Rätten till liv och moderna betydelser av liv

Sammanfattning

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs minst 60 godkända högskolepoäng i något av huvudområdena Europastudier, Freds- och konfliktvetenskap, Genusvetenskap, Internationell migration och etniska relationer, Mänskliga rättigheter, Statsvetenskap eller motsvarande.

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2017, höst 2016

Kurskod:
MR225S version 2,1
Engelsk benämning:
The Right to Life and Modern Conceptions of Life
Fördjupningsnivå
G2F
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Fastställandedatum:
11 maj 2016
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
29 augusti 2016
Ersätter kursplan fastställd:
14 mars 2016

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs minst 60 godkända högskolepoäng i något av huvudområdena Europastudier, Freds- och konfliktvetenskap, Genusvetenskap, Internationell migration och etniska relationer, Mänskliga rättigheter, Statsvetenskap eller motsvarande.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår inte i något huvudområde.

Syfte

Kursens syfte är att utifrån rätten till liv som mänsklig rättighet diskutera innebörden av begreppet liv. Det till synes enkla i att tala om liv som grund för rättigheter är komplext när vi beaktar betydelsen av liv och dess förändring från antiken till det moderna liksom i det moderna samhället. I en rad frågor som rör hälsa, kartläggning av den mänskliga kroppen och möjligheterna att förändra mänskligt liv samt frågor om befolkningens sociala och kulturella sammansättning och förutsättningarna för en produktiv befolkning är betydelsen av liv centralt. Dessa är exempel på teman där betydelsen av liv har en direkt bäring på vad det betyder att vara människa i ett modern sammanhang och därmed också vad rätten till liv innebär.

Innehåll

Kursen omfattar självständiga teoretiskt orienterade litteraturstudier inom området rätten till liv och betydelsen av liv. Kursen är forskningsanknuten och har ett teoretiskt fokus. Viktiga verk rörande rätten till liv och betydelsen av liv läses, diskuteras och reflekteras kring muntligt och skriftligt.

Lärandemål

Studenter som genomgått kursen skall kunna:

 • Redogöra för, i tal och skrift utifrån aktuell forskning, politiska, rättsliga och filosofiska uppfattningar om begreppet rätten till liv, dess förändring från antiken till det moderna liksom i det moderna samhället;
 • analysera och förklara i tal och skrift samt genom hänvisningar till aktuell forskning, innebörden av centrala problem rörande rätten till och innebörden av mänskligt liv, exempelvis hälsa, kartläggning av den mänskliga kroppen och möjligheterna att förändra mänskligt liv samt frågor om befolkningens sammansättning;
 • identifiera, exemplifiera och bedöma motsättningar och dilemman som rör betydelsen av liv i ett modernt samhälle och rätten till liv; och
 • i dialog med andra kritiskt reflektera över mänskliga rättigheter i förhållande till ämnesområdet rätten till liv.

Arbetsformer

Kursen består av föreläsningar och seminarier. En huvuddel av arbetet utgörs av självständiga studier antingen enskilt eller i mindre studentgrupper. Studenterna förutsätts ta egna initiativ till läs- och diskussionsgrupper.

Bedömningsformer

Examinationen sker löpande genom följande moment:

 • Muntlig presentation av texter vid två seminarietillfällen.
 • Skriftlig redovisning av texter inför två seminarietillfällen
 • Skriftlig inlämningsuppgift (PM), 2500 ord

För godkänd kurs krävs att samtliga delar av examinationen har genomförts och godkänts.

Det ges minst två omtentamenstillfällen för studenter som inte slutfört examinationsuppgiften i sin helhet med godkänt resultat vid ordinarie kursperiod. Omtentamen ges i samma examinationsform som vid det ordinarie tentamenstillfället, med undantag för muntlig presentation som ersätts av skriftlig inlämningsuppgift.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

 • Agamben, Giorgio (1998) Homo Sacer: Sovereign Power and Bare Life. Stanford: Stanford University Press. ISBN: 978-0804732185 (ca 150 sidor).
 • Arendt, Hannah (1958) The Human Condition. Chicago: University of Chicago Press. ISBN: 978-0226025988 (ca 200 sidor).
 • Foucault, Michel (2003) Society Must Be Defended: Lectures at the College de France, 1975-76. New York: Picador. ISBN: 978-0312422660 (eller andra upplagor) (ca 150 sidor).
 • Rose, Nikolas (2006) The Politics of Life Itself. Biomedicine, Power, and Subjectivity in the Twenty-First Century. Princeton: Princeton University Press. ISBN: 978-0691121918 (ca 200 sidor).

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Övergångsbestämmelser

Om en kurs har upphört att ges eller har genomgått större förändringar ska studenterna, under ett år efter det att förändringen har skett, erbjudas två tillfällen för omprov baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på institutionen Globala politiska studier.

Mer information om utbildningen

Mikael Spång, Kursansvarig
Telefon: 040-6657359
Corina Filipescu, studieadministratör