Naturvetenskaplig metodik (förutbildning)

Sammanfattning

Behörighetskrav

Antagen till Naturvetenskapligt/tekniskt basår

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2020, höst 2019

Kurskod:
NT010C version 1
Engelsk benämning:
Scientific Methodology
Fördjupningsnivå
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
01 januari 2019
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
02 september 2019

Förkunskapskrav

Antagen till Naturvetenskapligt/tekniskt basår

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen kan ej ingå i examen.

Syfte

Kursen syftar till att studenten utvecklar en bra grund för studier av naturvetenskap på gymnasie- och högskolenivå.

Innehåll

Kursen innehåller följande moment:

 • Laborationssäkerhet
 • Studieteknik
 • Mätvärden, beräkningar, värdesiffror och avrundning samt miniräknarhantering
 • Naturvetenskaplig metod och modell
 • Naturvetenskapens laborativa arbete och dess rapporter

Lärandemål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs ska studenten:

 • kunna redogöra för regler för laboratoriesäkerhet
 • visa förståelse för vad som kan ske om inte laborationsregler efterföljs
 • kunna redogöra för korrekt handlingsförfarande vid en eventuell olycka under en laboration
 • visa förståelse för vilka skillnader i studieteknik som finns mellan naturvetenskap och andra ämnen
 • kunna redogöra för grundläggande naturvetenskapliga metoder
 • visa förståelse för vad modeller innebär inom naturvetenskap

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs ska studenten kunna:
 • laborera på ett säkert sätt
 • utföra naturvetenskapliga beräkningar med miniräknare
 • svara med rätt antal värdesiffror utifrån mätvärdena

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs ska studenten kunna:
 • förhålla sig till vad som är en naturvetenskaplig metod
 • värdera hur bra en modell är i olika situationer

Arbetsformer

Föreläsningar cirka 15 timmar varav 2 st 2-timmars föreläsningar är obligatoriska (laborationssäkerhet samt studieteknik), övningar cirka 3 timmar samt självstudier cirka 8 timmar.

Bedömningsformer

Kursens olika moment examineras enligt följande upplägg:

 • Laborationssäkerhet - Kunskapsprov
 • Studieteknik - Obligatorisk närvaro
 • Mätvärden, beräkningar, värdesiffror och avrundning samt miniräknarhantering - Inlämningsuppgift
 • Naturvetenskaplig metod och modell samt laborationsarbete och dess rapporter - Kunskapsprov

Betygsskala

Underkänd (U) eller Godkänd (G).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Material tillhandahålls elektroniskt.

Kursvärdering

Alla studenter ges vid slutet av kursen möjlighet att kommentera kursen skriftligt. En sammanställning av resultatet med bemötande av kursansvarig diskuteras med studenter/kursrepresentanter under ett kursvärderingsmöte/programråd. Sammanställningen finns tillgänglig på områdets datornät.

Övrigt

Delmomentet Laborationssäkerhet är obligatoriskt för att få laborera i Fysik och Kemi med undantag av första laborationen i FY010B.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för teknik och samhälle på Institutionen för Materialvetenskap och tillämpad matematik.

Mer information om utbildningen

Studentservice TS - Malmö Universitet,
Jakob Blomqvist, Kursansvarig
Telefon: 040-6657751
Rickard du Rietz, Kursansvarig
Telefon: 040-6658638

Anmälan

31 augusti 2020 - 01 november 2020 Dagtid 12% Malmö Schema Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

31 augusti 2020 - 01 november 2020 Dagtid 12% Malmö Schema Detta kurstillfälle ges som en del av ett program