Grafisk teknik

Kurs - grundnivå - 15 hp

Kursplan för studenter vår 2017, vår 2016, vår 2015

Kurskod:
ME110A version 2,4
Engelsk benämning:
Graphic Technology
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Medieteknik
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
22 oktober 2014
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
19 januari 2015

Förkunskapskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Godkända kurser: ME130A-Originalprocess.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen läses inom programmet Medieproduktion och processdesign. Kursen kan ingå i kandidatexamen i Medieteknik.

Syfte

Kursen syftar till att studenten ska utveckla god kunskap om samtliga delar av produktionsprocessen, med tyngdpunkt på teknik, för trycksaker och därmed kunna välja produktionsmetod och styra produktionen. Dessutom ska studenten tillgodogöra sig grunderna inom produktion av tekniska rapporter.

Innehåll

 • Färglära, tonkomprimering, rastrering
 • Scannerteknik
 • Förprovtryck
 • Tryckanpassning; UCR/GCR, total färgmängd
 • Mätverktyg; densitometer, spektrofotometer, punktmätare
 • Utskjutning
 • RIP
 • Postscript
 • PDF
 • Tryckmetoderna offset, flexografi, djuptryck, screen, digitaltryck och 3D-print med avseende på teknik, miljö, ekonomi och kvalitet.
 • Tryckmetodernas tryckformsframställning
 • Papper och färg
 • RAW-format
 • Fördjupande projektarbete
 • Informationssökning
 • Rapportskrivning
 • Projekt som arbetsform
 • Gruppdynamik

Lärandemål

Kunskap och förståelse
efter avslutad kurs ska studenten

 • visa förståelse för produktionens delprocesser, från idé till färdig trycksak
 • ha kännedom om olika kulörsystem och färgrymder
 • uppvisa kunskap om teorin kring prepressteknik och tryckteknik samt produktionsflödet inom tryck
 • visa förståelse för principerna för olika tryckmetoder och deras tryckformsframställning
 • visa förståelse för betydelsen av bildbehandling och tryckanpassning beroende på tryckmetod och eventuell efterbearbetning
 • känna till automatiseringsmöjligheter för trycksaksproduktion och syftet med dessa
 • känna till specialeffekter vid trycksaksproduktion och efterbehandling
 • ha kännedom om utskjutningstekniker och syftet med dessa
 • ha kännedom om hur papper-färg-tryck samverkar inom i olika tryckmetoder
 • visa förståelse för grundläggande begrepp inom kontrollerad färghantering
 • kunna redogöra för grunderna kring papperstillverkningsprocessen
Färdighet och förmåga
efter avslutad kurs ska studenten
 • kunna hantera verktyg för framställning av korrekta PDF-dokument
 • kunna hantera verktyg för PDF-flöden
 • kunna beakta pappersvalets betydelse vid trycksaksproduktion
 • kunna beakta efterbehandlingstyp vid val av produktionsmetod
 • kunna söka, bedöma relevans och trovärdighet samt sammanställa information i en teknisk rapport
 • kunna förhålla sig analytiskt till gruppdynamiska faktorer
 • kunna, ur ett tekniskt perspektiv, resonera kring möjligheter och begränsningar för trycksaksproduktion
Värderingsförmåga och förhållningssätt
efter avslutad kurs ska studenten
 • kunna resonera kring samt välja produktionsmetod vid trycksaksproduktion, med hänsyn taget till teknik, miljöpåverkan, ekonomi och kvalitet
 • kunna analysera sitt kunskapsbehov samt söka och värdera relevant information

Arbetsformer

Föreläsningar och gästföreläsningar ca 20 timmar, laborationer ca 20 timmar, projekthandledning ca 3 timmar, obligatoriska seminarier ca 10 timmar, obligatoriska studiebesök och obligatorisk workshop ca 5-10 timmar samt projektarbete och självstudietid ca 335 timmar.

Bedömningsformer

Krav för godkänd: Godkända tentamina, godkända laborationer, godkänt projektarbete samt aktivt deltagande i obligatoriska undervisningsmoment.
Betygsbedömning: Slutbetyg grundas på tentamina samt projektarbete. Respektive moments antal poäng används som vikt.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

 • Johansson Kaj, Lundberg Peter, Rydberg Robert: Grafisk Kokbok 3.0. Bokförlaget Arena, 2006
 • Strömquist, Siv: Uppsatshandboken. Hallgren & Fallgren, 1999

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Övergångsbestämmelser

Om en kurs upphört att ges eller genomgått större förändringar ska studenterna, under ett år efter det att förändringen skett, erbjudas två tillfällen för omprov baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.


Kursrapporter