Projektledning II

Kursen erbjuds ej.

Du kan hitta vårt nuvarande utbud på http://edu.mau.se.
Har du frågor om kursen kontakta institutionen, se Kontakt.

 

Sammanfattning

Kursen syftar till att de studerande utvecklar en fördjupad förståelse av projektledning och projektorganisering i privata, offentliga och ideella organisationer samt i olika typer av nätverk.

Behörighetskrav

Projektledning, 1-30 hp.

Urval:

högskolepoäng 60% betyg 20% högskoleprov 20%

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2012, vår 2012, höst 2011, vår 2011, höst 2010, vår 2010

Kurskod:
OL103A version 3
Engelsk benämning:
Project Management II
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Ledarskap och organisation
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Inrättandedatum:
15 december 2004
Fastställandedatum:
18 januari 2010
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
19 januari 2010
Ersätter kursplan fastställd:
21 maj 2007

Kursbeskrivning

Kursen syftar till att de studerande utvecklar en fördjupad förståelse av projektledning och projektorganisering i privata, offentliga och ideella organisationer samt i olika typer av nätverk.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen är en fristående kurs.

Förkunskapskrav

Projektledning, 1-30 hp.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska den studerande:

 • uppvisa fördjupade kunskaper om ledarskapets betydelse vid projektorganisering
 • uppvisa fördjupad förståelse för gruppdynamiska processer i projektgrupper
 • uppvisa kunskaper om faktorer som påverkar kreativitet/innovation på individ-, grupp- och organisationsnivå
 • uppvisa kunskaper om strategiska processer och kontextuell organisationsteori
 • uppvisa förståelse av lärande- och utvecklingsprocesser i relation till projekt
 • uppvisa grundläggande kunskaper i forskningsmetodik

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska den studerande:
 • tillämpa sina kunskaper om ledarskapsteorier utifrån ett projektledarperspektiv
 • kunna analysera och hantera grupprocesser som uppstår i en projektgrupp
 • kunna analysera faktorer som underlättar respektive försvårar kreativa/innovativa processer på olika nivåer
 • kunna tillämpa sina kunskaper i strategi och organisationsteori vid analys av ett projekt
 • kunna planera, genomföra och rapportera ett mindre forskningsprojekt

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska den studerande:
 • visa förmåga att kritiskt reflektera kring projektorganisering med utgångspunkt i organisationsforskning och i förhållande till samhällsutvecklingen
 • kunna reflektera kring genus- och mångfaldsfrågor i projektgrupper
 • visa ett kritiskt förhållningssätt i relation till forskningsmetodik och forskningsresultat

Formerna för att bedöma studenternas prestationer

Delmoment 1 examineras genom:

 • individuell hemtentamen där teorier och forskning granskas och värderas utifrån ett tillämpningsperspektiv (4,5 hp)
 • muntlig och skriftlig rapportering i grupp av genomförd projektgruppsanalys (10,5 hp)

Delmoment 2 examineras genom:
 • individuell hemtentamen där olika teman behandlas genom integration av litteraturen (6 hp)
 • muntlig och skriftlig rapportering i grupp av genomförd fallstudie av projekt (9 hp)

Betygsbedömning: För betyget väl godkänd på hela kursen krävs att examinationer om minst 15 högskolepoäng bedömts som väl godkänt, varav minst en av de individuella examinationerna.

Innehåll eller kursinnehåll

Kursen består av två delmoment som delvis läses parallellt.

Delmoment 1: Projektets interna dimensioner (15 hp):

 • Teorier och forskning om ledarskap och grupprocesser med fokus på projektledning och projektgrupper
 • Kreativa/innovativa processer med tonvikt på ett individ-, lednings- och grupperspektiv
 • Genomförande av en studie av projektgrupper

Delmoment 2: Projektets externa dimensioner (15 hp):
 • Organisering och styrning av olika typer av projekt utifrån ett lärande- och utvecklingsperspektiv
 • Kontextuella organisationsteorier och strategiska processer
 • Projektets relation till omvärlden och samhällsutvecklingen
 • Genomförande av en fallstudie av ett projekt

Genus- och etnicitetsfrågor behandlas i relation till ledarskap, grupprocesser och projektorganisering integrerat i delmomenten.

Arbetsformer

Kursen bygger vidare på den erfarenhetsbaserade pedagogik som tillämpas på Projektledning 1-30 hp. Grunden för att relatera teori till praktik är de studerandes egna erfarenheter från den tidigare kursen tillsammans med olika former av samverkan med nuvarande studenter på Projektledning 1-30 hp.

Delmoment 1:
Föreläsningar/seminarier/gruppövningar ca 80 timmar, genomförande av projektgruppsanalys ca 160 timmar, samt självstudier ca 160 timmar.

Delmoment 2:
Föreläsningar/seminarier ca 80 timmar, genomförande av fallstudie av projekt ca 160 timmar, samt självstudier ca 160 timmar.

Under hela kursen ingår mentorskap för studenterna på Projektledning 1-30 hp som obligatoriskt moment. Ett kursintegrerande moment i form av analys av ett fall är obligatoriskt.

Betygsgrader

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Delmoment 1, Projektets interna dimensioner (15 hp):
 • Bryman, A.: Samhällsvetenskapliga metoder. Liber, 2006
 • Northouse, P.: Leadership - theory and practice. Sage Publications, 2007
 • Olsson, E.: På spaning efter gruppens själ - Gruppen i teori och praktik. Studentlitteratur, 1998
 • Vetenskapliga artiklar enligt anvisningar från undervisande lärare

Delmoment 2, Projektets externa dimensioner (15 hp):
 • Blomberg, J.: Projektorganisationen - kritiska analyser av projektprat och praktik. Liber Ekonomi AB, 2003
 • Berggren, C. och Lindkvist, L.: Projekt - organisation för målorientering och lärande. Studentlitteratur, 2001
 • Nygaard, C. och Bengtsson, L.: Strategizing - en kontextuell organisationsteori. Studentlitteratur, 2002
 • Vetenskapliga artiklar enligt anvisningar från undervisande lärare

Kursvärdering

Kursen utvärderas fortlöpande och i anslutning till varje delmoment i muntlig form i diskussion med ansvarig lärare. Alla studenter ges vid slutet av kursen möjlighet att kommentera kursen skriftligt eller muntligt. En sammanställning av resultatet med bemötande av kursansvarig lärare arkiveras samt diskuteras med studentrepresentanter vid ett programråd.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på Institutionen för Urbana studier.

Mer information om utbildningen

Jonas Lundsten, Kursansvarig
Telefon: 040-6658257
Eva Stockelius, studieadministratör
Telefon: 040-6657179