Grafisk teknik

Kurs - grundnivå - 15 hp

Kursplan för studenter vår 2009

Kurskod:
ME110A version 1
Engelsk benämning:
graphic technology
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Medieteknik
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Inrättandedatum:
16 april 2004
Fastställandedatum:
12 april 2007
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
31 augusti 2007
Ersätter kursplan fastställd:
02 juni 2006

Kursbeskrivning

Kursen syftar till att studenten ska utveckla god kunskap om samtliga delar av produktionsprocessen, med tyngdpunkt på teknik, för trycksaker och därmed kunna välja produktionsmetod och styra produktionen. Dessutom ska studenten tillgodogöra sig grunderna inom produktion av tekniska rapporter.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Ingår i Högskoleingenjörsexamen i Grafisk teknik och medieproduktion.
(1-30)

Förkunskapskrav

Originalproduktion, 15 hp

Lärandemål

Kunskap och förståelse
efter avslutad kurs ska studenten

 • visa förståelse för produktionens delprocesser, från idé till färdig trycksak
 • ha kännedom om olika kulörsystem och färgrymder
 • uppvisa kunskap om teorin kring prepressteknik och tryckteknik samt produktionsflödet inom tryck
 • visa förståelse för principerna för olika tryckmetoder och deras tryckformsframställning
 • visa förståelse för betydelsen av bildbehandling och tryckanpassning beroende på tryckmetod och eventuell efterbearbetning
 • känna till automatiseringsmöjligheter för trycksaksproduktion
 • känna till specialeffekter vid trycksaksproduktion
 • kunna redogöra för papperstillverkningsprocesen
 • ha kännedom om utskjutningstekniker
 • ha kännedom om hur papper-färg-tryck samverkar inom i olika tryckmetoder
 • visa förståelse för grundläggande begrepp inom kontrollerad färghantering

Färdighet och förmåga
efter avslutad kurs ska studenten
 • kunna hantera verktyg för framställning av korrekta PDF-dokument
 • kunna hantera verktyg för PDF-flöden
 • kunna beakta pappersvalets betydelse vid trycksaksproduktion
 • kunna beakta efterbehandlingstyp vid val av produktionsmetod
 • kunna söka, bedöma relevans och trovärdighet samt sammanställa information i en teknisk rapport
 • kunna förhålla sig analytiskt till gruppdynamiska faktorer
 • kunna, ur ett tekniskt perspektiv, resonera kring möjligheter och begränsningar för trycksaksproduktion

Värderingsförmåga och förhållningssätt
efter avslutad kurs ska studenten
 • kunna resonera kring samt välja produktionsmetod vid trycksaksproduktion, med hänsyn taget till teknik, miljöpåverkan, ekonomi och kvalitet
 • kunna analysera sitt kunskapsbehov samt söka och värdera relevant information

Formerna för att bedöma studenternas prestationer

Krav för godkänd: Godkända tentamina, godkända laborationer, godkänt projektarbete samt aktivt deltagande i obligatoriska undervisningsmoment.
Betygsbedömning: Slutbetyg grundas på tentamina samt projektarbete. Respektive moments antal poäng används som vikt.

Innehåll eller kursinnehåll

 • Färglära, tonkomprimering, rastrering
 • Scannerteknik
 • Förprovtryck
 • Tryckanpassning; UCR/GCR, total färgmängd
 • Mätverktyg; densitometer, spectrofotometer, punktmätare
 • Utskjutning
 • RIP
 • Postscript
 • PDF
 • Tryckmetoderna offset, flexografi, djuptryck, screen och digitaltryck med avseende på teknik, miljö, ekonomi och kvalitet.
 • Tryckmetodernas tryckformsframställning
 • Papper och färg
 • Bokbinderiteknik
 • RAW-format
 • Fördjupande projektarbete
 • Informationssökning
 • Rapportskrivning
 • Projekt som arbetsform
 • Gruppdynamik

Arbetsformer

Föreläsningar ca 35 timmar, laborationer ca 20 timmar projekthandledning ca 3 timmar, obligatoriska seminarier ca 5 timmar, projektarbete och självstudietid ca 335 timmar.

Betygsgrader

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

 • Johansson Kaj, Lundberg Peter, Rydberg Robert: Grafisk Kokbok 3.0. Bokförlaget Arena, 2006
 • Strömquist, Siv: Uppsatshandboken. Hallgren & Fallgren, 1999

Kursvärdering

Alla studenter ges vid slutet av kursen möjlighet att kommentera kursen skriftligt. En sammanställning av resultatet med bemötande av kursansvarig arkiveras. Sammanställningen diskuteras med studentrepresentanter under ett programråd.


Kursrapporter