NO och teknik för lärare, åk 1-6, I

Sammanfattning

I denna kurs ingår grundläggande kunskaper inom NO, teknik och lärande!
Utifrån vardagliga och samhälleliga företeelser identifieras och förklaras naturvetenskapen och tekniken i dessa!
I kursen ingår även ämnesdidaktik och bedömning i naturvetenskap och teknik. Kursen vänder sig i huvudsak till pedagoger som arbetar i F-3 eller 4-6. För de som undervisar i 4-6 finns en fördjupningskurs (16-30hp) som går på hösterminerna.

Antal träffar: ca 8 eftermiddagar/kvällar

Du som har en lärarexamen och avser att använda kursen för utökad behörighet i din lärarlegitimation läs här:

Kursen vänder sig till lärare i en eller flera av årskurserna 1-6. Observera att behörighet att undervisa i ett ämne efter en kompletterande utbildning, utöver utbildningens omfattning, även beror på vilka årskurser en lärares examen är avsedd för. Läs mer nedan under respektive rubrik där det också hänvisas till information om bestämmelser för lärarlegitimation för respektive årskurser i grundskolan.

Lärare i årskurs 1-3

För den lärare som i enlighet med SFS 2011:326 (2 kap. 3§) är behörig att undervisa i grundskolans årskurser 1-3 och har genomfört kursen med godkänt resultat kan kursen ingå i en ansökan till Skolverket om utökad ämnesbehörighet i åk 1-3.

Observera att kursen inte ingår i en examen avsedd för grundskolans årskurser 1-3 och att en sådan examen som anges i 2 kap. 3 § i behörighetsförordningen därför är en förutsättning för att kursen ska kunna ingå i beslut om utökad ämnesbehörighet för undervisning i dessa årskurser!

Lärare i årskurs 4-6

För den lärare som i enlighet med SFS 2011:326 (2 kap. 6§) är behörig att undervisa i grundskolans årskurser 4-6 och genomfört kursen med godkänt resultat kan kursen ingå i en ansökan till Skolverket om utökad ämnesbehörighet i åk 4-6. Observera dock att utökad ämnesbehörighet för åk 4-6 är starkt reglerat i behörighetsförordningen (2 kap. §§ 7, 7a och 7b) varför det kan behövas kompletterande utbildning i ytterligare ämnen.

Beslut om utökad behörighet fattas av Skolverket. Läs gärna mer om poängomfattning för utökad behörighet på www.skolverket.se

Behörighetskrav

Kursen kräver förkunskaper motsvarande 60 hp i en yrkesutbildning avsedd för undervisning samt NkA.

Urval:

högskolepoäng 60% betyg 20% högskoleprov 20%

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2018

Kurskod:
NM172F version 1,5
Engelsk benämning:
Science Subjects and Technology for Teachers, Schoolyear 1-6, I
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
04 maj 2016
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
29 augusti 2016
Ersätter kursplan fastställd:
04 maj 2016

Förkunskapskrav

Kursen kräver förkunskaper motsvarande 60 hp i en yrkesutbildning avsedd för undervisning samt NkA.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår inte i något huvudområde.

Syfte

Kursen syftar till att studenterna ska utveckla grundläggande kunskaper i och intresse för naturvetenskap och teknik samt utveckla ämnesdidaktisk kompetens relevant för undervisning från årskurs ett till om med årskurs sex i grundskolan.

Innehåll

I kursen behandlas vad naturvetenskapens och teknikens karaktär innebär och vilken betydelse detta har, både för naturvetenskap och teknik som vetenskapliga ämnen och som skolämnen.
Studenterna arbetar i den nära omgivningen med särskilt fokus på vanliga växter och djur, deras livsbehov, livscykler, samt deras plats i olika näringskedjor. Paralleller dras till djuret ”människan” och olika skillnader och likheter undersöks och förklaras.
Djurens och växternas olika anpassningar till årstider behandlas samtidigt som själva årstidsbegreppet får sin förklaring i jordens rörelser i förhållande till solen. I samband med solen behandlas en stjärnas livscykel. Även andra tidskonstruktioner, som natt och dag samt månad, förklaras med hjälp av astronomiska fenomen.
I kursen arbetas det också med olika tekniska funktioner och konstruktioner. Krafter och rörelser behandlas utifrån upplevelser i utemiljö.
Vissa grundläggande begrepp och teorier som t.ex. materia och energi, bearbetas i många olika sammanhang. Ett ekologiskt hållbarhetsperspektiv går som en tråd genom kursen. Studenten ges under kursen möjlighet att utveckla sin digitala kompetens genom att studenterna ägnar sig åt informationssökning från adekvata digitala källor och genom att en stor del av arbetet äger rum på en lärandeplattform där studenterna både hämtar, kritiskt granskar och lägger ut informationen digitalt.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten

