Materialmekanik

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2017

Kurskod:
MT137A version 2
Engelsk benämning:
Material mechanics
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
15 november 2016
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
28 augusti 2017

Förkunskapskrav

Godkända kurser:

 • Materialteknik 7,5 hp
 • Hållfasthetslära 7,5 hp

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i högskoleingenjörsexamen i Maskinteknik.

Syfte

Kursen syftar till att studenten utvecklar sin kunskap inom materialmekanik och ser kopplingen mellan materialteknik och hållfasthetslära.

Innehåll

Kursen behandlar:

 • olika töjnings- och spänningssamband
 • grundläggande plasticitetsteori och dess flytkriteria
 • dislokationsteori
 • plastisk deformation och härdningsmekanismer på mikrostrukturnivå
 • spännings-, temperatur- och töjningshastighetsberoende för de vanligaste metallerna och metallegeringar
 • kryp, brott och utmattning

Lärandemål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten kunna:

 • redogöra för olika töjnings- och spänningssamband samt förklara olika flytkriterier
 • redogöra för olika deformations- och brottmekanismer i metalliska material
 • redogöra för olika materialmodeller och deras tillämpbarhet för tillämplighet i vanliga konstruktionsmaterial
 • ha kännedom om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten kunna:
 • tillämpa olika töjnings- och spänningssamband
 • förutse spänningens temperatur- och töjningshastighetsberoende hos vanliga metaller
 • använda dislokationsteori för att förklara materialbeteenden såsom t.ex. hårdnande och utmattning
 • identifiera olika beräkningsmodeller för plastisk deformation, kryp, brott och utmattning
 • visa förmåga att kritiskt och systematiskt använda kunskap samt att modellera, simulera, förutsäga och utvärdera skeenden med utgångspunkt i relevant information
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper
Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten kunna kritiskt bedöma:
 • tillämpbarheten hos olika beräkningsmodeller och resulterande lösningar
 • visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga aspekter
 • och förhålla sig till innehåll i litteratur och teknisk dokumentation

Arbetsformer

Föreläsningar, övningar och laborationer.

Bedömningsformer

Krav för godkänt: Godkänd skriftlig tentamen (6,5hp) samt godkända laborationer (1 hp).
Slutbetyg baseras på tentamen.

Betygsskala

Underkänt (U) ,Tre (3), Fyra (4) eller Fem (5).

Kurslitteratur och övriga läromedel

 • Hosford, William F. (2010). Mechanical behavior of materials. 2. ed. Cambridge: Cambridge University Press
Referenslitteratur:
 • Callister, W. D., Rethwisch, D. G. (2014). Materials Science and Engineering, 9th ed., John Wiley & Sons Pte Ltd, Hoboken, NJ. (SI version)
 • C. Ljung, N.S. Ottosen och M. Ristinmaa (2007). Introduktion till hållfasthetslära - Enaxliga tillstånd, Lund: Studentlitteratur
 • N. S. Ottosen, M. Ristinmaa och C. Ljung (2007). Hållfasthetslära - Allmänna tillstånd, Lund: Studentlitteratur
 • Sundström, Bengt (red.) (2010). Handbook of solid mechanics. Stockholm: Department of Solid Mechanics, KTH

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Övergångsbestämmelser

Om en kurs upphört att ges eller genomgått större förändringar ska studenterna, under ett år efter det att förändringen skett, erbjudas två tillfällen för omprov baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.


Kursrapporter

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för teknik och samhälle på Institutionen för Materialvetenskap och tillämpad matematik.

Mer information om utbildningen

Studentservice TS - Malmö Universitet,
Martin Fisk, Kursansvarig
Telefon: 040-6657675

Anmälan

29 mars 2021 - 06 juni 2021 Dagtid 50% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program