Sex och samlevnadsundervisning i skolan

Sammanfattning

Skolan har i flera rapporter kritiserats för brister i sin undervisning kring sex och samlevnad. I denna kurs kan du fördjupa din kunskap om barns fysiska och mentala mognad samt få redskap för att arbeta med eleverna i sex och samlevnad. Betoning läggs i kursen på övningar som har till syfte att stärka elevernas självtillit och på det sättet träna unga att ta ställning. Metoder som värderingsmetodik, rollspel och forumspel ingår i kursen.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet.

Urval:

högskolepoäng 20% betyg 40% högskoleprov 40%

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2013, höst 2012, vår 2012

Kurskod:
NM157F version 2,1
Engelsk benämning:
Teaching about Sex and Coexistence in School
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Inrättandedatum:
10 december 2010
Fastställandedatum:
17 januari 2012
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
19 januari 2012
Ersätter kursplan fastställd:
17 december 2010

Kursbeskrivning

Kursen syftar till att studenterna ska utveckla sin kompetens inom undervisningsområdet sex och samlevnad. Kursen ska både utveckla faktakunskap och didaktisk kunskap. Kursen vänder sig till lärarstudenter samt de pedagoger som arbetar i grundskolan och gymnasieskolan.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Fristående kurs.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

  • skapa undervisningssituationer genom att beskriva, problematisera och tillämpa didaktiska perspektiv på undervisning i sex och samlevnad

  • redogöra för och kritiskt reflektera över historiska, kulturella och samhälleliga perspektiv samt hälsa på sexualitet, kropp och kön på ett normkritiskt sätt

  • reflektera över skolans undervisning i sexualitet och samlevnad

Formerna för att bedöma studenternas prestationer

Lärandemålen examineras i en enskild planeringsuppgift som baseras på det innehåll och de arbetsformer som ingått i kursen.

Betygskriterier anges av kursledaren vid kursstarten.

Innehåll eller kursinnehåll

Kursens övergripande syfte är att reflektera kring en likvärdig undervisning i sexualitet och samlevnad . I kursen studeras teorier kring synsätt på kön, kropp och sexualitet med relevans för undervisningen i sexualitet och samlevnad. Kursen behandlar ämnesövergripande och ämnesintegrerade arbetssätt. Inom kursen integreras didaktiska frågor och studenten ska arbeta med värderingsmetodik, rollspel och andra övningar som ska stärka elevernas självtillit. Undervisningen om sex och samlevnad sätts in i ett historiskt, kulturellt och samhälleligt perspektiv där även hälsofrågor lyfts fram. Normkritisk pedagogik, genus och mediala frågor studeras också i kursen. Studenten ska planera ett tvärvetenskapligt tema kring sex och samlevnad i vilket de didaktiska frågorna vem ska lära, vad ska läras, varför och hur är i fokus.

Arbetsformer

Kursen innehåller varierande arbetsformer. Arbetsformerna, som kan utgöras av föreläsningar, värderingsövningar, rollspel, gruppuppgifter, utvecklas med utgångspunkt från kursens syfte och mål i samverkan mellan studerande och kursledare.

De moment som kräver obligatorisk närvaro anges av kursledaren vid kursstarten.

Betygsgrader

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel


Obligatorisk litteratur:

