Naturorientering, teknik och lärande: Introduktion

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2018, höst 2017

Kurskod:
NO221B version 2
Engelsk benämning:
Science Subjects, Technology and Education: Introduction
Fördjupningsnivå
GXX
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
22 juni 2017
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
28 augusti 2017
Ersätter kursplan fastställd:
12 maj 2016

Förkunskapskrav

Se utbildningsplan.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i grundlärarexamen med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3.

Syfte

Kursen syftar till att studenterna ska utveckla grundläggande kunskaper i och intresse för naturvetenskap och teknik samt utveckla ämnesdidaktisk kompetens relevant för undervisning från förskoleklass till om med årskurs tre i grundskolan.

Innehåll

I kursen behandlas vad naturvetenskapens och teknikens karaktär innebär och vilken betydelse detta har, både för naturvetenskap och teknik som vetenskapliga ämnen och som skolämnen.
Studenterna arbetar i den nära omgivningen med särskilt fokus på vanliga växter och djur, deras livscykler samt deras plats i olika näringskedjor.
Djurens och växternas olika anpassningar till årstider behandlas. Årstidsbegreppet får sin förklaring i jordens rörelser i förhållande till solen. Även andra tidskonstruktioner, som natt och dag samt månad förklaras med hjälp av astronomiska fenomen.
Med utgångspunkt i lekplatsen, arbetas med olika tekniska funktioner och konstruktioner i samband med de naturvetenskapliga begreppen kraft och rörelse.
Vissa grundläggande begrepp och teorier som t.ex. materia och energi bearbetas i flera olika sammanhang till exempel i människokroppen och hälsa. Ett ekologiskt hållbarhetsperspektiv tas upp i detta sammanhang. Studenten ges under kursen möjlighet att utveckla sin digitala kompetens genom filmskapande, genom informationssökning från adekvata digitala källor samt genom att en stor del av arbetet äger rum på en digital lärandeplattform.
I kursen bearbetas och fördjupas studenternas erfarenheter från verksamhetsförlagd utbildning.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

  • identifiera naturvetenskapens karaktär och kunna argumentera för naturvetenskapens roll i förskoleklass och skolår 1-3 (1)
  • beskriva cykliska processer såsom kretslopp, årstidsväxlingar, några vanliga växter och djurs livsbetingelser samt ekologiska samband. (2)
  • beskriva och förklara sambanden mellan olika organsystem i kroppen avseende kroppens energi- och materiahantering och förklara betydelsen av mat, sömn och motion för vår hälsa (3)
  • förklara grundläggande begrepp inom området kraft och rörelse (4)
  • konkretisera och förklara vanliga astronomiska fenomen som jordens och månens rörelser samt hur dessa är kopplade till våra tidskonstruktioner och årstider (5)
  • beskriva och förklara egenskaper hos ljud och ljus, sinnesorganens uppbyggnad och funktion samt kunna didaktisera ämnesinnehållet (6)
  • kommunicera några grundläggande tekniska funktioner och lösningar med hjälp av skisser och konstruktion av modell (7)

Arbetsformer

Kursen innehåller varierande arbetsformer som kan utgöras av lärarledda arbetspass, exkursioner, föreläsningar, laborationer, seminarier, självstudier, hemexperiment, konstruktioner samt olika former av gestaltningar. Kursen utgår från studerandeaktiva och undersökande arbetssätt.

Bedömningsformer

Prov 1: Skriftlig tentamen (Written examination), 5 hp
Lärandemål 2 och 3 examineras genom en individuellt skriven salstenta.
Prov 2: Artikel (Article), teknisk konstruktion (construction) samt muntlig och skriftlig presentation (Oral and written presentation), 10 hp

Lärandemål 1 examineras genom en individuellt skriven argumenterande artikel somt genom kamratrespons på annan students artikel.
Lärandemål 4 och 7 examineras genom en muntlig gruppresentation inför vilken studenten producerar en modell samt en digital presentation.
Lärandemål 5 examineras genom en muntlig gruppresentation samt en individuellt skriven text.
Lärandemål 6 examineras genom planering och genomförande av praktiska aktiviteter.
Betygskriterierna delges vid kursstart. För betyget Väl godkänd på hela kursen krävs bedömningen VG på minst provkod 2.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Andersson, Björn (2008). Att förstå grundskolans naturvetenskap, Forskningsresultat och nya idéer. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 978 – 91-44-05233-5 (ca 100 s)

Areskoug, Mats; Ekborg, Margareta; Lindahl, Britt & Rosberg, Maria (2013). Naturvetenskapens bärande idéer. För lärare F-6. Malmö: Gleerups. (ca 130 s)
Elfström Ingela; Nilsson, Bodil; Sterner, Lillemor; Wehner-Godée, Christina (2014). Barn och naturvetenskap – upptäck, utforska, lära. Stockholm: Liber. ISBN: 978-91-47-08422-7 (193 s)
Helldén, Gustav; Högström, Per; Jonsson, Gunnar; Karlefors, Inger och Vikström, Anna (2015). Vägar till naturvetenskapens värld - ämneskunskap i didaktisk belysning. Stockholm: Libers förlag (ca 180 s)
Ideland, Malin och Malmberg, Claes (red.) 2012. Naturvetenskap och yngre barn. Malmö högskola (112 s)
Johansson, Myrtel & Sandström, Maria (2015) Undervisa i Teknik. Malmö: Gleerups (180 s)
Lindstedt, Inger (2013). Textens hantverk. Lund: Studentlitteratur (146s)
Artiklar och internetsidor kan tillkomma

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).


Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för lärande och samhälle på institutionen Naturvetenskap, Matematik och Samhälle.

Mer information om utbildningen

Johan Nelson, Kursansvarig
Telefon: 040-6658229
Anna Wirstedt, Kursansvarig
Telefon: 040-6657627
Liselotte Sterner, studieadministratör
Telefon: 040-6658130