Matematik för lärare, åk 1-6, I

Sammanfattning

Kursen syftar till att studenterna ska tillägna sig förmågan att beskriva och reflektera över matematikdidaktiska frågor. Vidare syftar kursen till att studenterna ska utveckla och fördjupa kunskaper i och om taluppfattning, aritmetik och algebra. Studenterna ska också erövra kunskap om alla elevers utvecklingspotential.

Antal Campusdagar är 6.
Du som har en lärarexamen och avser att använda kursen för utökad behörighet i din lärarlegitimation läs här:
Kursen vänder sig till lärare i en eller flera av årskurserna 1-6. Observera att behörighet att undervisa i ett ämne efter en kompletterande utbildning, utöver utbildningens omfattning, även beror på vilka årskurser en lärares examen är avsedd för. Läs mer nedan under respektive rubrik där det också hänvisas till information om bestämmelser för lärarlegitimation för respektive årskurser i grundskolan.
Lärare i årskurs 1-3
För den lärare som i enlighet med SFS 2011:326 (2 kap. 3§) är behörig att undervisa i grundskolans årskurser 1-3 och har genomfört kursen med godkänt resultat kan kursen ingå i en ansökan till Skolverket om utökad ämnesbehörighet i åk 1-3.
Observera att kursen inte ingår i en examen avsedd för grundskolans årskurser 1-3 och att en sådan examen som anges i 2 kap. 3 § i behörighetsförordningen därför är en förutsättning för att kursen ska kunna ingå i beslut om utökad ämnesbehörighet för undervisning i dessa årskurser!
Lärare i årskurs 4-6
För den lärare som i enlighet med SFS 2011:326 (2 kap. 6§) är behörig att undervisa i grundskolans årskurser 4-6 och genomfört kursen med godkänt resultat kan kursen ingå i en ansökan till Skolverket om utökad ämnesbehörighet i åk 4-6. Observera dock att utökad ämnesbehörighet för åk 4-6 är starkt reglerat i behörighetsförordningen (2 kap. §§ 7, 7a och 7b) varför det kan behövas kompletterande utbildning i ytterligare ämnen.
Beslut om utökad behörighet fattas av Skolverket. Läs gärna mer om poängomfattning för utökad behörighet på www.skolverket.se

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet. Kursen kräver även förkunskaper motsvarande 60 hp i en yrkesutbildning avsedd för undervisning, alternativt dokumentation som styrker ett års erfarenhet av arbete som undervisande lärare utan behörighetsgivande examen i någon av grundskolans årskurser 1-6, lägst halvtid under den senaste tvåårsperioden.

Urval:

högskolepoäng 32% betyg 34% högskoleprov 34%

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2021, vår 2020

Kurskod:
NM170F version 3
Engelsk benämning:
Mathematics for Teachers, Schoolyear 1-6, I
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
21 maj 2019
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
19 juni 2019
Ersätter kursplan fastställd:
03 oktober 2018

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet. Kursen kräver även förkunskaper motsvarande 60 hp i en yrkesutbildning avsedd för undervisning, alternativt dokumentation som styrker ett års erfarenhet av arbete som undervisande lärare utan behörighetsgivande examen i någon av grundskolans årskurser 1-6, lägst halvtid under den senaste tvåårsperioden.

Syfte

Kursen syftar till att studenterna ska tillägna sig förmågan att beskriva och reflektera över matematikdidaktiska frågor inom taluppfattning, aritmetik och algebra samt utveckla och fördjupa de egna kunskaperna i och om taluppfattning, aritmetik och algebra. Studenterna ska också utveckla kunskap om elevers utvecklingspotential samt hur anknytningen till elevers egna intressen kan gynna matematiskt lärande.

Innehåll

Talbegreppet och talsystemets utveckling samt taluppfattning behandlas med hjälp av olika artefakter och med utgångspunkt i gällande kursplaner. Olika lärandeformer gällande undervisning i taluppfattning, aritmetik och algebra i årskurserna 1-6 i grundskolan analyseras. Vidare bearbetas de fyra räknesätten utifrån olika metoder samt elevens begrepps- och språkutveckling inom taluppfattning, aritmetik och algebra. Inom kursens ram introduceras studenten i att läsa och skriva vetenskapliga texter. Kursens olika textgenrer studeras och diskuteras.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten
1. Beskriva, analysera och problematisera begreppen taluppfattning, aritmetik, algebra och programmering
2. Redogöra för och använda terminologi och symboler inom taluppfattning, aritmetik, algebra och programmering
3. Beskriva och analysera elevers kunnande och kunskapsutveckling inom taluppfattning
4. Kunna skriva och värdera formativ respons samt motivera densamma
5. Beskriva och analysera hur elevers kunnande inom aritmetik och algebra kan utvecklas utifrån styrdokument
6. Redogöra för och förklara hur digitala verktyg kan användas som språkutvecklande medel för att stödja barns matematiska utveckling

