Miljörätt

Sammanfattning

Kursen är en introduktionskurs till det miljörättsliga området. Den vänder sig till den som vill kunna förstå och tolka ett miljörättsligt problem i relation till olika samhällsprocesser. Syftet är att kunna identifiera rättens nuvarande praxis, på nationell och internationell nivå, och få inblick i hur rättsregler inom miljörättsområdet utvecklas i riktning mot att uppfylla FNs hållbarhetsmål i Agenda 2030.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet.

Urval:

högskolepoäng 20% betyg 40% högskoleprov 40%

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2018

Kurskod:
MV101A version 8,2
Engelsk benämning:
Environmental Law
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
15 november 2017
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
15 januari 2018
Ersätter kursplan fastställd:
08 november 2016

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Årskurs 1 i Miljövetarprogrammet.

Syfte

Kursen är en introduktionskurs till det miljörättsliga området. Den vänder sig till den som vill kunna förstå och tolka ett miljörättsligt problem i relation till olika samhällsprocesser. Syftet är att kunna identifiera rättens nuvarande praxis, på nationell och internationell nivå, och få inblick i hur rättsregler inom miljörättsområdet utvecklas i riktning mot att uppfylla FNs hållbarhetsmål i Agenda 2030.

Innehåll

Kursen skall ge en bred introduktion till lagstiftning och rättsregler inom miljöområdet. Svensk och europeisk miljörätt samt internationell miljörätt behandlas och sätts i relation till de ekonomiska och politiska styrmedel som lagstiftning och rättsreglerna utgör i arbetet för en hållbar utveckling mot att uppfylla Agenda 2030 (där etiskt förhållningssätt, demokrati och mänskliga rättigheter är viktiga komponenter).

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
1. uppvisa grundläggande kunskap om hur det juridiska systemet fungerar i: 1. Sverige och EU och 2. internationellt
2. uppvisa kunskap om grundläggande miljörättsliga begrepp på nationell, europeisk och internationell nivå
3. uppvisa kunskap om miljöbalken och förordningar kopplade till denna
4. uppvisa övergripande kunskap om plan- och bygglagen
5. uppvisa kunskap om relationen mellan svenska, europeiska och internationella rättsregler med relevans för avhjälpande av miljöproblem och förhindrande av att nya uppkommer
6. uppvisa kunskap om hur den svenska och europeiska miljörättens lagstiftning och rättsregler fungerar som styrmedel att nå FNs hållbarhetsmål Agenda 2030
7. uppvisa kunskap om viktiga internationella konventioner, deklarationer samt avtal som är relevanta för miljöområdet och hur dessa kan relateras till FNs globala hållbarhetsmål Agenda 2030
Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
8. identifiera och analysera ett konkret miljöproblem ur ett miljörättsligt perspektiv
9. identifiera hur rätten omsätts i praktiken med hjälp av konkreta fallstudier
10. föreslå lösningar på ett konkret miljöproblem, ur ett miljörättsligt perspektiv, genom att väga in motstridande intressen
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
11. värdera inhämtad informations relevans för ett konkret miljöproblem ur ett miljörättsligt perspektiv
12. kritiskt granska miljörättens etiska och politiska roll i samhället generellt och i förhållande till FNs hållbarhetsmål Agenda 2030

Arbetsformer

Undervisningen bedrivs med utgångspunkt från en erfarenhetsbaserad lärprocess där studenten aktivt måste söka kunskap om hur rätten omsätts i praktiken, det vill säga med hjälp av konkreta fallstudier och den rättsliga praktiken. Miljörättsliga fall är vanligen till sin natur så komplexa att studiearbetet måste bedrivas i en flervetenskaplig kommunikations- och lärprocess där både föreläsningar och seminarier spelar en mycket central roll.

Föreläsningar ca 58 timmar, obligatoriska seminarier ca 42 timmar, samt självstudietid ca 300 timmar.

Bedömningsformer

 • skriftlig, individuell, tentamen, svensk och europeisk miljörätt (10 hp). Betygsskala: UV lärandemål: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12
 • grupptentamen med individuell bedömning, internationell miljörätt (5 hp). Betygsskala: UG lärandemål: 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12
För betyget godkänd på hela kursen (15 hp) krävs att samtliga examinationer är godkända.
För betyget väl godkänd på hela kursen krävs dessutom betyget väl godkänd på minst 10 hp

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel


 • Dupuy, P-M. & Vinuales, J.E. (2015). International Environmental Law – A modern intorduction. Cambridge University Press. ISBN13: 9781107673342
 • Kjellgren, A. & Bernitz, U. (2014). Introduktion till EU. Upplaga 5. Norstedts Juridik. ISBN: 9789139206897 (alternativt (2018) upplaga 6. ISBN: 978-913920812-9)
 • Michanek, G. & Zetterberg, C. (2017). Den svenska Miljörätten. Upplaga 4. Iustus förlag AB. ISBN: 9789176789513
 • Internationella rättsregler inom miljöområdet, samt relaterade områden t.ex. handel, folkrätt m.m., tillhandahålles av kursansvarig i form av länkar eller dokument (500 s).
 • Svensk och europeisk lagstiftning inom miljöområdet tillhandahålles av kursansvarig i form av länkar eller dokument (500 s).
 • Vetenskapliga artiklar tillhandahålles av kursansvarig i form av länkar, dokument eller delas ut som papperskopia (100 s).
 • Övriga texter, t.ex. fallstudier, tillhandahålls av kursansvarig i form av länkar eller dokument
Referenslitteratur
 • Bäck, H., Erlingsson, G. & Larsson, T. (2015). Den svenska politiken - Strukturer, processer och resultat. Struktur, processer och resultat. Liber, Stockholm. ISBN13: 9789147114993
 • Connelly, J., Smith, G., Benson, D. & Saunders, C. (2012). Politics and the Environment (Third edition). Routledge. ISBN13: 9789147114993

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Övergångsbestämmelser

Om en kurs har upphört att ges eller har genomgått större förändringar ska studenterna, under ett år efter det att förändringen har skett, erbjudas två tillfällen för omprov baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på institutionen Urbana studier.

Mer information om utbildningen

Eva Stockelius, studieadministratör
Johanna Nygren Spanne, kursansvarig
Telefon: 040-6657611

Anmälan

15 januari 2018 - 03 juni 2018 Dagtid 50% Malmö Schema Detta kurstillfälle ges som en del av ett program