Mänskliga rättigheter III

Sammanfattning

Kursen syftar till att de studerande ska ha uppnått förmågan att aktivt söka efter och självständigt fördjupa sina kunskaper om olika teoretiska och metodiska perspektiv inom mänskliga rättighets-området. De studerande ska ha vidareutvecklat sin förmåga att upptäcka och kritiskt analysera centrala problem och frågeställningar som kännetecknar olika inriktningar inom mänskliga rättigheter. Stor vikt läggs vid träningen av perspektivseende.

Behörighetskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Godkända kurser: MR101S-Mänskliga rättigheter I och MR102S-Mänskliga rättigheter II.

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2018, vår 2017

Kurskod:
MR106S version 8,1
Engelsk benämning:
Human Rights III
Fördjupningsnivå
G2E
Huvudområden:
Mänskliga Rättigheter
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
05 oktober 2016
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
16 januari 2017
Ersätter kursplan fastställd:
05 oktober 2016

Förkunskapskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Godkända kurser: MR101S-Mänskliga rättigheter I och MR102S-Mänskliga rättigheter II.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i huvudområdet mänskliga rättigheter på nivå 61-90 och kan ingå i examensfordringarna för kandidatexamen i mänskliga rättigheter.

Syfte

Kursen syftar till att de studerande ska ha uppnått förmågan att aktivt söka efter och självständigt fördjupa sina kunskaper om olika teoretiska och metodiska perspektiv inom området Mänskliga Rättigheter. De studerande ska ha vidareutvecklat sin förmåga att upptäcka och kritiskt analysera centrala problem och frågeställningar som kännetecknar olika inriktningar inom mänskliga rättigheter.

Innehåll

Metod och analys (15 hp)
Examensarbete (15 hp)
Delkursen ”Metod och analys” fokuserar på metoder av relevans för studiet av mänskliga rättigheter, exempelvis juridisk metod, filosofisk argumentation och samhällsvetenskapliga metoder. Delkursen tar sin utgångspunkt i exempel på vetenskapliga artiklar och annat material som rör mänskliga rättigheter för att utifrån dessa belysa de metodmässiga och vetenskapsteoretiska överväganden som görs. Vikt läggs vid att kunna motivera val av metoder för ett självständigt arbete rörande mänskliga rättigheter, använda metoder och förhålla slutsatser till metodologiska överväganden. Den andra delkursen omfattas av genomförandet av ett skriftligt examensarbete, samt deltagande i ett oppositionsseminarium där studenten dels ska opponera på ett annat examensarbete, dels försvara sitt eget.

Lärandemål

Kursen består av två delkurser à 15 hp som har följande lärandemål:
Delkurs 1: Metod och analys
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 1. visa fördjupad kunskap om teorier och metoder av relevans för studier av mänskliga rättigheter;
 2. visa fördjupad förmåga att välja och använda teorier och metoder samt att integrera olika metoder;
 3. visa fördjupad förmåga att välja och analysera ett lämpligt material och dra välgrundade slutsatser utifrån detsamma och
 4. visa fördjupad förmåga till ett analytiskt förhållningsätt när det rör teori- och metodanvändning och analys av material
Delkurs 2: Examensarbete
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
 1. Identifiera ämnesrelevanta problem, formulera syfte och frågeställningar.
 2. Identifiera, korrekt beskriva och använda för uppgiften relevant teori och metod i relation till tidigare forskning.
 3. Källkritiskt bearbeta ett material i en vetenskaplig och strukturerad analys.
 4. Kunna presentera sin undersökning i ett vetenskapligt examensarbete med god språkbehandling och ett korrekt och konsekvent referenssystem.
 5. Muntligt presentera och diskutera sitt eget examensarbete samt ge konstruktiv kritik på andras examensarbeten.

Arbetsformer

Delkurs 1 (metod och analys)
Lärandemål 1-4 examineras genom deltagande i seminarier, muntliga och/eller skriftliga redovisningar vid seminarier samt genom skriftlig inlämningsuppgift.

Delkurs 2 examensarbete
Lärandemål 1-4 examineras dels genom färdigställandet av ett examensarbete (12 poäng).Lärandemål 5 examineras genom granskning av annan students arbete och försvaret av den egna (3 hp)

Bedömningsformer

Delkurs 1 (metod och analys) examineras genom deltagande i seminarier, muntliga och/eller skriftliga redovisningar vid seminarier samt genom skriftlig inlämningsuppgift. Delkurs 2 examineras dels genom färdigställandet av ett examensarbete (12 poäng) samt genom deltagande vid ett oppositionsseminarium (3 poäng).

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Delkurs 1: Metod och analys
 • Banakar, Reza (2008) “The politics of legal cultures” Retfærd: The Nordic Journal of Law and Justice, vol. 31: 37-60.
 • Flyvbjerg, Bent (2006) "Five Misunderstandings About Case-Study Research” Qualitative Inquiry, vol. 12, no 2: 219-245 (http://vbn.aau.dk/files/3790172/BF_Qualitative_Inquiry_2006_vol12_no2_April_pp__219-245.pdf)//
 • Gerring, John (2004) "What is a Case Study and What is it Good For?" American Political Science Review, vol. 98, no 2: 341-354.
 • Landman, Todd (2005) "The Political Science of Human Rights" British Journal of Political Science, vol. 35: 549-572.
 • Stausberg, M., Engler, S. (2013) The Routledge Handbook of Research Methods in the Study of Religion, Routledge 2013, läses i urval, ca 50 s. (finns som e-bok på MAHs bibliotek).
 • Strong, S I (2014) How to write law essays and exams, 4th edition. Oxford: Oxford University Press. Alternativt: James Holland & Julian Webb (2013) Learning Legal Rules, 8th edition. Oxford: Oxford University Press.
 • Thomson, Anne: Critical Reasoning in Ethics, London: Routledge 2005
 • Vaughn, Lewis (2006) Writing Philosophy. New York: Oxford University Press.
 • Luker, Kristin (2010) Salsa Dancing into the Social Sciences. Harvard: Harvard University Press.
 • McLeod, Ian (2010) ‘Critical perspectives on law’. In Ian McLeod, Legal Theory. Houndmills: Palgrave.
 • Priban, Jiri. "Sharing the paradigms? Critical legal studies and the sociology of law", in An Introduction to Law and Social Theory, Oxford: Hart Publishing (2002): 119-33.
 • Wacks, Raymond (2014) Philosophy of Law: A Very Short Introduction. Oxford University.
Artiklar om max 300 sid kan förekomma – se föreläsningspresentationer.
Delkurs 2: Examensarbete
Artiklar om max 300 sidor kan tillkomma, se föreläsningspresentationer.

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Övergångsbestämmelser

När kursen inte längre ges har studenten rätt att, under ett år efter det att förändringen skett, examineras vid två olika tillfällen enligt den kursplan som gällde vid registreringen.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på institutionen Globala politiska studier.

Mer information om utbildningen

Malin Isaksson, Kursansvarig
Telefon: 040-6657282
Viktoria Willenfelt Lumpkins, studieadministratör
Telefon: 040-6657089