Matematik och fysik för digitala spel

Kursen erbjuds ej.

Du kan hitta vårt nuvarande utbud på http://edu.mau.se.
Har du frågor om kursen kontakta institutionen, se Kontakt.

 

Sammanfattning

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Engelska B, Matematik C. Eller: Matematik 3b / 3c. (Områdesbehörighet A4/4)

Urval:

Platsgaranti för behöriga sökande.

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2014, vår 2013, vår 2012, höst 2011

Kurskod:
MA302A version 1
Engelsk benämning:
Mathematics and Physics for Digital Games
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Inrättandedatum:
27 april 2011
Fastställandedatum:
27 april 2011
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
01 september 2011

Kursbeskrivning

Kursen syftar till att studenten ska utveckla förståelse av de grundläggande principerna för kroppsrörelse i rymden och lära grunderna om krafter och rörelse i fysik och matematiska metoderna om förflyttning, rotation, spegling samt storleksförändring av objekt.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i programmet Spelutveckling.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Engelska B, Matematik C. Eller: Matematik 3b / 3c. (Områdesbehörighet A4/4)

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten:

 • kunna redogöra för grundläggande matematiska sätt att flytta, rotera, spegla och storleksförändra ett föremål.
 • kunna själv utföra enklare matrisoperationer samt att ta del av en större beräkning på matrisform med hjälp av datorprogram.
 • kunna redogöra för grundläggande fysikaliska begrepp och händelser inom området kraft och rörelse.
 • ha förståelse för vilka fysikaliska och matematiska metoder som behöver användas för att lösa en given problemställning inom spelutveckling.
 • kunna tillämpa de matematiska och fysikaliska metoderna i form av programkod för enklare spelelement

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten:
 • kunna enklare geometri samt trigonometri för komposantuppdelning
 • kunna ställa upp matriser för en förflyttning, rotation, spegling samt storleksförändring.
 • kunna redogöra för fysiken för en kropps rörelse i en spelsituation i termer av kraft, rörelsemängd, hastighet och acceleration
 • kunna skriva en programkod för en kropps rörelsesituation och redogöra för kodens utformning
 • kunna tillräckligt för att kunna fördjupa sig i de områden som behövs för den egna spelidén

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten:
 • kunna kritiskt förhålla sig till matematik och fysik i programkod
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och ta ansvar för sin kunskapsutveckling

Formerna för att bedöma studenternas prestationer

Krav på godkänd: Godkända inlämningsuppgifter, godkända redovisningar för seminarieuppgifter, både muntligt och skriftligt, samt godkända laborationer.
För väl godkänd krävs även väl godkänt både i inlämningsuppgifter och redovisningar.

Innehåll eller kursinnehåll

Matematik:

 • plan geometri (rät linje, triangel, cirkel, ellips, parabol),
 • vektorer,
 • linjer och plan,
 • matriser samt avbildningar.
Fysik:
 • krafter, hastighet, acceleration, Newtons lagar,
 • parabelrörelse, stöt (och explosion), centralrörelse,
 • kort om stråloptik

Arbetsformer

Undervisning sker i form av föreläsning, övning, laboration samt seminerier. Studenterna ska arbeta självständigt med inlämningsuppgifter ( individuellt) samt seminarieuppgifter (i grupper).

Föreläsningar ca 30 timmar, laborationer ca 5 timmar, övningslektioner ca 20 timmar, redovisning ca 10 timmar, samt självständigt arbete och självstudier ca 135 timmar.

Betygsgrader

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Stahler Wendy, Beginning math and physics for game programmers. New Riders, 2004

Kompendium i linjär algebra, Malmö högskola

Extramaterial om fysik

Takahashi Shin et al, Linjär algebra som manga. Studentlitteratur, 2010

Kursvärdering

Alla studenter ges vid slutet av kursen möjlighet att kommentera kursen skriftligt eller muntligt. En sammanställning av resultatet med bemötande av kursansvarig diskuteras med studenterna/kursrepresentanterna under ett kursutvärderingsmöte/programråd. Sammanställningen finns tillgänglig på områdets datornät.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för teknik och samhälle på Institutionen för Materialvetenskap och tillämpad matematik.

Mer information om utbildningen

Yuanji Cheng, Kursansvarig
Telefon: 040-6657653