  • kunna identifiera naturvetenskapens och teknikens karaktär och kunna argumentera för naturvetenskapens och teknikens roll i skolår 1-6
  • kunna beskriva vanliga livsformers livsbetingelser, livscykler samt plats i näringskedjor utifrån årstider och genomförda exkursioner och laborationer
  • översiktligt kunna beskriva och förklara likheter och skillnader mellan olika organismer avseende kroppens energi- och materiahantering kunna konkretisera och förklara vanliga astronomiska fenomen som rör jordens och månens rörelser samt hur dessa är kopplade till våra tidskonstruktioner och årstider
  • kunna förklara grundläggande begrepp inom naturvetenskap och teknik som krafter, rörelser samt energiformer
  • kunna redogöra för skillnader mellan kemisk reaktion, fasövergång samt olika ämnens löslighet och därvid beakta både makro- och mikroperspektiven
  • kunna kommunicera några grundläggande tekniska funktioner och lösningar med hjälp av digitala skisser och konstruktion av modell

Arbetsformer

Kursen innehåller varierande arbetsformer som kan utgöras av lärarledda arbetspass, exkursioner, föreläsningar, laborationer, seminarier, självstudier, hemexperiment, samt olika former av gestaltningar. Kursen utgår från studerandeaktiva och undersökande arbetssätt.

Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.

Bedömningsformer

Studenterna examineras enligt två provkoder där en omfattas av 10 hp och den andra 5 hp.

Prov 1: Skriftlig tentamen (Written examination), 10 hp
Studenten gör en individuell skriftlig tentamen, som examinerar lärandemål 2, 3, 4, 5, och 6.

Prov 2: Artikel (paper) samt gestaltning (aesthetical/technical production) och muntlig presentation (oral presentation), 5 hp
Individuell skriftlig text: Lärandemål 1 examineras genom att studenten skriver en argumenterande artikel, samt ger kamratrespons på någon annan students text.

Lärandemål 7examineras genom att studenten i grupp presenterar en gestaltning inför andra studenter samt visar en egenproducerad modell.

Betygskriterier delges av kursledaren vid kursstart.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur
Andersson, Björn (2008). Att förstå grundskolans naturvetenskap, Forskningsresultat och nya idéer. Lund: Studentlitteratur. (Valda delar, ca 100 s)
Areskoug, Mats; Ekborg, Margareta; Lindahl, Britt & Rosberg, Maria (2013). Naturvetenskapens bärande idéer. För lärare F-6. Malmö: Gleerups. (190 s)
Areskoug, Mats; Ekborg, Margareta; Nilsson, Karin & Sallnäs, Dora (2015). Naturvetenskapens bärande idéer i praktiken. Metodik för lärare F-6. Malmö: Gleerups. (317 s)
DINO, diagnosmaterial för formativ bedömning i NO F-6 (2011): kan nås via www.skolverket.se
Elfström Ingela; Nilsson, Bodil; Sterner, Lillemor; Wehner-Godée, Christina (2014). Barn och naturvetenskap – upptäck, utforska, lära. Stockholm: Liber. (178 s)
Helldén, Gustav; Jonsson, Gunnar; Karlefors, Inger och Vikström, Anna (2015) Vägar till naturvetenskapens värld - ämneskunskap i didaktisk belysning. Stockholm: Libers förlag (valda delar, ca 160s)
Ideland, Malin och Malmberg, Claes (red.) 2012. Naturvetenskap och yngre barn. Malmö högskola (112 s)
Johansson, Myrtel, Sandström, Maria (2015) Undervisa i Teknik. Malmö: Gleerups (160 s).
IT för pedagoger (2011): www.itforpedagoger.skolverket.se http:multimedia.skolverket.se
Lindegren, Roger (2007). När kemin stämmer. Lund: Studentlitteratur (206s) valda delar
Utöver ovanstående litteratur kan dagsaktuell litteratur tillkomma

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).


Kursrapporter

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för lärande och samhälle på institutionen Natur-miljö-samhälle.

Mer information om utbildningen

Anki Ängeborn, studieadministratör
Telefon: 040-6658167
Kristina Svensson, kursansvarig
Telefon: 040-6658653
Anna Wirstedt, kursansvarig
Telefon: 040-6657627

Anmälan

15 januari 2018 - 03 juni 2018 Kvällstid 50% Malmö

15 januari 2018 - 03 juni 2018 Kvällstid 50% Malmö

15 januari 2018 - 03 juni 2018 Kvällstid 50% Malmö Anmälningskod: mah-86070

Öppen för sen anmälan

Ansök