Ledarskap och organisation I

Kurs - grundnivå - 1-30 hp

Kursplan för studenter höst 2016

Kurskod:
OL105A version 11
Engelsk benämning:
Leadership and Organization I
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Ledarskap och organisation
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
08 juni 2016
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
29 augusti 2016
Ersätter kursplan fastställd:
08 juni 2015

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Fristående kurs.
Ingår i huvudområdet ledarskap och organisation på nivå 1-30 hp.

Syfte

Syftet med kursen är att de studerande ska utveckla kunskaper och kompetens inom området ledarskap och organisation, som kan tillämpas i en ledarroll. Kursen avser vidare att utveckla förmågan att tillvarata och utveckla mänskliga resurser i organisationen och att hantera förändringar såväl inom organisationen som i dess relation till omvärlden.

Innehåll

Kursen består av fyra delmoment, med följande innehåll:

Delmoment 1, Ledarskap och grupp – behandlar grundläggande teorier om gruppsykologi, kommunikation och ledarskap.
Delmoment 2, Organisationer och organisering – behandlar olika organisationsteoretiska skolor och perspektiv samt frågor om kategorisering, mångfald och tillvaratagande av mänskliga resurser i organisationer.
Delmoment 3, Strategi och omvärld – behandlar organisationer och deras förhållande till den organisatoriska omvärlden ur olika teoretiska perspektiv.
Delmoment 4, Utveckling och den lärande organisationen – behandlar grundläggande vetenskaplig metod samt förändringsprocesser i grupper och organisationer ur ett lärandeperspektiv.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna beskriva och resonera kring:

 • olika organisationsteoretiska perspektiv
 • grundläggande teorier om ledarskap och kommunikation
 • processer i arbetsgrupper/team
 • intersektionalitet och mångfald
 • lärande- och förändringsprocesser i organisationer
 • strategi och omvärldsanalys
 • vetenskaplig kunskapsproduktion och lärande

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna analysera och reflektera över:
 • informationskällor och deras trovärdighet
 • olika ledningssituationer samt vad god kommunikation innebär i ledarrollen
 • utveckling av grupper och organisationer i praktiskt förändringsarbete
 • organisationers omvärld och formulera strategier
 • lärande på olika nivåer i organisationer
 • organisatoriska problem och möjligheter utifrån olika organisationsteoretiska perspektiv
 • en organisations utvecklingspotential utifrån ett mångfaldsperspektiv
 • vetenskaplig metod samt genomföra och rapportera ett mindre självständigt arbete

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
 • kritiskt reflektera över egna erfarenheter av ledarskap, grupper och organisationer i relation till teorier och aktuell forskning
 • förhålla sig medvetet och kritiskt till information och aktuell forskning inom området för ledarskap och organisation

Arbetsformer

Kursen har en pedagogisk inriktning mot erfarenhetsbaserat lärande. I gruppdiskussioner som varvas med föreläsningar relateras de teoretiska studierna till praktik genom de studerandes egna erfarenheter och genom fall. Föreläsningar/gruppdiskussioner, obligatoriska seminarier, självständigt arbete som utförs i grupp samt individuellt arbete.

Bedömningsformer

Krav för godkänd:
Delmoment 1 examineras genom individuell hemtentamen (7,5 hp).
Delmoment 2 examineras dels genom en uppgift som redovisas muntligen i grupp (1,5 hp), dels genom en individuell hemtentamen (6 hp).
Delmoment 3 examineras dels genom ett arbete som genomförs i grupp (2,5 hp), dels genom en individuell hemtentamen (5 hp).
Delmoment 4 examineras genom skriftlig rapportering av ett självständigt arbete som genomförs i par (5 hp). Muntlig examination (2,5 hp).
För betyget väl godkänd på hela kursen krävs dessutom att minst 16 högskolepoäng bedömts som väl godkända.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Delmoment 1, Ledarskap och grupp (7,5 hp)
 • Stenberg, H. & Isenberg, B. (2013). Relationell socialpsykologi - klassiska och samtida teorier. Liber, Stockholm.
 • Svedberg, L. (2012). Gruppsykologi. Om grupper, organisationer och ledarskap. Studentlitteratur, Lund.
 • Sveningsson, S. & Alvesson, M. (2010). Ledarskap. Liber, Malmö.
 • Övrigt utdelat material

Delmoment 2, Organisationer och organisering (7,5 hp):
 • Abrahamsson, L. (2004). Organisationsförändringar och det könssegregerade arbetslivet. (SOU 2004:43).
 • Jacobsen D. I. & Thorsvik J. (2015). Hur moderna organisationer fungerar. Studentlitteratur, Lund.
 • Mlekov, K. & Widell, G. (2003). Hur möter vi mångfalden på arbetsplatsen? Studentlitteratur, Lund.
 • Övrigt utdelat material

Delmoment 3, Strategi och omvärld (7,5 hp):
 • Bengtsson, L. & Kalling, T. (2012). Strategi. Liber, Malmö.
 • Furusten, S. (2007). Den institutionella omvärlden. Liber, Malmö.
 • Johnson, G., Whittington, R. & Sholes, K. (2012). Fundamentals of strategy. Second edition. Pearson Education Limited, Harlow.
 • Övrigt utdelat material

Delmoment 4, Utveckling och den lärande organisationen (7,5 hp):
 • Ahrne, G. & Svensson, P. (red.) (2011). Handbok i kvalitativa metoder. Liber, Stockholm.
 • Alvesson, M. & Svenningsson. (2014). Förändringsarbete i organisationer: om att utveckla företagskulturer. Liber, Stockholm.
 • Backlund, T., Hansson, H. & Thunborg, C. (2011). Lärdilemman i arbetslivet. (e-bok). Studentlitteratur, Lund.
 • Granberg, O. & Ohlsson, J. (2009). Från lärandets loopar till lärande organisation. Studentlitteratur, Lund.
 • Övrigt utdelat material

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Övergångsbestämmelser

Om en kurs har upphört att ges eller har genomgått större förändringar ska studenterna, under ett år efter det att förändringen har skett, erbjudas två tillfällen för omprov baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.