Global rättvisa

Sammanfattning

Behörighetskrav

60 hp inom ett ämne vid GPS eller motsvarande.

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2017

Kurskod:
MR226S version 1,1
Engelsk benämning:
Global Justice
Fördjupningsnivå
G2F
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Fastställandedatum:
21 juni 2017
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
28 augusti 2017
Ersätter kursplan fastställd:
07 mars 2013

Förkunskapskrav

60 hp inom ett ämne vid GPS eller motsvarande.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen kan normalt ingå i generell examen på grundnivå.

Syfte

Kursens syfte är att de studerande efter genomgången kurs på ett självständigt sätt skall ha fördjupat sig inom mänskliga rättigheter med fokus på frågor kring global rättvisa och möjligheterna att tillfredsställa ekonomiska och sociala rättigheter i alla länder.

Innehåll

Centrala teman på kursen är dels global resursfördelning samt institutionella spelregler och hur dessa påverkar staters möjligheter, dels det eventuella moraliska och politiska ansvar som resursstarka länder eller medborgarna i dessa kan ha i relation till resurssvaga länder – om det finns något sådant ansvar och hur det i så fall ser ut. Kursen täcker in olika positioner inom den samtida diskussionen av dessa frågor.

Lärandemål

Efter avklarad kurs kan studenten:

  • Visa kunskap om och förståelse av olika teoretiska ståndpunkter inom den politiska och filosofiska diskussionen kring global rättvisa.
  • Visa kunskap om och förståelse av den spänning som existerar mellan nationellt självbestämmande och globalt ansvarstagande i världen av idag.
  • Visa förmåga att såväl muntligt som skriftligt redogöra för och argumentera kring den teoretiska debatten om global rättvisa.
  • Visa förmåga att inom givna tidsramar kunna identifiera, formulera och lösa problemställningar och uppgifter som innefattar tillämpning av teorier gällande global rättvisa på frågor rörande nationellt självbestämmande och globalt ansvarstagande.

Arbetsformer

Kursen består av föreläsningar, seminarier och självständiga studier.

Bedömningsformer

Studenternas prestationer bedöms genom skriftliga inlämningsuppgifter. Det ges minst två ytterligare inlämningstillfällen för studenter som inte slutfört tentamen med godkänt resultat vid ordinarie tentamensperiod. Omtentamen ges i samma examinationsform som vid det ordinarie examinationstillfället. Muntliga examinationsmoment kan komma att omexamineras antingen muntligt eller skriftligt.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel


  • Sachs, Jeffrey (2015) The Age of Sustainable Development. New York: Columbia University Press.
  • Tan, Kok-Chor (2017) What is this Thing Called Global Justice? London: Routledge.
  • Upp till 300 sidor ytterligare material (se kursguiden).

Kursvärdering

Alla studenter ges möjlighet att under tiden samt vid slutet av kursen ge skriftliga kommentarer på innehåll och upplägg. En sammanställning av resultatet tillhandahålls efter kursens avslut.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på institutionen Globala politiska studier.

Mer information om utbildningen

Anmälan

28 augusti 2017 - 01 oktober 2017 Dagtid 100% Malmö