Arbetsformer

Kursen innehåller varierande arbetsformer som kan utgöras av arbete med digitala medier, grupparbeten/ diskussioner, responsarbete, seminarier och föreläsningar. Undervisningen är studentcentrerad, och kunskapen konstrueras i gruppaktiviteter och genom laborativt arbete.
Kursens genomförande bygger på att studenterna deltar i ett gemensamt kunskapsbyggande med kurskamrater och lärare, samt aktivt bidrar med egna erfarenheter, reflektioner, tolkningar och perspektiv. Studenterna förutsätts ta egna initiativ till responsarbete och arbetsmöten av olika slag.

Bedömningsformer

Skriftlig tentamen (5 hp)
Written examination (5 credits)
Delprovet examinerar målen 1 och 2.
Akademisk text (5 hp)
Academic text (5 hp)
Delprovet examinerar målen 3 och 4.

Muntlig presentation (5 hp)
Oral presentation (5 hp)
Delprovet examinerar målen 5 och 6.

För att erhålla betyget väl godkänt på hel kurs krävs betyget väl godkänt på minst två delprov.
Betygskriterier delges av kursledaren vid kursstart.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Bergsten, Christer; Häggström, Johan & Lindberg, Lisbeth (2005). Algebra för alla. Göteborg: NCM (200 s)
Clarke, D. M. (2006). Fractions as division: The forgotten notion? Australian Primary Mathematics Classroom, 11(3), 4-10. Tillgänglig från: https://eric.ed.gov/?id=EJ793928 (7 s)
Clarke, D. M., Roche, A., & Mitchell, A. (2007). Year six fraction understanding: A part of the whole story. In J. M. Watson & K. Beswick (Eds.), Mathematics: Essential research, essential practice: Mathematics: Essential research, essential practice (Proceedings of 30th Mathematics Education Research Group of Australasia, Hobart), (pp. 207-216). Adelaide: Merga. Tillgänglig från http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/summary?doi=10.1.1.579.8883
(10 s)
Grevholm, Barbro (Red) (2012). Lära och undervisa i matematik från förskoleklass till åk 6. Stockholm: Norstedts (320 s)
Handal,Gunnar (1999). Kritiske venner - Bruk av interkollegial kritik innen universiteten, Nying, rapport nr 9 (12 s)
Harrison, Christine., & Howard, Sally. (2012). Bedömning för lärande i årskurs F-5: Inne i "the Primary Black Box" (Översättning Margareta Oscarsson 2012). Stockholm: Stockholms universitets förlag. (56 s)
Heiberg Solem, Ida, Alseth, Björnar & Nordberg, Gunnar (2011). Tal och tanke. Matematikundervisning från förskoleklass till årskurs 3. Stockholm: Studentlitteratur (392 s)
Löwing, Madeleine (2008). Grundläggande aritmetik. Matematikdidaktik för lärare. Lund: Studentlitteratur (308 s)
McIntosh, Alistair (2009). Förstå och använda tal – en handbok. (NCM 2009) Göteborg: NCM (244 s)
Skemp, Richard R. (1976). Relational and instrumental understanding. Mathematics Teaching. Bulletin of the Association of Teachers of Mathematics, 77, (s 20-26) (7 s). Tillgänglig i elektronisk form på Malmö högskolas bibliotek.
Skolverket (2010). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Stockholm: Skolverket. Tillgänglig från http://www.skolverket.se/publikationer?id=2575
Skolverket (2011). Kommentarmaterial till kursplanen i matematik. Skolverket. Tillgänglig från https://www.skolverket.se/publikationer?id=3975
Härtill kommer 200 sidor litteratur inom matematikdidaktik som studenten väljer från en lista publicerad på It’s learning.

Kursvärdering

Universitetet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av universitetet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).


Kursrapporter

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för lärande och samhälle på Institutionen för Naturvetenskap, Matematik och Samhälle.

Mer information om utbildningen

Margareta Bynke, Kursansvarig
Telefon: 040-6658036
Monica Lotfinia, studieadministratör
Telefon: 040-665 77 52

Anmälan

18 januari 2021 - 06 juni 2021 Dagtid 50% Distans (Malmö) Antal obligatoriska träffar: 6

18 januari 2021 - 06 juni 2021 Dagtid 50% Distans (Malmö) Antal obligatoriska träffar: 6 Anmälningskod: mau-16046

Öppen för sen anmälan

Ansök