Företags samhällsansvar och mänskliga rättigheter

Sammanfattning

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs minst 60 godkända högskolepoäng i något av huvudområdena Europastudier, Freds- och konfliktvetenskap, Genusvetenskap, Internationell migration och etniska relationer, Mänskliga rättigheter, Statsvetenskap eller motsvarande.

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2017, höst 2016

Kurskod:
MR223S version 2,1
Engelsk benämning:
Corporate Social Responsibility and Human Rights
Fördjupningsnivå
G2F
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Fastställandedatum:
02 maj 2016
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
29 augusti 2016
Ersätter kursplan fastställd:
14 mars 2016

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs minst 60 godkända högskolepoäng i något av huvudområdena Europastudier, Freds- och konfliktvetenskap, Genusvetenskap, Internationell migration och etniska relationer, Mänskliga rättigheter, Statsvetenskap eller motsvarande.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår inte i något huvudområde

Syfte

Syftet med kursen är att studenterna på ett självständigt sätt utvecklar sin kunskap om mänskliga rättigheter, med fokus på företags sociala ansvar.

Innehåll

I kursen diskuteras olika teorier om vilket samhällsansvar företag har med fokus på mänskliga rättigheter. Kursen ger även en översikt av hur företags samhällsansvar beskrivs i olika internationella dokument, exempelvis OECDs riktlinjer för multinationella företag och i FNs Global Compact.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall studenten:

  • visa kunskap om innehållet i olika internationella konventioner och riktlinjer om företags samhällsansvar;
  • kunna redogöra både skriftligt och muntligt för olika teoretiska ståndpunkter inom debatten om företags samhällsansvar med fokus på mänskliga rättigheter.
  • självständigt kunna analysera frågeställningar om företags samhällsansvar och mänskliga rättigheter.

Arbetsformer

Undervisning sker i form av föreläsningar och seminarier. En huvuddel av arbetet utgörs av självständiga studier. Kursens genomförande bygger på att studenterna aktivt deltar i diskussioner, vilket kräver förberedelser. Studenterna förutsätts ta egna initiativ till läs- och diskussionsgrupper.

Bedömningsformer

Studenternas prestationer bedöms genom skriftliga inlämningsuppgifter.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

  • Crane, Andrew (red.): The Oxford Handbook of Corporate Social Responsibility, Oxford: Oxford University Press 2009.
  • Fleming, Peter, Jones, Marc (Eds.): The End of Corporate Social Responsibility: Crisis and Critique, Los Angeles: SAGE 2013
  • Justine Nolan, Dorothee Baumann-Pauly (Eds.): Business and Human Rights: From Principles to Practice, Oxford: Routledge 2016.
Artiklar (max 100 s) kan förekomma – se föreläsningar.

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Övergångsbestämmelser

Om en kurs har upphört att ges eller har genomgått större förändringar ska studenterna, under ett år efter det att förändringen har skett, erbjudas två tillfällen för omprov baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på institutionen Globala politiska studier.

Mer information om utbildningen

Anders Melin, Kursansvarig
Telefon: 040-6657342
Corina Filipescu, studieadministratör