Mekanisk provning och mikroskopi

Kurs - grundnivå - 7.5 hp

Kursplan för studenter höst 2018, höst 2017, höst 2016, höst 2015, höst 2014

Kurskod:
MT136A version 1
Engelsk benämning:
Mechanical testing and microscopy
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Inrättandedatum:
06 november 2012
Fastställandedatum:
17 september 2012
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
01 september 2014

Kursbeskrivning

Kursen syftar till att studenten skall utveckla en djupare förståelse i hur mekanisk provning går till samt vilka olika typer av mikroskop som finns på marknaden och hur dessa används samt vilken provberedning som behövs samt hur dessa används.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i högskoleingenjörsexamen i Maskinteknik.

Förkunskapskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Godkända kurser: MT108A-Materialteknik.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten kunna:

 • beskriva och redogöra för olika mekaniska provningsmetoder
 • skilja på olika mikroskoperings- och termiska analysmetoder

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten kunna:
 • tillämpa och förbereda mekanisk och mikroskopiell utrustning så att relevant mätdata kan erhållas
 • på egen hand utföra enklare experiment med hjälp av experimentell utrustning

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten kunna:
 • jämföra och diskutera relevansen i olika experimentella resultat utifrån vilken provningsmetod som används

Formerna för att bedöma studenternas prestationer

För godkänt slutbetyg krävs: Godkända laborationsrapporter (4,5 hp), Godkänd skriftlig tentamen (3 hp).
Slutbetyg baseras på tentamen.

Innehåll eller kursinnehåll

Kursen innehåller en teoretisk del och en laborativ del.

Den teoretiska delen består av:

 • provdragnings- och provtrycksutrustningar
 • mätning av mekaniska egenskaper
 • provberednings- och provframställningsmetoder
 • introduktion till de olika metoderna för materialkarakterisering, samt överblick och historik kring utrustning och analysmetoder inom materialteknikområdet
 • svepelektronmikroskopi och transmissionselektronmikroskopi
 • atomkraftsmikroskopi
 • termiska analysmetoder (DSC och DTA)
 • röntgendiffraktion
 • spektroskopiska analysmetoder

Den laborativa delen består av:
 • hårdhetsmätning på olika material
 • elasticitetsmätning på olika material
 • provberedning och tillverkning av kutsar
 • nyttjande av ljusmikroskop, svepelektronmikroskop (SEM) med masspektrometer samt atomkraftsmikrosskopi (AFM)

Arbetsformer

Föreläsningar ca 20 h, laborationer ca 30h, självstudier ca 150 h.

Betygsgrader

Underkänt (U), Tre (3), Fyra (4) eller Fem (5).

Kurslitteratur och övriga läromedel

 • Kompendium, Teknik och samhälle, Malmö högskola

Kursvärdering

Alla studenter ges vid slutet av kursen möjlighet att kommentera kursen skriftligt. En sammanställning av resultatet med bemötande av kursansvarig diskuteras med studenter/kursrepresentanter under ett kursvärderingsmöte/programråd. Sammanställningen finns tillgänglig på områdets datornät.