Teknik för ämneslärare: Grundkurs

Sammanfattning

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Matematik 3b alternativt Matematik 3c, Naturkunskap 2 samt förkunskaper motsvarande 60 hp i en yrkesutbildning avsedd för undervisning, alternativt dokumentation som styrker ett års erfarenhet av arbete som undervisande lärare utan behörighetsgivande examen i någon av grundskolans årskurser 7-9, lägst halvtid under den senaste tvåårsperioden.

Urval:

högskolepoäng 32% betyg 34% högskoleprov 34%

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2021

Kurskod:
NM186F version 1
Engelsk benämning:
Technology Education for Teachers in Secondary and Upper Secondary School
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
17 juni 2020
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
18 januari 2021

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Matematik 3b alternativt Matematik 3c, Naturkunskap 2 samt förkunskaper motsvarande 60 hp i en yrkesutbildning avsedd för undervisning, alternativt dokumentation som styrker ett års erfarenhet av arbete som undervisande lärare utan behörighetsgivande examen i någon av grundskolans årskurser 7-9, lägst halvtid under den senaste tvåårsperioden.

Syfte

Kursen syftar till att studenten ska utveckla grundläggande kunskaper i teknik samt intresse för teknik och teknikutveckling. Kursen syftar även till att studenten ska utveckla ämnesdidaktisk kompetens för att undervisa i ämnet teknik.

Innehåll

Kursen behandlar teknikens uppgifter, funktion, utveckling och möjligheter. I kursen diskuteras drivkrafter för utveckling av tekniska lösningar, genusperspektiv på teknikutveckling och samband mellan teknikutveckling och samhällsutveckling.
Vardagliga tekniska lösningar tas upp med avseende på funktion, materialkännedom samt konsekvenser av teknikval utifrån hållbar utveckling. Även dokumentation och kommunikation med hjälp av teknikens begrepp och uttrycksformer ingår i kursen.
Olika sätt att organisera och genomföra teknikundervisning behandlas samt hur val av arbetssätt och arbetsformer kan stimulera elevgrupper av olika kön och etniskt ursprung till ökat intresse för teknik. Studenten genomför ett självständigt teknikutvecklingsprojekt där praktiskt arbete ingår och i detta sammanhang förs diskussioner om både möjligheter och risker som kan uppkomma i samband med praktiska moment i teknikundervisningen

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna
1. identifiera teknikens särart både som mänsklig aktivitet och som skolämne samt reflektera kring genusrelaterade frågor inom teknikundervisningen
2. beskriva samband mellan teknikutveckling och samhällsutveckling över tid och diskutera drivkrafter för teknikutveckling
3. beskriva och visualisera vardagliga tekniska lösningar
4. genomföra, utvärdera och beskriva teknikutvecklingsprocesser - från idé via modell och prototyp till färdig produkt
5. använda digitala verktyg i det pedagogiska arbetet och i samband med detta ge exempel på hur man inom teknikämnet kan stödja elevers språkliga utveckling

Arbetsformer

Kursen innehåller varierande arbetsformer som utgörs av föreläsningar, seminarier, workshops och diskussioner. Kommunikation inom kursen sker via webbaserad kommunikationsplattform.
Obligatoriska moment förekommer och meddelas vid kursstarten.

Bedömningsformer

Prov 1 (2001): Muntlig presentation och en individuell text (Oral Presentation and an Individually Written Text), 4 hp. I detta prov examineras mål 1 och 2.
Prov 2 (2002): Muntlig presentation och en individuell text (Oral Presentation and an Individually Written Text), 4 hp. I detta prov examineras mål 3.
Prov 3 (2003): Teknisk konstruktion (Technical Construction), 7 hp. I detta prov examineras mål 4 och 5.

För kursen gällande betygskriterier meddelas av kursledaren vid kursstart.
För samtliga bedömningar ska underlaget vara sådant att individuella prestationer kan särskiljas.
För betyget Väl godkänd på hel kurs krävs betyget Väl godkänd på minst 2/3 av kursens poängomfattning.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Grimvall, Göran (2014). Teknikens metoder: skolans teknikämne i senare skolår. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur (221 s)
Grimvall, Göran (2013). Teknikens väsen: skolans teknikämne i tidigare skolår. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur (140 s)
Hajer, Maaike & Meestringa, Theun (2014). Språkinriktad undervisning: en handbok. 2. uppl. Stockholm: Hallgren & Fallgren (100 s i urval)
Johansson, Myrtel & Sandström, Maria (2020). Undervisa i teknik. För lärare i grundskolan. 2 uppl. Malmö: Gleerups utbildning (200 s)
Sundin, Bo (2006). Den kupade handen. Stockholm: Carlsson bokförlag. (325 s)
Österlin, Kenneth (2016). Design i fokus: varför ser saker ut som de gör?, 4. [rev.] uppl. Stockholm: Liber (192 s)
Artiklar och elektroniska resurser kan tillkomma.

Kursvärdering

Studenter som deltar i eller har avslutat en kurs ska ges möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av universitetet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för lärande och samhälle på Institutionen för Naturvetenskap, Matematik och Samhälle.

Mer information om utbildningen

Myrtel Johansson, Kursansvarig
Telefon: 040-6658148
Monica Lotfinia, studieadministratör
Telefon: 040-665 77 52

Anmälan

18 januari 2021 - 06 juni 2021 Dagtid 50% Malmö Anmälningskod: mau-16147

Öppen för sen anmälan

Ansök