Barnets bästa i teori och praktik

Sammanfattning

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs minst 60 godkända högskolepoäng i något av huvudområdena Europastudier, Freds- och konfliktvetenskap, Genusvetenskap, Internationell migration och etniska relationer, Mänskliga rättigheter, Statsvetenskap eller motsvarande.

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2017, höst 2016

Kurskod:
MR221S version 2,1
Engelsk benämning:
Childrens' s best Interests in Theory and Practice
Fördjupningsnivå
G2F
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Fastställandedatum:
14 mars 2016
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
29 augusti 2016
Ersätter kursplan fastställd:
14 mars 2016

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs minst 60 godkända högskolepoäng i något av huvudområdena Europastudier, Freds- och konfliktvetenskap, Genusvetenskap, Internationell migration och etniska relationer, Mänskliga rättigheter, Statsvetenskap eller motsvarande.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår inte i något huvudområde.

Syfte

Syftet är att de studerande efter genomgången kurs på ett självständigt sätt ska ha fördjupat sig inom det flervetenskapliga ämnesområdet Mänskliga rättigheter med fokus på barns rättigheter. De studerande ska kunna förhålla sig kritiskt till begreppet Barnets bästa som folkrättsligt, filosofiskt, historiskt, sociologiskt och politiskt begrepp. Kursen tar avstamp i de samhälleliga processer som leder fram till utvecklingen av begreppet Barnets bästa och antagandet av Barnkonventionen för att på så sätt skapa en fördjupad förståelse för samtida frågeställningar som berör barn.

Innehåll

Kursen omfattar självständiga teoretiskt orienterade litteraturstudier av begreppet barnets bästa. Den inbegriper även studier av rapporter och artiklar som beskriver situationen för barn i vår samtid, kopplat till migration, utbildning, delaktighet, utveckling och icke-diskriminering.

Lärandemål

Den student som genomgått kursen kan

 • i tal och skrift redogöra för aktuella problem som omgärdar begreppet barnets bästa, såsom jämlikhet och icke-diskriminering; migration; barns delaktighet; rätten till utbildning,
 • i tal och skrift förklara samt genom hänvisningar till aktuell forskning inom olika vetenskapliga discipliner, innebörden, användandet och konsekvenserna av begreppet barnets bästa.
 • i dialog med andra kritiskt reflektera över mänskliga rättigheter i förhållande till begreppet barnets bästa.
Ett övergripande lärandemål för kursen är att studenten ska kunna visa förmåga att skriva strukturerade och välformulerade texter med korrekta referenser.

Arbetsformer

Studierna sker på heltid genom föreläsningar och seminarier. En huvuddel av arbetet utgörs av självständiga studier antingen enskilt eller i mindre studentgrupper.

Bedömningsformer

Examinationen sker följande moment:

 • Individuell skriftlig essä som kritiskt förhåller sig till begreppet Barnets bästa (4,5 hp);
 • Presentation av eget arbete, samt opposition på två andra bidrag, vid minikonferens (3hp). Oppositionen skall också sammanfattas skriftligt och lämnas in i samband med minikonferensen
För godkänd kurs krävs att samtliga delar av examinationen har genomförts och godkänts.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

 • Alston, Philip (1994) ”The Best Interests of the Child: Reconciling Culture and Human Rights” International Journal of Law, Policy and the Family 8(1): 1–25.
 • Archard David (2004) Rights and Childhood Routledge
 • Aries, Philippe (1962) Centuries of Childhood, Vintage Books
 • Children’s Rights Committee (2003) General Comment No. 5 General measures of implementation of the Convention on the Rights of the Child (arts. 4, 42 and 44, para. 6)
 • Children’s Rights Committee (2013) General Comment No. 14 on the right of the child to have his or her best interests taken as a primary consideration (art. 3, para. 1)
 • Donzelot, Jacques (1997) The Policing of Families, Johns Hopkins Univ. Press, 1997
 • Engels, Friedrich (2010)The Origin of the Family, Private Property and the State, Penguin
 • Foucault, Michel (1979), The History of Sexuality Vol I, An Introduction. Peguin Books, 1979
 • Freeman, Michael (2007) Article 3: The Best Interests of the Child. Leiden: Martinus Nijhoff
 • Jenks Chris (2005) Childhood Routledge
 • Quennerstedt, Ann (2013): “Children’s rights research moving into the future-challenges on the way forward.” The International Journal of Children’s Rights 21.2 ,233-247
 • Reynaert, Didier, Maria Bouverne-de-Bie, and Stijn Vandevelde (2009) ”A review of children’s rights literature since the adoption of the United Nations Convention on the Rights of the Child.” Childhood 16.4: 518-534.
 • Reynaert, Didier, Maria De Bie, and Stijn Vandevelde (2012) ”Between ’believers’ and ’opponents’: critical discussions on children’s rights.” The International Journal of Children’s Rights 20.1: 1-15
 • Rousseau, Jacques (1979) ´Emile or On Education. Basic Books Publications.
 • UNICEF (2014) State of the World’s children 2015, available: http://www.unicef.org/gambia/SOWC_report_2014.pdf//

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14)

Övergångsbestämmelser

Om en kurs har upphört att ges eller har genomgått större förändringar ska studenterna, under ett år efter det att förändringen har skett, erbjudas två tillfällen för omprov baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på institutionen Globala politiska studier.

Mer information om utbildningen

Dimosthenis Chatzoglakis, Kursansvarig
Telefon: 040-6657396
E-post: dimos@mau.se
Corina Filipescu, studieadministratör