Dahlöf, Annamaria ( 2010). Sexualkunskap. Stockholm: Utbildningsradion ( 207s)
Martinsson, Lena & Reimers, Eva (red.) (2008). Skola i normer. Malmö: Gleerup. (174 s)
Forsberg, Margareta (2000). Ungdomar och sexualitet: en kunskapsöversikt år 2005. Stockholm: Folkhälsoinstitutet. 158 s. Tillgänglig på Internet: http://www.fhi.se/sv/Publikationer/Alla-publikationer/Ungdomar-och-sexualitet/
Magnusson, Chris/Häggström-Nordin, Elisabet (2009). Ungdomar, sexualitet och relationer. Lund: Studentlitteratur (376s). ISBN: 978-91-44-04934-2
Skolverket (2005). Hela livet, 50 år med sex och samlevnadsundervisning. (235s) Kan laddas ner på www.skolverket.se
Leveau, Linda (2010). Mellan raderna, en handbok i värderingsövningar. Kan beställas via www.malmostad.se/folkhalsa. ISBN: 978-91-633-5490-8
Martinsson, Lena & Reimers, Eva (red.) (2008). Skola i normer. Malmö: Gleerups. (174 s.)
Pedersen, Willy(2005). Nye seksualiteter. Oslo. Universitetsforlaget.(34s)
Sand, Olav/Sjaastad, Öystein/Haug, Egil (2004). Särtryck ur: Människans fysiologi. 1 uppl. Stockholm: Liber ( 42s)
Wester Maria (2009). Granskning av material, i huvudsak metodböcker, som används i undervisningen om sexualitet och samlevnad i grundskola och gymnasieskola. Skolverket. PDF-fil.(13s)


Valbar litteratur:

Bolander, Eva (2009). Risk och bejakande: sexualitet och genus i sexualupplysning och sexualundervisning i TV. Diss. Linköping: Linköpings universitet, 2009. 221 s. (50 sidor; s. 68-98 Sexuellt överförbara infektioner – en heterosexuell angelägenhet; s. 180-199 och avslutande diskussion, s. 180-199.)
Bäckman, Maria (2003). Kön och känsla: samlevnadsundervisning och ungdomars tankar om sexualitet. Diss. Stockholm : Univ., 2003. 238 s.
RFSU (2008). Fittfakta, en skrift om kvinnans kön. Kan köpas och laddas ner på RFSU:s hemsida www.rfsu.se (44s)
RFSU (2008). Kukkunskap, en skrift om mannens kön. Kan köpas och laddas ner på RFSU:s hemsida, www.rfsu.se. (44s)
Löf, Camilla (2011). Med livet på schemat – om skolämnet livskunskap och den riskfyllda barndomen: Malmö: Malmö högskola (194s)

Valbar didaktisk litteratur:
Leveau, Linda.(2004). Vi – en metodbok om samlevnad. Malmö stad (84s). Kan beställas genom: http://www.malmo.se/miljohalsa/folkhalsa/sexuellhalsa/informationsmaterial/bestallavihjartestunder.4.3ef2c67610dc10f3d1780001296.html
Leveau, Linda (2010). Mellan raderna, en handbok i värderingsövningar. Kan beställas via www.malmostad.se/folkhalsa. ISBN: 978-91-633-5490-8
Lundquist, Daniel/ Viklund, Klas (red) (2005). Först såg vi en film. Svenska Filminstitutet, Myndigheten för skolutveckling. Kan laddas ner på www. sfi.se/fortssagvienfilm. ISBN: 91 -85051-11-X
Mathiasson Thorbert, Eva. (2006). Hjärtestunder – livskunskap i förskolan. ISBN 91 – 631 – 7327 - 1

Bilaga till kursplan:
Malmö högskolas perspektiv Genus, Miljö samt Migration och Etnicitet

Framförallt genusperspektivet är synligt i kursen,. Könsroller är centralt i sex och samlevnadsundervisning och tas även upp när studenterna tränas i att kritiskt granska media.
Etnicitet behandlas i samband med att vi problematiserar hur sex och samlevnadsundervisningen kan läggas upp i ett mångkulturellt sammanhang.

Kursvärdering

Studenterna får inflytande i undervisningen genom att det kontinuerligt under pågående kurs ges möjlighet till återkoppling och reflektion över kursens innehåll och genomförande. Kursen avslutas med en individuell, skriftlig kursvärdering utifrån kursens syfte och mål. Dessa kursvärderingar ligger till grund för den återkoppling kursledaren och studenterna/kursdeltagarna gör i anslutning till kursens avslutning.


Kursrapporter

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för lärande och samhälle på institutionen Natur-miljö-samhälle.

Mer information om utbildningen

Anki Ängeborn, studieadministratör
Telefon: 040-66 58167
Karin Nilsson, kursansvarig
Telefon: 040-66 58886